BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

PUNGOR ERNŐ doktorjelölti ösztöndíj pályázat

   

A BME VBK az Oláh György Doktori Iskola doktori képzésében kiemelkedő eredménnyel abszolutóriumot szerzett és doktori fokozatot még nem szerzett volt PhD-hallgatók részére doktorjelölti állást hirdet meg, az állások pályázat útján tölthetők be.

 

A doktorjelöltet (e pályázat keretében doktorjelölt a négyéves képzésben abszolutóriumot szerzett hallgató, vagy az a hároméves képzést végzett hallgató, aki a doktori cselekményét elindította) a tavaszi félévben február 1. – augusztus 31., illetve az őszi félévben szeptember 1. – január 31. közti (7 hónapos, illetve 5 hónapos) időszakra „tudományos segédmunkatársként” az érvényes bértáblának megfelelő bérezéssel a kar dékánja veszi fel. A doktorjelölt ilyen minőségben legfeljebb két félévre (összesen maximum 12 hónap időtartamra) kaphat alkalmazást.

 

A doktorjelölti alkalmazás további feltétele, hogy a jelölt az adott időszakra vonatkozóan nem rendelkezik más munkaviszonnyal, ösztöndíjjal, illetve egyéb munkavégzésre vonatkozó jogviszonnyal. Amennyiben a doktorjelölti alkalmazást elnyert pályázó a doktorjelölti alkalmazás során nyer el más ösztöndíjat, illetve alkalmazást, a BME VBK-n elnyert tudományos segédmunkatársi munkaviszonyt közös megegyezéssel meg kell szüntetni.

 

A doktorjelölti tudományos segédmunkatársi alkalmazásra egyéb tekintetben a határozott idejű alkalmazásra vonatkozó munkajogi szabályokat kell alkalmazni.

 

Tartós távollét idejére biztosított fizetésnélküli szabadságra tekintettel kivételesen harmadik félévre is nyújtható be pályázat, de ennek elnyerése esetén sem lépheti túl az alkalmazás összeszámított ideje a 12 hónapos keretet.

 

A pályázatban be kell mutatni a doktori munkában eddig elért eredményeket, csatolni kell hozzá a doktori munka alapján született közleményeket. A pályázatban be kell mutatni továbbá a megpályázott doktorjelölti időszakra vonatkozó, a doktori értekezés elkészítését biztosító munkatervet.

 

A pályázatokat a dékán felkérésére a HBDT elnökéből, a doktori iskola vezetőjéből és a tudományos dékánhelyettesből álló bizottság rangsorolja. A nyertesekről a bizottság rangsora alapján a dékán dönt.

 

Egyidejűleg összesen öt doktorjelölti pozíció tölthető be. A bíráló bizottság a pályázók eredményeit figyelve javaslatot tehet az irányszám növelésére, vagy csökkentésére. A doktorjelölti alkalmazások számát minden évben a dékán határozza meg a bizottság előterjesztése, és a rendelkezésre álló anyagi lehetőségek függvényében.

 

A doktorjelölti alkalmazás feltételeinek megfelelő, de forrás hiányában, vagy egyéb kizáró ok miatt alkalmazást el nem nyert pályázók közül maximum öt jelölt a bíráló bizottságtól támogató nyilatkozatot kap a Varga József Alapítvány doktorjelölti ösztöndíjának az elnyeréséhez.

 

A korábbi, hároméves képzésben a doktorjelöltre vonatkozó szabályzatból:

 14.§ (4) A doktorjelölti jogviszony a doktori fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezéssel és annak elfogadásával jön létre. A doktorjelölti jogviszony megszűnik a fokozatszerzési eljárás lezárásával, illetve akkor is, ha a doktorjelölt a jogviszony létesítésének napjától számított két éven belül nem nyújtotta be a doktori értekezését. (BME DHSZ, 2013. június 24.)

 18.§ (7) A fokozatszerzési eljárás indításával a jelentkezővel doktorjelölti jogviszony jön létre. A doktorjelöltek adatait a kari adminisztrátornak be kell vinnie a Neptun rendszerbe, és időszakosan frissíteni kell. (BME DHSZ, 2016. február 29.)

  

A jelenlegi négyéves képzésben az értekezés benyújtásának feltétele:

18.§ (1) A doktori értekezés benyújtásának feltétele az abszolutórium megszerzése. A doktori értekezést a doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül, a (2)-(7) pontokban részletezett módon kell benyújtania. Ez a határidő különös méltányolást érdemlő, az Nftv 45. § (2) bekezdésében szabályozott esetekben legfeljebb egy évvel – HBDT döntés alapján – meghosszabbítható. A fokozatszerzési eljárásban a hallgatói jogviszony szünetelése legfeljebb két félév lehet. (BME DHSZ, 2016. július 11.

  

 

Aktuális pályázat:

A 2021. február 1. - 2021. augusztus 31. időszakra szóló pályázatok beadási határideje: 2021. január 22.

A  pályázási szándékot kérjük a pályázó aláírásával ellátott mellékelt lapon jelezni!

Pungor Ernő pályázati adatlap innen letölthető!

Régi típusú képzés esetén a pályázati dokumentációt a doktori fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezési anyag képezi, ezért aki már elindította az eljárást (ez feltétele a pályázatnak) annak nem szükséges ezeket újra leadni, csupán a változásokat kell jeleznie (új cikkek, nyelvvizsga, stb.) az igazoló dokumentumok leadásával.

 

A pályázati anyagot (pályázási szándéknyilatkozat + változásokat igazoló dokumentumok) kérjük a Dékáni Hivatalban a Doktori Iskola adminisztrátorának emailben eljuttatni a zsadanyi.gabriella@vbk.bme.hu email címre.