Szupramolekuláris Kémia Kutatócsoport

Elérhetőség: 1111 Budapest, Gellért tér 4. CH. ép. 1. emelet 102., Tel: +36-1-463-2111, E-mail: huszthy@mail.bme.hu
Honlap: link
Fő kutatási területek:
Bemutatkozás: A molekuláris felismerés működése révén egy molekula, amelyet „gazdamolekulának” hívunk képes egy másik molekulát, a „vendégmolekulát” egy molekulahalmazból szelektív módon kiválasztani, és azzal komplexet képezni. Ezt a gazdamolekula–vendégmolekula komplexet nem kovalens kötések, hanem másodlagos vagy gyenge intermolekuláris kötőerők tartják össze. Az enantiomerfelismerés a molekuláris felismerés egy speciális esetének tekinthető, mely során egy királis gazdamolekula eltérő komplexképzést mutat egy királis vendégmolekula két enantiomerjével szemben.
 
A molekuláris felismerés általánosan előforduló jelenség a természetben, amely kiváltható viszonylag egyszerű szintetikus gazdamolekulákkal is, mint amilyenek például a koronaéterek, mely utóbbiak így utánozva az élő szervezetek biomolekuláinak tulajdonságait, hatékony szenzor- vagy szelektormolekulák, illetve katalizátorok lehetnek.
 
Kutatásaink célja heterociklusos (piridin vagy akridin) gyűrűt, illetve könnyen deprotonálható (diarilfoszfinsav vagy fentiazin-dioxid) egységet tartalmazó enantiomertiszta koronaéterek szintézise, valamint azok enantioszelektív szenzor- vagy szelektormolekulákként, illetve katalizátorként történő alkalmazása.
 
Királis protonált primer aminoknak, aminosavaknak és származékaiknak az új koronaéterekkel történő enantioszelektív érzékelését potenciometriával, cirkuláris dikroizmus (ECD és VCD) és fluoreszcencia spektroszkópiával tanulmányozzuk. A fenti aminovegyületek racemátjainak enantiomerelválasztását – az új makrociklusokat, mint szelektormolekulákat alkalmazva – folyadékmembránon keresztül történő transzporttal, nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával és kapilláris elektroforézissel kívánjuk megvalósítani. Az új koronaétereket optikailag aktív vegyületek szintézisében enantioszelektív katalizátorként is alkalmazzuk.
 
Az új ligandumok biológiai szempontból fontos fémionok szenzor-, illetve szelektormolekuláiként történő alkalmazhatóságát szintén vizsgáljuk. A koronaéter típusú makrociklusok prekurzorait felhasználva új akirális és enantiomertiszta királis anionszenzorokat állítottunk elő, amelyek molekuláris felismerőképességét UV–látható és fluoreszcencia spektroszkópiával tanulmányozzuk.
 
Alliloxi-csoporttal szubsztituált piridin-, illetve benzol egységet tartalmazó makrociklusokat is szintetizáltunk, amelyek molekuláris lenyomatú polimerek (MIP) funkcionális monomerjeiként szolgálnak. Az enantiomertiszta protonált primer amin templátmolekula köré polimerizációval felépített MIP-ek segítségével racém protonált primer aminok enantiomerjeinek elválasztását valósítottuk meg külföldi együttműködésben (The University of Manchester). A MIP-ek által komplexált protonált primer aminok kioldódásának kinetikáját szintén vizsgáljuk.

Legfontosabb publikációk:

1.      Nagy S., Kozma P., Kisszékelyi P., Bezzegh D., Huszthy P., Kupai J.: Stud. Univ. Babes-Bolyai Chem., 2017, 62, 183-194.

2.      Németh T., Dargó G., Petró J. L., Petrik Zs., Lévai S., Krámos B., Béni Z., Nagy J., Balogh Gy. T., Huszthy P.: Chirality, 2017, 29, 522-535.

3.      Németh T., Tóth T., Balogh Gy. T., Huszthy P.: Period. Polytech. Chem. Eng., 2017, 61, 249-257.

4.      Pongrácz P., Szentjóbi H., Tóth T., Huszthy P., Kollár L.: Mol. Cat., 2017, 439, 128-133.

5.      Fődi T., Didaskalou C., Kupai J., Balogh Gy. T., Huszthy P., Székely Gy.: ChemSusChem., 2017, 10, 3435-3444 .

6.      Tóth T., Németh T., Leveles I., Vértessy G. B., Huszthy P.: Struct. Chem., 2017, 28, 289-296.

Díjak, eredmények:
Vendégprofesszorok:
Csoportvezető neve: Dr. Huszthy Péter