A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak levelező BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Vegyipari termelésirányítás

A tantárgy neve angolul: Chemical Process Control

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFAL10 1+0+0,7/f 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Tóth András József

egyetemi adjunktus

KKF Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Rácz László

c. egyetemi docens

KKF Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

kémiai technológiák alapjai, vegyipari műveletek, matematika, számítástechnika.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

Kötelező előkövetelmény, 2010-es tanterv esetén:

BMEVEKFAL04 - Vegyipari műveletek II

BMEVEKFAL16 - Kémiai technológia

Kötelező előkövetelmény, 2007-es tanterv esetén:

BMEVEKFAL04 - Vegyipari műveletek II

BMEVEKFAL01 - Kémiai technológia

A tantárgy célkitűzése:

vegyipari gyártási folyamatok megismerése a tervezéstől, az ütemezésen át a késztermék kiszállításáig. Melléktermékek és hulladékok kezelése. Termelő rendszerek megbízhatóságának vizsgálata, a működőképesség feltételei. A minőség biztosítás technológiai  technikai feltételei.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Tátrai Ferenc

docens

KKF Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a vegyipar és a kapcsolódó iparágak területén alkalmazott folyamatok matematikai és természettudományos (kémiai és fizikai) hátterét.

Megismeri a vegyipari gyártási folyamatok technológiai tervezésének alapjait az anyagelőkésítéstől a késztermék kiszállításáig.

Megismeri az eseményfát, a hibafa analízist, a hibafa felállítását.

Ismeri a kémiai és vegyipari folyamatokra vonatkozó alapvető elveket, tervezési és irányítástechnológiai eljárásokat.

Meghatározza a horizontális és vertikális termelő üzemek termékválasztékát.

Megismeri az irányítástechnika hierarchiáját.

Ismeri a vegyiparhoz, illetve a kémiai technológiákhoz szervesen kapcsolódó gazdasági, menedzsment, környezetvédelmi, minőségbiztosítási (QC/QA), információtechnológiai, szellemi tulajdon védelmi és egyéb jogi szabályok és eljárások alapjait.

Megismeri a minőségbiztosítás technológiai és technikai feltételeit.

Megismeri a vegyipari gyártások energia költség csökkentésének módszereit.

Megismeri az optimális karbantartási ciklusokat.

Képesség

Képes alkalmazni a kémiai folyamatokhoz és kémiai technológiákhoz kapcsolódó elemzés és tervezés számítási, modellezési elveit és módszereit.

Képes alkalmazni a PPDPACK programcsomag szerkezetét, műveleti egységeit, számolási stratégiáját.

Képes alkalmazni a BATCHES programcsomag szerkezetét, műveleti egységeit, számolási stratégiáját.

Képes keverési feladatok végrehajtására és olajfinomító termeléstervezésére.

Vegyészmérnöki szakterületen felmerülő problémák megoldásában képes alkalmazni a megszerzett rendszer működtetési és termelésirányítási elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat.

Képes a meghibásodások, technológiai problémák diagnosztizálására, az elhárítási műveletek kiválasztására.

Képes munkaerő szükségletet tervezni és optimális munkaerő elosztást.

Megismeri a termelésirányítás leíró adatbázisait.

Megismeri a termelő rendszerek megbízhatósági vizsgálatát: meghibásodás, hibamentesség, javíthatóság.

Megismeri a megbízhatósági jellemzőket és az ok-okozati táblákat.

Attitűd

Nyitott és fogékony a környezettudatos technológiákkal, gazdálkodással kapcsolatos új, korszerű és innovatív eljárások, módszerek alkalmazására.

Törekszik arra, hogy a vegyipari termelésirányításban végzett munkája környezetvédelmi és gazdasági szempontból is optimális legyen.

Törekszik a szakterületén alkalmazott legjobb gyakorlatok, újabb szakmai ismeretek, módszerek megismerésére és alkalmazására.

Törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra.

Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjenek meg.

Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival, nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.

Autonómia és felelősség

Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján önállóan, a minőség, a biztonság követelményeit betartva végzi szakmai munkáját.

Önállóan végzi az adatértékelést, az elemzést és a problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását.

Megosztja tapasztalatait munkatársaival, így segítve fejlődésüket.

Megszerzett tudását és tapasztalatait formális, nem formális és informális információátadási formákban megosztja szakterülete művelőivel.

Utolsó módosítás: 2024-05-16 13:52:47