A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Élelmiszeranalitika labor

A tantárgy neve angolul: Food analysis lab

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBA712 0+0+4/f 4

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Tömösközi Sándor egyetemi docens, BME Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék (BME-ABÉT)

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Tömösközi Sándor

Dr.Gergely Szilveszter

Jaksics Edina

Juhászné Szentmiklóssy Marietta

Muskovics Gabriella

Dr. Schall Eszter

Slezsák János

docens

docens

tudományos segédmunkatárs

tudományos segédmunkatárs

doktoráns

adjunktus

tanársegéd

BME-ABÉT

BME-ABÉT

BME-ABÉT

BME-ABÉT

BME-ABÉT

BME-ABÉT

BME-ABÉT

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

általános analitikai, biokémiai, élelmiszerkémiai és mikrobiológia alapismeretek.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

Kötelező előkövetelmény: Biokémia (BMEVEBEA301) (az aláírás megléte szükséges a tárgy felvételéhez)

Párhuzamos előkövetelmény: Analitikai kémia I. (BMEVESAA302) (a tárgy egyidejű felvétele)

A tantárgy célkitűzése:

Az élelmiszerek minősítéséhez szükséges fontosabb összetevők vizsgálati
módszereinek megismerése, elsajátítása. Az analitikai eredmények értékelése, értelmezése a
hazai és nemzetközi előírásoknak megfelelő szempontok figyelembe vételével.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Tömösközi Sándor

egyetemi docens

BME-ABÉT

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai területek alapvető elvárásait, követelményeit, a környezetvédelem és a biológiai biztonság, vonatkozó előírásait.

Ismeri a biztonságos laboratóriumi munkavégzés szabályait

Ismeri a szakterülethez szervesen kapcsolódó minőségbiztosítási, információtechnológiai, jogi, közgazdasági és menedzsment szakterületek alapjait, azok határait és követelményeit.

Ismeri a laboratóriumi minőségirányítási rendszer alapjait.

Egyéb

Ismeri a területen leggyakrabban illetve speciálisan alkalmazott élelmiszervizsgálati módszereket.

Képesség

Képes biotechnológiai jellegű laboratóriumi, félüzemi, üzemi feladatok elvégzésére, új vizsgálati módszerek, metodikák elsajátítására, munkavédelmi feladatok megoldására.

Képes az élelmiszer alapanyagok és jellemző termékek mintaelőkészítési és vizsgálati módszerek elvégzésére, fejlesztésére és értékelésére.

A laboratóriumi gyakorlati tevékenységhez megfelelő manualitással rendelkezik.

Továbbfejleszti a laboratóriumi munkavégzésben szerzett jártasságát és megismeri az élelmiszerterülethez kapcsolódó speciális megoldásokat is.

Képes a szakmai adatbázisok és szakirodalom felhasználására és feldolgozására.

Képes alapvető szakirodalmi feladatok megoldására, megismer számos, a területhez kapcsolódó szakkifejezést.

Képes önállóan végrehajtani laboratóriumi vagy technológiai részfolyamatokat. Képes felismerni a felmerülő problémákat és döntéseket hozni megoldásukra.

Képes egyes laboratórium részfeladat önálló elvégzésére.

Képes legalább egy idegen nyelven a műszaki dokumentáció megértésére.

Képes egy idegen nyelven - jellemzően angolul- analitikai dokumentáció (pl. módszerleírás) megértésére.

Attitűd

Törekszik arra, hogy önképzése és továbbképzése a biomérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.

Törekszik a vizsgálati módszerek megértésére, felmerülő problémák megoldására, módszerfejlesztésre

Betartja a biotechnológiai területre speciálisan fontos munkavégzés biológiai biztonsággal kapcsolatos szabályait, valamint munkajogi szabályait.

Betartja a laboratóriumi munkavégzés biztonsággal kapcsolatos szabályait.

Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjen meg.

Törekszik a csoportmunka tapasztalatai alapján az együttműködésre.

Gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással és monotóniatűréssel rendelkezik.

Rendelkezik megfelelő kitartással a vizsgálati módszerek elvégzéséhez.

Autonómia és felelősség

Képes a személyes motiváció és a csoportmunka összeegyeztetésére.

Képes a csoportmunka tapasztalatai alapján az egyeztetésre.

Törekszik a jogkövető magatartásra és az etikai, bioetikai szabályok betartására.

Törekszik a laboratóriumi munka során a bioetikai szabályok betartására (pl. GMO)

Igényli és támogatja az eredményesség és biztonságosság folyamatos ellenőrzését.

Igényli a biztonságosság folyamatos ellenőrzését (a minőségirányítási rendszer előírásai alapján is).

Utolsó módosítás: 2024-05-07 09:17:05