BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

PUNGOR ERNŐ doktorjelölti ösztöndíj pályázat

   

A BME VBK az Oláh György Doktori Iskola doktori képzése során kiemelkedő eredményeket felmutató PhD hallgatók részére doktorjelölti állást hirdet meg, az állások pályázat útján tölthetők be.

 A doktorjelöltet a tavaszi félévben február 1. – augusztus 31., illetve az őszi félévben szeptember 1. – január 31. közti (7 hónapos, illetve 5 hónapos) időszakra „tudományos segédmunkatársként” az érvényes bértáblának megfelelő bérezéssel a kar dékánja veszi fel. A doktorjelölt ilyen minőségben legfeljebb két félévre (összesen maximum 12 hónap időtartamra) kaphat alkalmazást.

 A doktorjelölti alkalmazás további feltétele, hogy a jelölt az adott időszakra vonatkozóan nem rendelkezik más munkaviszonnyal, ösztöndíjjal, illetve egyéb munkavégzésre vonatkozó jogviszonnyal. Amennyiben a doktorjelölti alkalmazást elnyert PhD hallgató a doktorjelölti alkalmazás során nyer el más ösztöndíjat, illetve alkalmazást, a BME VBK-n elnyert tudományos segédmunkatársi munkaviszonyt közös megegyezéssel meg kell szüntetni.

 A doktorjelölti tudományos segédmunkatársi alkalmazásra egyéb tekintetben a határozott idejű alkalmazásra vonatkozó munkajogi szabályokat kell alkalmazni.

 Tartós távollét idejére biztosított fizetésnélküli szabadságra tekintettel kivételesen harmadik félévre is nyújtható be pályázat, de ennek elnyerése esetén sem lépheti túl az alkalmazás összeszámított ideje a 12 hónapos keretet.

 A doktorjelölti pályázatot a doktori cselekmény indításával egyidejűleg legkésőbb a HBDT az adott félév kezdetét megelőző utolsó ülésére lehet benyújtani. A pályázatban be kell mutatni a doktori munkában eddig elért eredményeket, csatolni kell hozzá a doktori munka alapján született közleményeket. A pályázatban be kell mutatni továbbá a megpályázott doktorjelölti időszakra vonatkozó, a doktori értekezés elkészítését biztosító munkatervet.

 A pályázatokat a dékán felkérésére a HBDT elnökéből, a doktori iskola vezetőjéből és a tudományos dékánhelyettesből álló bizottság rangsorolja. A nyertesekről a bizottság rangsora alapján a dékán dönt.

 Egyidejűleg összesen öt doktorjelölti pozíció tölthető be. Az Oláh György Doktori Iskola Tanácsa a végzős PhD hallgatók eredményeit figyelve javaslatot tehet az irányszám növelésére, vagy csökkentésére. A doktorjelölti alkalmazások számát minden évben a dékán határozza meg a bizottság előterjesztése, és a rendelkezésre álló anyagi lehetőségek függvényében.

 A doktorjelölti alkalmazás feltételeinek megfelelő, de forrás hiányában, vagy egyéb kizáró ok miatt alkalmazást el nem nyert PhD hallgatók, a pályázatot nem benyújtó és doktori cselekményt elindító hallgatóhoz hasonlóan, alkalmazással nem járó „doktorjelölti státuszt” kapnak. Erre vonatkozóan a BME DHSZ (2013. június 24.) alábbi szabályai érvényesek:

 14.§ (4) A doktorjelölti jogviszony a doktori fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezéssel és annak elfogadásával jön létre. A doktorjelölti jogviszony megszűnik a fokozatszerzési eljárás lezárásával, illetve akkor is, ha a doktorjelölt a jogviszony létesítésének napjától számított két éven belül nem nyújtotta be a doktori értekezését.

 18.§ (7) A fokozatszerzési eljárás indításával a jelentkezővel doktorjelölti jogviszony jön létre. A doktorjelöltek adatait a kari adminisztrátornak be kell vinnie a Neptun rendszerbe, és időszakosan frissíteni kell.

   

Aktuális pályázat:

A 2020. február 1. - 2020. augusztus 31. időszakra szóló pályázatok beadási határideje: 2020. január 15.

A  pályázási szándékot kérjük a pályázó aláírásával ellátott mellékelt lapon jelezni!

Pungor Ernő pályázati adatlap innen letölthető!

Régi típusú képzés esetén a pályázati dokumentációt a doktori fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezési anyag képezi, ezért aki már elindította az eljárást (ez feltétele a pályázatnak) annak nem szükséges ezeket újra leadni, csupán a változásokat kell jeleznie (új cikkek, nyelvvizsga, stb.) az igazoló dokumentumok leadásával.

A pályázati anyagot (pályázási szándéknyilatkozat + változásokat igazoló dokumentumok) kérjük 1 példányban  a Dékáni Hivatalban a Doktori Iskola adminisztrátorának leadni.