A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Biotermék és gyógyszeripari biotechnológia

A tantárgy neve angolul: Bioproducts and Pharmaceutical Biotechnology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBA601 3+0+0/v 4

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Török Kitti, adjunktus, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Pécs Miklós

egyetemi docens

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudomány Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Mikrobiológia: (a mikroorganizmusok életfolyamatai, tulajdonságai, szaporodása, belső szabályozása)

Mikrobiális genetika (genetikai szabályozás, klasszikus és modern genetikai módszerek, auxotróf mutánsok, operon modell: indukció, represszió, derepresszált mutánsok, feed-back inhibíció, antimetabolit rezisztens mutánsok, katabolit represszió, fágok, plazmidok, shuttle vektorok, expressziós kazetta, izolációs markerek)

Biomérnöki műveletek és folyamatok I.: a fermentáció up-stream műveletei (mikróbaszaporítás, termékképzés)

A biológiai iparok elválasztási műveletei (a fermentáció down-stream műveletei)

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

BMEVEMKA404 - Biomérnöki műveletek és folyamatok vagy ekvivalens

A tantárgy célkitűzése:

- a hallgatók megismerkedjenek a biológiai úton előállított hatóanyagok fajtáival, tulajdonságaival, gyártásukkal (a törzsfenntartástól a feldolgozásig),

- alapszintű, de átfogó, technológiai orientációjú képet kapjanak a fermentációs ipar fontosabb termékeiről és azok gyártásáról.

- a tárgy egyszerre erősíti a hallgatók technológiai és gyakorlati-biológiai szemléletét.

Technológiai tárgy lévén szintetizálja a természettudományos alaptárgyak és a szakmai törzsanyag egyes tárgyainak (mikrobiológia, genetika, művelettan) tudásanyagát. A tárgy a technológiák tárgyalásával a BSc szinten az oktatást lezárja, de az MSc szinten tovább építkezik (Biotermék technológia II.).

A tárgy megközelítése gyakorlatorientált, az elméleti háttér, a legújabb fejlesztések  ismertetése a további tanulmányok (MSc) körébe tartozik. A tárgy hallgatói képessé válnak a biológiai iparok technológiáinak megértésére, üzemeltetésére, egyszerűbb technológiai feladatok önálló megoldására, technológiai fejlesztésre, elemzésre is.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Pécs Miklós

egyetemi docens

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a modern molekuláris biológiai elveket, technikákat és azok összefüggéseit.

Ismeri az ipari termelő törzsek kialakítási módszereit

Ismeri az általános és bioipari művelettan elveit, összefüggéseit, eljárásait.

Ismeri az egyes vegyipari és biológiai ipari műveletek összekapcsolását integrált technológiává

Ismeri a széles körűen értelmezett biotechnológiai műveleteket, berendezéseit és ezek irányítását.

Ismeri az egyes vegyipari és biológiai ipari műveletek összekapcsolását integrált technológiává

Ismeri a biológiai, biotechnológiai ipar fő termékeit, a gyártási technológiákat és a tervezési alapelveket.

Ismeri az elsődleges anyagcsere termékek gyártását

Ismeri a másodlagos anyagcsere termékek gyártását

Ismeri a rekombináns fehérjék gyártását

Ismeri a környezetvédelem és környezetvédelmi technológiák alapelveit, összefüggéseit és a környezetvédelmi szabályozás főbb elveit.

Ismeri az üzemi léptékű gyártás környezetvédelmi szempontjait

Képesség

Képes irányítani és ellenőrizni a széles körűen értelmezett biotechnológiai gyártási folyamatokat, a minőségbiztosítás és minőségszabályozás elemeit szem előtt tartva.

Képes áttekinteni az ipari léptékű fermentációs folyamatok irányítását

Képes korábban nem ismert új folyamatok, termékek, rendszerek megismerésére, megértésére.

Képessé válik új fermentációs technológiák, folyamatok megismerésére és alkalmazására

Attitűd

Nyitott a biotechnológiai, bioipari területeken zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére, elfogadására, hiteles közvetítésére.

Érdeklődővé válik új fermentációs technológiák és folyamatok megismerésére és továbbfejlesztésére

Érdeklődik a bioipari, biotechnológiai szakterülettel összefüggő új ismeretek, módszerek és eszközök iránt.

Érdeklődővé válik új fermentációs technológiák és folyamatok megismerésére és továbbfejlesztésére

Autonómia és felelősség

Autonóm módon képes a biotechnológiai területen átfogó szakmai kérdések értelmezésére.

Képessé válik teljes ipari fermentációs technológiák átlátására és értelmezésére

Utolsó módosítás: 2018-07-02 17:14:36