A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Energiatermelés hagyományos és új módszerei

A tantárgy neve angolul: Conventional and New Technologies of Energy Production

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFM302 2+0+1/v 4

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Havasi Dávid, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Pátzay György

egyetemi docens

KKFT

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

energia fogalma, fajtái, energia átalakítás, energia források, energia gazdálkodás konvencionális és modern energiatermelés.

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy célkitűzése, hogy megismertesse a hallgatókat az energiatermelés alapfogalmaival, az energiaforrásokkal, azok hasznosításával, a megújuló és a konvencionális energia alkalmazásával a hagyományos és az alternatív energiaforrások jelen és jövőbeli szerepével.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Dr. Pátzay György, BME KKFT

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a vegyészmérnöki szakmához kapcsolódó matematikai, természettudományos (kémiai, fizikai) és műszaki elméletet és gyakorlatot.

Megismeri az energitermelés alapelveit, formáit természettudományos alapjait

Ismeri új anyagok és eljárások kifejlesztésének lehetőségeit, jellemző módszereit.

Megismeri az újabb, korszerű energiatermelés formáit (tüzelőanyag cella, hőszivattyú, CHP)

Ismeri a szakterület műszaki dokumentációjának szabályait.

Megismeri az egyes eljárások műszaki jellemzőit, fenntarthatósági ismérveit.

Ismeri a technológiai folyamatok kapcsolásának és integrálásának elveit és módszereit.

Megismeri a hatásfok javításának módszereit, a kapcsolt és a kobinált ciklusú technológiákat

Ismeri a technológiai fejlesztés legmodernebb eredményeit és megközelítéseit.

Megismeri a jövő energiatermelésének lehetséges alternatíváit, a biztonságos energiaellátás jellemzőit.

Átfogó ismeretekkel rendelkezik vegyipari és kémiai technológiai folyamatok és rendszerek irányításáról.

Megismeri az atomerőművek biztonsági rendszerit, a többszörös gátak és a mélységi védelem elveit.

A szakterülethez tartozó egy vagy több iparág fő műveleteit és technológiáit részleteiben ismeri és átlátja.

Megismeri a hasadási és fúziós atomenergia alapjait, jellemző reaktorait, a paksi régi és építésre kerülő blokkokat atomerőművi baleseteket

Átfogó ismeretekkel rendelkezik az anyagtudomány és anyagtechnológia területén.

Megismeri az atomenergetikában alkalmazott szerkezeti és egyéb anyagok jellemzőit

Képesség

Alkotóan képes alkalmazni a vegyészmérnöki szakterülethez kapcsolódó matematikai és természettudományos elméleti és gyakorlati ismereteket feladatai megoldása során.

Termodinamikai számításokkal képe a Rankin-Clausius ciklus és más hőerőgépi folyamatokat értékelni

Képes a vegyipari és kémiai technológiai folyamatok üzemeltetése során gyűjtött információk feldolgozására és rendszerezésére, átfogó elemzésére, következtetések levonására.

Az üzemelési adatok ismeretében képes azok elemzésére

Képes a kreatív problémakezelésre és összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbá az élethosszig tartó tanulásra, a nyitottság és az értékalapúság megtartásával.

Képes az energiatermelés, ellátás, szállítás és tárolás fontos kérdéseinek értékelésére és új ismeretek befogadására

Attitűd

Törekszik a fenntarthatóság, a biztonság, a környezetvédelem és energiahatékonyság követelményeinek érvényesítésére és másokkal való megismertetésére.

Az energiaellátás fenntarthatósága és környezetvédelmi kérdéseiben képe érvényesíteni a helyes tudást

Munkája során vizsgálja a kutatási, fejlesztési és innovációs célok kitűzésének lehetőségét és törekszik azok elérésére, elkötelezett a szakterület új ismeretekkel, tudományos és műszaki eredményekkel való gyarapítására.

Az energetika legújabb ismeretinek elsajátítására törekszik

Ismeretei és készségei fejlesztésére folyamatosan törekszik.

A tárgyon kívül álló kapcsolódó ismeretek megszerzésére is törekszik

Nyitottan áll a szakmai törekvéseinek megfelelő továbbképzésekhez.

A jelenleg nem eldöntött, nyitva maradó kérdések eldöntésére törekszik további ismeretek alapján.

Autonómia és felelősség

Felelősséggel viseltetik a fenntarthatóság és környezetvédelem terén.

Egyik elsődleges szempontja a környezetvédelem

Döntései során figyelemmel van a biztonságra, a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség szempontjaira.

Tudatában cvan a nukleáris biztonság rendkívüli jelentőségének

Utolsó módosítás: 2022-09-14 12:30:32