A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Környezetmérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Környezettechnológia projekt

A tantárgy neve angolul: Environmental Technology Project

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFM108 1+1+0/F 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Csikor Zsolt, egyetemi docens, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Csikor Zsolt

egyetemi docens

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

 

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy célja, hogy a hallgatók képet kapjanak a környezetvédelemben alkalmazható technológiai megoldások köréről, és lehetséges jövőjéről. A hallgatók e tudás birtokában el tudják helyezni a technológiai megoldási lehetőségeket, az ezek által potenciálisan elérhető eredményeket és ezek korlátait a világ fenntarthatósági problémáinak megoldásában.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Csikor Zsolt

egyetemi docens

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

 

 

 

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri és alkalmazza a környezetmérnöki szakmához kötött természettudományos és műszaki elméletet és gyakorlatot.

Felismeri azokat a területeket, melyeken megszerzett ismereteit megfelelő szinten hasznosíthatja.

Ismeri a környezetvédelmi létesítmények (különösen víz- és szennyvíztisztító telepek, veszélyes és kommunális hulladéklerakó, hulladékégetőmű) üzemvitelét, műtárgyait, valamint azok fejlesztésének lehetőségeit.

Ismeri a környezetvédelmi létesítmények fejlesztésének fő irányait, célkitűzéseit.

Ismeri és alkalmazza a környezeti hatásvizsgálat, a környezetvédelmi műszaki dokumentáció készítésének szabályait.

Helyesen értelmezi a környezeti hatásvizsgálat, a környezetvédelmi műszaki dokumentáció által szolgáltatott információt.

Képesség

Környezetvédelmi szakterületen felmerülő problémák megoldásában képes alkalmazni a megszerzett általános és specifikus matematikai, természet‐ és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat.

Képes integrált ismeretek alkalmazására a környezetvédelmi berendezések, folyamatok, technológiák szakterületeiről.

Képes környezetvédelmi vezetői feladatok ellátására.

Képes energiahatékonysági elemzések, felmérések, auditok értelmezésére.

Képes nemzetközi vagy határokon átnyúló projektekben felmerülő feladatok ellátására és képes vizsgálati eredményei, kidolgozott tervdokumentációi társadalmi és szakmai fórumokon történő bemutatására.

Képes vizsgálati eredményei, kidolgozott tervdokumentációi társadalmi és szakmai fórumokon történő bemutatására.

Munkája során vizsgálja a kutatási, fejlesztési és innovációs célok kitűzésének lehetőségét és törekszik azok megvalósítására.

Törekszik a környezetvédfelmi technológiák területén történő legújabb fejlesztések követésére és alkalmazására.

Képes integrált ismeretek alkalmazására a környezetvédelmi berendezések, folyamatok, technológiák, valamint a kapcsolódó elektronika és informatika szakterületeiről.

Képes integrált ismeretek alkalmazására a környezetvédelmi berendezések, folyamatok, technológiák szakterületeiről egy környezeti technológiai megoldás értékelése során.

Attitűd

Nyitott és fogékony a környezetvédelmi szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére.

Nyitott és fogékony a korszerű környezettechnlógiák területén zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és igényli az információ szakszerű értékelésén alapuló továbbadását.

Törekszik szakmailag magas szinten önállóan vagy munkacsoportban megtervezni és végrehajtani a feladatait.

Törekszik mérnöki szemlélet alapján megtervezni és végrehajtani a feladatait.

Törekszik arra, hogy a munkáját rendszerszemléletű és folyamatorientált gondolkodásmód alapján, összetett megközelítésben végezze.

Munkavégzése során igényli a többszempontú de a szakmailag megalapozott gondolkodást.

Törekszik arra, hogy mind saját, mind munkatársai tudását folyamatos továbbképzéssel fejlessze.

Tudatában van a környezetvédelem területén érvényes folyamatos fejlődésnek és ehhez szükséges új ismeretek folyamatos megszerzésére törekszik.

Megosztja tapasztalatait munkatársaival, így segítve fejlődésüket.

Igénye van az tapasztalatok és megszerzett ismeretek megosztására a szakmán belül.

Autonómia és felelősség

Kezdeményező szerepet vállal a környezetvédelmi problémák megoldásában, feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.

Kritikus szakmai szemmel értékeli a környezettechnológiai fejlesztéseket.

Megszerzett tudását és tapasztalatait formális, nem formális és informális információátadási formákban megosztja szakterülete művelőivel.

Törekszik ismereteinek átadására, a szakmai információk megosztására munkatársai között.

Utolsó módosítás: 2021-01-28 17:31:39