BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

A PHD KÉPZÉS ELEMEI

      A doktori iskola által meghirdetett témákban végzett kutatási tevékenység jelenti a dokori képzés legfontosabb részét. Minden Ph.D. hallgatóhoz (továbbiakban hallgató) egy és csak egy témavezető tartozik, aki teljes felelősséggel irányítja és segíti a témán dolgozó hallgató  tanulmányait, kutatási munkáját, illetve a doktorjelölt fokozatszerzésre való felkészülését. Témavezető a BME  legalább két éve tudományos fokozattal rendelkező főállású dolgozója, Professor Emeritusa, vagy az egyetemmel doktori képzésre együttműködési megállapodást kötött intézmény legalább két éve tudományos fokozattal rendelkező főállású dolgozója lehet. A BME VBK nyugdíjas dolgozói az Oláh György Doktori Iskola Tanácsának (DIT) döntése alapján vállalhatnak témavezetést. Külső témavezető mellé a DIT konzulenst jelöl ki, aki segíti a témavezető munkáját és figyelemmel kíséri a hallgató szakmai haladását.

 

A doktori képzés során a hallgatók - a témavezetővel egyeztetett módon - a DIT által elfogadott tárgyak közül 2 főtárgyat (10-10 kreditpont – továbbiakban krp), és 4 melléktárgyat (4-4 krp) választnak. A melléktárgyak kínálatát bővíti a DIT szemináriumsorozata (4 krp). Melléktárgyként a fentieken túlmenően maximum 50%-ban az ELTE, illetve a SOTE valamint a BME más doktori képzéséiben szereplő tárgyak is választhatók – a DIT engedélyével. A választott tárgyak megnevezését a doktoráns félévente elkészített és témavezető által aláírt munkaterve tartalmazza.   

 

A képzés része az irányított oktatás, mely kötelezően választható tantárgy keretében a hallgató az előadói és kommunikációs képességeit egy kijelölt oktató irányítása alatt, előre kidolgozott és jól dokumentált oktatási anyag alapján, egyetemi kontakt-óra tartásával fejleszti. A tantárgyat és a hozzárendelt kreditet – a témavezetővel egyeztetve – a témavezető/konzulens tanszékének vezetője jelöli ki, teljesítését a kijelölt oktató javaslata alapján a tanszékvezető igazolja. A képzés idejére összesítve 24 krp teljesítendő ebben az oktatási formában.

 

A kutatómunkára a doktori munka előrehaladtával növekvő időráfordítással összhangban növekvő számú krp adható, melyet a témavezetővel egyetértésben határoz meg a hallgató, és teljesítését a témavezető igazolja. A kutatómunka kreditszáma úgy határozandó meg, hogy heti 40 óra kutatómunka 30 krp értékű.

Mivel a kutatómunka elengedhetetlen feltétele az eredmények publikálása, a DIT az abszolutórium megszerzését a kutatómunkán belül kötelezően előírt publikációs krp-ok megszerzéséhez köti az alábbiak szerint:

1. A hallgató a képzési ideje alatt legalább egy a kutatómunkájával kapcsolatos szóbeli szakmai előadást kell tartson az Oláh György Doktori Iskola évente szervezett doktoráns konferenciájának valamelyikén (5 krp). A hallgató által megtartott másik szóbeli előadás MTA munkabizottsági ülésen, illetve a DIT által elfogadott fórumon, valamint nemzetközi konferencián (ez esetben lehetséges a doktoráns által poszterként történő prezentáció szintén 5 krp értékű).

2.    A hallgató kutatómunkájának témájából a Ph.D. képzés ideje alatt megírt impakt faktorral rendelkező nemzetközi folyóiratban angol nyelven megjelent (vagy közlésre dokumentáltan elfogadott) legalább egy publikáció. Egy ilyen közlemény 10 krp értékű. Amennyiben a szerzők között több hallgató van, a krp értékeket csak a több mint 50%-os részvételi arányú hallgatónak számoljuk el.

A doktori képzésben az abszolutórium megszerzéséhez 180 krp szükséges. Ebből 120 krp a tudományos kutatómunka. A tudományos kutatómunka része a publikációs tevékenység, mely legalább egy, a hallgató által megtartott szóbeli előadás (5 krp) és legalább egy impakt faktorral rendelkező nemzetközi folyóiratban (angol nyelven) megírt publikáció (10 krp) követelményt tartalmaz, és összességében legalább 20 krp értéket el kell érjen. 36 krp az előírt tananyag elsajátítása, 24 krp az irányított oktatási tevékenység.

 

Letölthető dokumentumok: