BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

„MERCK TANULMÁNYI TÁMOGATÁS a 2017/2018-2018/2019-es tanévekre”

2017. augusztus 22. kedd

„MERCK TANULMÁNYI TÁMOGATÁS a 2017/2018-2018/2019-es tanévekre”

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

  

„MERCK TANULMÁNYI TÁMOGATÁS a 2017/2018-2018/2019-es tanévekre”

 

A Merck Kft. (www.merck.hu) pályázatot hirdet azzal a céllal, hogy támogassa a szociálisan hátrányos helyzetű, középiskolai tanulmányaik során jó tanulmányi eredményt elérő diákokat, hogy az ország egyik kiemelt felsőoktatási intézményében folytathassák tanulmányaikat.

 

A pályázaton 4 tanuló nyerheti el a támogatást (2 tanuló biológia, biokémia, kémia vagy vegyészmérnöki szakról – 2 tanuló orvos- vagy gyógyszerész karról).

 

A pályázaton azok a tanulók vehetnek részt, akik az alábbi feltételek közül mindnek megfelelnek:

 

1. a 2016/2017-es tanévben bármely magyarországi középiskola nappali tagozatán végzett hallgató* és

2. minimum 4,5 tanulmányi átlag (a pályázati feltételek között megjelölt minimális tanulmányi átlag a pályázat benyújtását megelőző - 2015/2016 és 2016/2017 - két tanévre vonatkozik) és

3. államilag finanszírozott (nem költségtérítéses) felsőoktatási képzésben résztvevők és

4. akik első diplomájukat kívánják megszerezni és

5. a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkor érvényes minimálbért (2017-ben: 127.500 Ft-ot) és

6. akik az alábbi intézmények bármelyikébe felvételt nyertek – a megjelölt szakon:

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

- Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (biomérnöki, vegyészmérnöki)

Debreceni Egyetem

- Természettudományi és Technológiai Kar (biológia, biomérnöki, molekuláris biológia, vegyészmérnöki, kémia szak)

- Általános Orvostudományi Kar (általános orvos)

- Gyógyszerésztudományi Kar (gyógyszerész)

Eötvös Lóránd Tudományegyetem

- Természettudományi Kar (biológia, kémia szak)

Pannon Egyetem

- Mérnöki Kar (biomérnöki, kémia, vegyészmérnöki szak)

Pécsi Tudományegyetem

- Általános Orvostudományi Kar (általános orvos)

- Gyógyszerésztudományi Kar

- Természettudományi Kar (biológia, kémia szak)

Semmelweis Egyetem

- Gyógyszerésztudományi Kar

- Általános Orvostudományi Kar (általános orvos)

Szegedi Tudományegyetem

- Általános Orvostudományi Kar (általános orvos)

- Gyógyszerésztudományi Kar

- Természettudományi és Informatikai Kar (biológia szak, kémia szak)

  

*A nem 2016/2017-es tanévben érettségizettek a halasztás okát röviden indokolják meg.

A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó részére más ösztöndíj folyósítása a pályázat benyújtásának nem akadálya.

  

A pályázat formai és tartalmi követelményei:

Pályázni a Merck Kft. által mellékelt adatlapon lehet, amely kérhető

- e-mailben az adam.szabo@merckgroup.com e-mail címen, vagy

- az Egyetem illetékes karának Tanulmányi Osztályán ill. az ösztöndíjjal foglalkozó munkatársaknál

- letölthető a www.merck.hu oldalon, a Felelősségvállalás menüpont alatt.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot

- a tanulói jogviszony igazolását

- az utolsó két tanév év végi bizonyítványának az oktatási intézmény által hitelesített fénymásolatát

- jövedelem igazolásokat (pályázati adatlap alapján, mellékelve az igazolásokat)

  

Amennyiben van:

- tanulmányi versenyen elért eredményt igazoló másolatot, csak szakterülethez kapcsolódó

- nyelvvizsga bizonyítvány másolatát

- ECDL vizsga bizonyítvány másolatát

  

Az elbírálás szempontjai:

A Merck Kft. CSR Bizottsága a pályázatok értékelésénél elsősorban a pályázó tanulmányi eredményeit veszi figyelembe. Azonosan jó tanulmányi eredményt elért hallgatók esetében a szociális háttér alapján felállított sorrend fog dönteni.

 

A tanulmányi átlageredményre adott alappontszámot kiegészítheti a pályázó szakterülethez kapcsolódó tanulmányi versenyeken elért eredménye, nyelvvizsgája, melyeket minden esetben hitelt érdemlően dokumentálni szükséges.

 

A pályázati adatlapot aláírva 2 eredeti példányban, a mellékleteket 1 példányban, lezárt borítékban kell elküldeni az alábbi címre:

Merck Kft.

1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 6-10.

A borítékra kérjük ráírni: „CSR Bizottság, Tanulmányi Támogatás”

A formailag nem megfelelő, hiányosan kitöltött, az előírt mellékletekkel nem rendelkező, késve érkezett, aláírás nélküli pályázatokat nem tudjuk elbírálni.

 

A támogatás 4 szemeszter idejére nyerhető el (20 hónap), amely a következőképpen oszlik meg:

1. tanév: 2017/2018

2. tanév: 2018/2019

   

A támogatás folyósítása félévenként egy összegben történik. (125.000 Ft/félév) Az első részlet kivételével az utalás feltétele, hogy a nyertes hallgató minden esetben igazolja a megelőző félév tanulmányi követelményeinek sikeres teljesítését.

 

A tanulmányi támogatás összege bruttó* 25.000 Ft/hó.

 

*Az érvényes jogszabályoknak megfelelően a kifizetett ösztöndíj a hallgató részéről egyéb jövedelemnek minősül, amely adóköteles és az éves SZJA bevallásában szerepeltetni kell. A jelenleg érvényben lévő SZJA törvény értelmében a fenti összegből adóalap-kiegészítés hiányában 15 % SZJA levonásra kerül.

 

Az elbírálás menete:

A pályázat beérkezési határideje: 2017. október 12.

(a határidőnél a postai bélyegző dátuma számít)

A beküldött pályázatokat a Merck Kft. CSR Bizottsága bírálja el.

A feldolgozás és az elbírálás határideje: 2017. október 27.

A döntésről a pályázók írásban kapnak értesítést 2017. november 10.

A nyertes pályázóknak a pályázathoz csatolt tanulmányi eredményt igazoló eredeti dokumentumokat személyesen is be kell mutatniuk, amelyre egy ünnepélyes díjátadó keretében nyílik lehetőségük.

 

Az ünnepélyes díjátadó időpontja: 2017. november 27-i héten

A támogatást elnyert tanulók részére az első szemeszterre jutó támogatás utalása 2017. december 20-ig várható.

Azokat a pályázatokat, amelyek nem részesülnek pozitív elbírálásban, postai úton visszajuttatjuk a feladónak.

A támogatással kapcsolatosan további információ írásban kérhető az adam.szabo@merckgroup.com e-mail címen.

  

Pályázati adatlap

Pályázati felhívás

Aktuális híreink