A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

A környezetvédelem alapjai

A tantárgy neve angolul: Basics of Environmental Engineering

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBA215 2+0+0/f 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Tardy Gábor Márk, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tsz.

A tantárgy előadója:

Dr. Tardy Gábor Márk
egyetemi docens
Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Dr. Molnár Mónika
egyetemi docens
Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Dr. Feigl Viktória Dóra
egyetemi docens
Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Középiskolás biológia/fizika/kémia.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

-

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy célja a hallgatók bevezetése a környezetvédelem témaköreibe, a környezetvédelemmel kapcsolatos mérnöki szemlélet kialakítása, megismertetni a hallgatókkal a környezet elemeit, a szennyezés fogalmát, a környezetvédelem alapvető módszereit, a globális környezeti problémákat, kihívásokat. A tantárgy megismerteti a hallgatókkal a környezetvédelem biomérnöki szempontból legfontosabb területeit: a szennyvíztisztítás alapjait, innovatív eljárásait, valamint a környezettoxikológia és talajremediáció alapjait és módszereit.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Jobbágy Andrea

címzetes egyetemi tanár

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Dr. Tardy Gábor Márk

egyetemi docens

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Dr. Molnár Mónika

egyetemi docens

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Dr. Feigl Viktória Dóra

egyetemi docens

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a biológiai rendszerek felépítését, működését és ezek szabályozási lehetőségeit.

Ismeri az ökológia valamint a populációdinamika fogalmát, e tudományterületek céljait és legalapvetőbb összefüggéseit.

Ismeri a C és N biogeokémiai ciklusainak alapjait

Ismeri a kémiai, biokémiai és mikrobiológiai folyamatok alapvető törvényszerűségeit és az ezekre épülő vizsgálati módszereket.

Ismeri a biodegradáció mikrobiológiai és kinetikai alapjait, a biodegradáció vizsgálatának alapvető módszereit.

Ismeri a környezetvédelem és környezetvédelmi technológiák alapelveit, összefüggéseit és a környezetvédelmi szabályozás főbb elveit.

Ismeri a környezetvédelmi technológiák alapvető megközelítési irányait (intenzív, extenzív).

Ismeri a biológiai szennyvíztisztítási technológiák alapjait.

Ismeri a talajremediációs technológiák, valamint az ökotoxikológia és kockázatbecslés alapjait.

Képesség

Képes biológiai, biotechnológiai és mikrobiológiai rendszerek biztonságos, környezettudatos működtetésére, a szakterülettel kapcsolatos szolgáltatások, kereskedelmi feladatok ellátására.

Képes az alapvető környezetvédelmi biotechnológiai eljárások (biológiai szennyvíztisztítás, talajremediáció) technológiáinak alapvető üzemeltetési feladatait ellátni, hatékonyságát vizsgálni.

Képes alapvető környezettoxikológiai vizsgálatok eredményeit értelmezni.

Attitűd

Törekszik arra, hogy önképzése és továbbképzése a biomérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.

Törekszik arra, hogy biomérnöki területen végzett szakmai munkája a környezetvédelem jegyében történjen, valamint, hogy tevékenysége során betartsa a környezetvédelmi előírásokat.

Autonómia és felelősség

Autonóm módon képes a biotechnológiai területen átfogó szakmai kérdések értelmezésére.

Mérnöki munkája során felelős döntéseket hoz a környezetvédelem és a fenntarthatóság szem előtt tartásával.

Utolsó módosítás: 2023-08-30 16:31:57