A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Gyógyszervegyész-mérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Folyamatok tervezése és irányítása

A tantárgy neve angolul: Chemical Process Design and Control

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFM105 2+0+0/f 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Szanyi Ágnes, Kémia és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Mizsey Péter

egyetemi tanár

Kémia és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék.

Angyalné dr. Koczka Katalin

adjunktus

Kémia és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Vegyipari műveletek, Folyamatirányítás alapjai.

A tantárgy célkitűzése:

A folyamattervezés korszerű módszereinek ismertetetése. Heurisztikus, algoritmikus és kombinált stratégiák áttekintése. Külön kitérünk a szakaszos folyamatok tervezési és ütemezési kérdéseire, különös tekintettel a gyógyszeriparra jellemző szakaszos folyamatok ütemezésének alapjaira. Foglalkozunk a folyamatok főbb részeink tervezésével és leírásával, modellezésével. Tárgyaljuk a többváltozós folyamatok irányítási/szabályozási kérdéseit. Áttekintjük a jellemző mennyiségek szabályozását valamint néhány folyamat szabályozási specialitásait.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Mizsey Péter

egyetemi tanár

Kémia és Környezeti folyamat.Tsz.

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Komplex technológiai ismeretekkel rendelkezik, amely kiterjed a hatóanyaggyártások technológiájára és a készítménytechnológiára.

Ismeri a komplex technológiák megtervezéséhez szükséges folyamattervezési elméletet.

Tudása kiterjed a folyamatos és szakaszos folyamatok tervezési és ütemezési elméletére.

Ismeri a szakmához köthető elméletet és gyakorlatot, valamint mérnöki szemlélettel és tudással rendelkezik.

Ismeri a szakma elméletét és gyakorlatát, rendelkezik szükséges folyamattani szemlélettel és tudással.

Integrált ismereteket alkalmaz a gyógyszervegyész-mérnökség területén.

Ismeri a folyamatok tervezésénél az anyag és energiaintegráció elméletét és gyakorlatát.

Eredeti ötleteket vet fel és gazdagítja a gyógyszervegyész-mérnökségi szakterület ismeretanyagát.

Eredeti, innovatív folyamattervezési és irányítástechnikai ismeretei és ötletei vannak a gyógyszervegyész mérnökiség területén.

Képesség

Elméleti és gyakorlati felkészültsége, módszertani és gyakorlati ismeretei alapján képes az összetett kémiai technológiai rendszerek, valamint folyamatok tervezésére illetve modellezésére, továbbá hatóanyagok és készítmények kutatásához, fejlesztéséhez és gyártásához szükséges technológiai rendszerek üzemeltetésére és irányítására.

Képes egy folyamaton, annak leírása alapján eligazodni, a sematikus rajz alapján a főbb egységeket és a mérőműszereket azonosítani.

Kompetensen tud eljárni összetett kémiai technológiai rendszerek tervezésében és kivitelezésében, valamint analitikai módszerek magas szintű alkalmazásában, továbbá önálló mérnöki feladatok ellátásában.

Kompetensen és önállóan jár el kémiai, gyógyszergyári folyamatok tervezésében és kivitelezésében

Meg tudja állapítani folyamat és berendezésrajz és a valóság összevetésével, hogy az egyes technológiai lépések hol és milyen körülmények között történnek.

Képes megérteni és megoldani a felmerülő problémákat, helytálló véleményt meg fogalmazni, következtetéseket levonni, és döntést hozni.

Képes a felmerülő folyamatervezési és irányítási problémákat megérteni és csapatban vagy önállóan megoldani.

Önálló irányítói feladatokat ellátására képes.

Képes a folyamatok, ill technológiák működtetésének önálló irányítására.

Attitűd

Törekszik szakmailag magas szinten és önállóan megtervezni és végrehajtani a feladatait.

Törekszik a folyamattervezési és irányítási problémák önálló megoldására, melyet szakmai alapossággal előre megtervez.

A mérnöki problémák megoldása során törekszik a kezdeményezésre, személyes felelősségvállalásra és döntéshozatalra.

Munkájában kezdeményező és innovatív. Döntéseit felelősséggel végzi

Nyitott arra, hogy önfejlesztéssel és szakmai továbbképzésekkel gyarapítsa szaktudását, továbbá törekszik a széles körű kémiai műveltségre.

Keresi az összefüggést a tanultakkal.

Törekszik a folyamattervezés és irányítás alapjainak elsajátítására és tudása készségszintre emelésére.

Autonómia és felelősség

Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel.

A vegyipari folyamatok tervezése és irányítása során felmerülő problémák megoldásában önálló és kezdeményező.

Döntéseit körültekintően, más szakterületek képviselőivel (folyamatmérnökökkel, gépészekkel, biológusokkal, biokémikusokkal, farmakológusokkal, orvosokkal valamint környezetvédelmi, jogi és közgazdasági szakemberekkel) konzultálva, önállóan hozza, melyért felelősséget vállal.

Körültekintően hozza döntéseit, melyekben szakemberekkel konzultál. Döntését önállóan, felelősségteljesen hozza.

A kémiai és technológiai kutatásokban és fejlesztésekben önállóan és teljes felelősséggel jár el.

Folyamattervezési és irányítási fejlesztésben képes és mer önállóan dolgozni, dönteni, és a felelősséget is vállalja.

A méretnövelésekben vegyészmérnökökkel, folyamatmérnökökkel és gépészekkel – a felelősséget megosztva – működik együtt.

Csoportmunka esetén a rendelkezésére álló információt a csoporttagokkal megosztja.

Felelősséget vállal a szakvéleményében, írásaiban közölt megállapításokért és szakmai döntésekért, az általa, illetve az irányítása alatt végzett munkafolyamatokért.

Felelősen végzi a vegyipari folyamatok tervezését és irányítását.

Felelősséggel viseltetik a fenntarthatóság és környezetvédelem terén.

A vegyészmérnökiség 4, paradigmáját követi munkájában.

Utolsó módosítás: 2024-05-16 14:09:31