A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Csomagolás, kölcsönhatások, vizsgálat

A tantárgy neve angolul: Packaging, interactions in food industry

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBM108 2+0+0/f 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Marosi György, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Marosi György

Egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Dr. Szolnoki Beáta

tud. mts.

Szerves Kémia és Technológia Tanszék


A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

szerves kémia.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:


A tantárgy célkitűzése:

a tantárgy megismerteti a hallgatókat a csomagolástechnika alapfogalmaival, környezetvédelmi vonatkozásaival, a csomagolóanyagok előállítási és alkalmazási technológiájával, tárgyalja a csomagolóanyagok rendszerezését és jellemzését, a transzportfolyamatok szerepét, vizsgálati lehetőségeit és a módosítás módszereit különböző csomagolóanyagok esetében. Az oktatás célja az elméleti alapok megismertetésén túlmenően gyakorlatban hasznosítható ismeretek nyújtása.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Marosi György

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technol. Tsz.

 

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Rendszerezett tudással rendelkezik a biológiai, biokémiai, mikrobiológiai területeken.

Rendszerezett tudással rendelkezik a csomagolástechnika biotechnológiai vonatkozásai területén.

Rendszerezett tudással rendelkezik a biotechnológiai és környezetvédelmi területeken.

Rendszerezett tudással rendelkezik a csomagolástechnika környezetvédelmi vonatkozásai területén.

Ismeri és laboratóriumi szinten használja a biológiai analitikai módszereket, ismeri ezek kidolgozására és továbbfejlesztésére alkalmas eljárásokat.

Ismeri a csomagolástechnika területén alkalmazható analitikai és bioanalitikai módszereket.

Rendszerszinten ismeri a biológiai, biotechnológiai ipar műveleteit és ezek belső összefüggéseit.

Rendszerszinten ismeri a csomagolástechnika területén alkalmazható biotechnológiai műveleteket és összefüggéseket.

Rendszerszinten és elemeiben ismeri a biológiai, biotechnológiai ipar több gyártási technológiáját és ezek belső összefüggéseit, a tervezési alapelveket.

Rendszerszinten ismeri a biotechnológiai ipar csomagolástechnikai elemeit és belső összefüggéseit.

Ismeri és érti a környezetvédelemi szabályozás elveit, a minőségügy, a fogyasztóvédelem és a termékfelelősséggel összefüggő folyamatok alapvető törvényszerűségeit.

Ismeri a csomagolástechnika környezetvédelmi, minőségügyi, fogyasztóvédelmi, felelősségi elveit, törvényszerűségeit.

Ismeri a munkahelyi biztonság, ezen belül a biológiai biztonságra vonatkozó folyamatok alapvető törvényszerűségeit.

Ismeri a csomagolástechnika területén előírt biztonságtechnikai törvényszerűségeket.

Ismeri és érti a műszaki és gazdasági jogi szabályozás, a mérnöketika, valamint a globális társadalmi és gazdasági folyamatok bioiparokra vonatkozó alapvető törvényszerűségeit.

Ismeri és érti a csomagolástechnika műszaki, jogi, etikai, társadalmi és gazdasági törvényszerűségeit.

Ismeri és érti a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat.

Ismeri és alkalmazza a problémamegoldó technikákat a csomagolástechnikára adaptálva.

Képesség

Képes irányítani biológiai, biokémiai, mikrobiológiai alapú biotechnológiai rendszerek biztonságos, környezettudatos működtetését, fejlesztését.

Képes irányítani biotechnológiai célú csomagolási rendszerek biztonságos és környezettudatos működését, fejlesztését.

Képes irányítani a szakterülettel kapcsolatos szolgáltatások, a kereskedelmi feladatok ellátását, valamint ezek kidolgozását.

Képes irányítani csomagolástechnológiával kapcsolatos szolgáltatások és kereskedelmi feladatok ellátását, kidolgozását.

Képes az elméleti tudása birtokában a széles körűen értelmezett biotechnológiai laboratóriumi, félüzemi és kísérleti üzemi feladatok megtervezésére és elvégzésére.

