A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Klinikai kémia

A tantárgy neve angolul: Clinical Chemistry

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEBEA611 3+0+1/v 5

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Szarka András Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Szarka András

Egyetemi tanár

BME ABÉT

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

az egészséges emberi szervezet működésének anatómiai, élettani, biokémiai alapjai.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

Biokémia I és II, Élettan

A tantárgy célkitűzése:

A szervezet működési zavarainak (betegségeinek) kémiai-biokémiai háttere. A kóros működés, mint regulációs zavar vizsgálatára szolgáló fontosabb klinikai kémiai módszerek alapelveinek áttekintése, a tárgykör szemléletének, főbb fogalmainak, szaknyelvének megismerése.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Szarka András

Egyetemi tanár

BME ABÉT

Dr. Simon György

Ny. Egyetemi tanár

SE Orálbiológiai tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a biológiai rendszerek felépítését, működését és ezek szabályozási lehetőségeit.

Átlátja sejtjeink, szöveteink, szerveink és egész szervezetünk működésének összehangoltságát.

Ismeri a tárgyalt betegségek esetében a legfontosabb fiziológiástól eltérő működési mechanizmusokat.

Ismeri a patológiás működésből fakadó eltérések okát, az eltérések okozta mérhető paraméter eltéréseket.

Ismeri a kémiai, biokémiai és mikrobiológiai folyamatok alapvető törvényszerűségeit és az ezekre épülő vizsgálati módszereket.

Ismeri a klinikai kémiai paraméterek meghatározásának elvét, a meghatározáshoz használt műszerek felépítését, mérési elvét.

Ismeri a modern molekuláris biológiai elveket, technikákat és azok összefüggéseit.

Ismeri a molekuláris biológiai módszereket az örökletes, veleszületett betegségek diagnosztikájában, a DNS izolálást, hibridizációs eljárásokat, gélelektroforetikus eljárásokat, a DNS-chip működését.

Ismeri a biomérnöki szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit.

Ismeri a mintavételi és preanalitikai folyamatokat, tudja, mi állhat variabilitásuk hátterében.

Ismeri a minták minőségének megőrzése hogyan lehetséges a szállítás, tárolás során.

Képesség

Képes biológiai, biotechnológiai és mikrobiológiai rendszerek biztonságos, környezettudatos működtetésére, a szakterülettel kapcsolatos szolgáltatások, kereskedelmi feladatok ellátására.

Ismeri a klinikai kémiai laboratóriumi szervezési elveket, minőségirányítási, minőségbiztosítási elveket, szabályokat és alkalmazni tudja azokat a rutin labor működésében.

Képes önállóan végrehajtani laboratóriumi vagy technológiai részfolyamatokat. Képes felismerni a felmerülő problémákat és döntéseket hozni megoldásukra.

Tisztában van a klinikai kémiai laboratóriumban leggyakrabban alkalmazott hibaelhárítási mechanizmusokkal.

Képes bonyolultabb feladatok elvégzésére, ismeretek gyakorlati alkalmazására a választott specializációnak megfelelő szakterületen.

A gyakorlatokon szerzett ismeretek alapján képes a klinikai kémiai automatákkal, mérésekkel kapcsolatos problémamegoldásra.

Képes kiszűrni a téves pozitív és negatív mintákat, eljárásokat módosítani azok elkerülésére, ezeket elmagyarázni a laboratóriumi segédszemélyzet számára.

Képes együttműködni és megfelelően kommunikálni más szakterület szakembereivel (más irányultságú mérnök, jogász, informatikus, menedzser stb.)

Ismeri az orvosokkal szükséges napi kommunikációs szinten a klinikai kémiai, a patológiai szaknyelvet.

Attitűd

Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjen meg.

Törekszik a különböző szakterületek (orvosi, informatikai, gépészeti) együttműködésére a klinikai kémiai laboratóriumban.

Gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással és monotóniatűréssel rendelkezik.

A gyakorlatok során felmutatja a rutin klinikai kémiai analízis során szükséges kitartást, monotóniatűrést.

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2018-09-25 21:09:30