Képes csomagolástechnológiával kapcsolatos laboratóriumi, félüzemi és kísérleti üzemi feladatok megtervezésére és elvégzésére.

Képes elméleti tudása birtokában, új kísérleti metodikák elsajátítására és továbbfejlesztésére.

Képes az elméleti ismereteken alapuló új kísérleti metodikák elsajátítására és továbbfejlesztésére a csomagolástechnológia területén.

Képes alkotó módon részt venni új bioipari, biotechnológiai eljárások, termékek kifejlesztésében, a tudományterület és rokon tudományok kutatásában.

Képes kreatív csomagolástechnológiai termékek kifejlesztésére és rokon tudományterületek kutatására.

Képes a biotechnológia törvényszerűségeinek és összefüggéseinek keresésére és megértésére, a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására.

Képes az összefüggések kérésére, megértésére és a tudás alkalmazására, hasznosítására.

Képes valós biológiai, biokémiai, mikrobiológiai alapú, biotechnológiai rendszerekhez kapcsolódó műszaki feladatok esetén a problémamegoldó technikák önálló felhasználására.

Képes a kapcsolódó problémamegoldó technikák adaptálására.

Alkalmas az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására.

Képes team munkára és annak vezetésére is a gyakorlat megszerzése után.

Képes reális önértékelésre és önkorrekcióra.

Képes kritikus önértékelésre.

Attitűd

Törekszik a folyamatos önképzésre, önfejlesztésre, továbbképzésre a biomérnöki szakterületen a saját tudásának magasabb szintre emelése érdekében.

Motivált az önképzésre a csomagolástechnika területén.

Elkötelezett, és hivatástudata elmélyült a biomérnöki szakterület iránt.

Hivatástudata magas szintű a biomérnöki csomagolástechnika szakterület iránt.

Kreatív és rugalmas feladatai megoldása során.

A csomagolástechnika biotechnológiai feladatait kreatívan és rugalmasan oldja meg.

Törekszik az intuíció és módszeresség összhangjának megteremtésére.

Intuitív ötleteit kontrollálja és rendszerezi.

Nyitott és fogékony a biotechnológiai területeken zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére, elfogadására, és hiteles közvetítésére.

A csomagolástechnikai innováció, technológiai fejlesztés érdekli és nyitott az új megoldások adaptálására, publikálására.

Elkötelezett az eredményesebb működést biztosító műszaki, gazdasági, vállalati irányítási eljárások megismerése és bevezetése iránt.

A műszaki, gazdasági, irányítási eljárások eredményessége érdekli és nyitott azok bevezetésére.

Autonómia és felelősség

Szakmai problémák megoldása során kezdeményező és felelősségteljes.

A bio-csomagolások problémamegoldásában kezdeményező és felelősségteljes.

Felelősséget vállal a rábízott személyi állomány, a gépek, berendezések és munkafolyamatok biztonságos és eredményes működéséért.

Felelősséget vállal a beosztottakért, csomagoló gépekért, a munkafolyamatok biztonságáért és eredményességéért.

Döntései során hangsúlyosan figyelembe veszi a környezet- és egészségvédelemi szempontokat, tekintettel van a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elvére és alkalmazására.

A környezetvédelmi és egészségvédelmi, minőségügyi, fogyasztóvédelmi és esélyegyenlőségi szempontokat hangsúlyosan veszi figyelembe.

Figyelembe veszi a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki, gazdasági és jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásait.

Érvényre juttatja a csomagolástechnikára vonatkozó egészségvédelmi, biztonságtechnikai, műszaki, jogi, etikai előírásokat.

Igényli és támogatja az eredményesség és biztonságosság folyamatos ellenőrzését.

Pro-aktívan támogatja az eredményesség és biztonságosság folyamatos ellenőrzését.

Vállalja a felelősséget elemzései, döntései, utasításai következményeiért.

Elemzéseiért, döntéseiért, utasításaiért vállalja a felelősséget.

Utolsó módosítás: 2018-09-07 10:59:38