A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Környezeti kockázatmenedzsment

A tantárgy neve angolul: Environmental risk management

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBM208 3+0+0/v 4

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Molnár Mónika, egyetemi docens, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Molnár Mónika

egyetemi docens

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Dr. Feigl Viktória Dóra

egyetemi docens

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Környezetvédelem alapjai


Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

Ajánlott előtanulmány: Környezeti mikrobiológia és remediáció

A tantárgy célkitűzése:

A vegyi anyagok és szennyezett területek környezetmenedzsmentje és egy sor új mérnöki eszköz alkalmazását feltételezi. A tantárgy legfőbb célja ezen eszköztár átfogó áttekintése és megismertetése a hallgatókkal.

Sorra vesszük a környezeti kockázatmenedzsment feladatait, szintjeit (globális, regionális, lokális), a kockázatfelmérés és a kockázatcsökkentés konkrét módszereit, a mérnöki eszközök helyes megválasztását, célszerű kombinációit és felhasználásukat a környezeti kockázat menedzsmentjében, a kockázat felmérésben, a környezetmonitoringban, a kockázatkezelésben és a környezetvédelmi, kockázatcsökkentési technológiák alkalmazása során, valamint az ezekhez kapcsolódó döntésekben.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név

Beosztás

Tanszék

Dr. Molnár Mónika

egyetemi docens

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Dr. Feigl Viktória Dóra

egyetemi docens

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Rendszerezett tudással rendelkezik a biológiai, biokémiai, mikrobiológiai területeken.

A környezeti kockázatmenedzsmenthez kapcsolódó biológiai és mikrobiológiai területeken rendszerezett tudással rendelkezik.

Rendszerezett tudással rendelkezik a biotechnológiai és környezetvédelmi területeken.

Ismeri a szennyezett talajok és felszín alatti vizek kezelésére/remediációjára alkalmas technológiákat.

Rendszerszinten és elemeiben ismeri a biológiai, biotechnológiai ipar több gyártási technológiáját és ezek belső összefüggéseit, a tervezési alapelveket.

Ismeri a szennyezett talajok, felszín alatti vizek kezelésére alkalmas technológiák üzemvitelét, műtárgyait, azok fejlesztésének lehetőségeit.

Ismeri és érti a környezetvédelemi szabályozás elveit, a minőségügy, a fogyasztóvédelem és a termékfelelősséggel összefüggő folyamatok alapvető törvényszerűségeit.

Ismeri a talajvédelemmel és a felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos alapvető hazai és nemzetközi szabályozást.

Képesség

Képes irányítani biológiai, biokémiai, mikrobiológiai alapú biotechnológiai rendszerek biztonságos, környezettudatos működtetését, fejlesztését.

Képes arra, hogy a szennyezett talajok, felszín alatti vizek felmerülő környezetvédelmi problémáinak megoldásában alkalmazza természettudományos és műszaki alapismereteit.

Képes irányítani a szakterülettel kapcsolatos szolgáltatások, a kereskedelmi feladatok ellátását, valamint ezek kidolgozását.

Képes arra, hogy a talajkezelés és a szennyvízkezelés szakterületén anyanyelvén és angolul publikációkat értelmezzen és tárgyaljon.

Képes az elméleti tudása birtokában a széles körűen értelmezett biotechnológiai laboratóriumi, félüzemi és kísérleti üzemi feladatok megtervezésére és elvégzésére.

Képes a szennyezett területek kezelésével kapcsolatos döntéshozatalokra.

Attitűd

Törekszik a folyamatos önképzésre, önfejlesztésre, továbbképzésre a biomérnöki szakterületen a saját tudásának magasabb szintre emelése érdekében.

Nyitott és fogékony a talajkezelés és a felszín alatti vízkezelés kapcsán az innovációk, technológiai fejlesztések megismerésére és elfogadására.

Kreatív és rugalmas feladatai megoldása során.

Törekszik a talaj és felszín alatti vízkezelés területén a mérnöki feladatok kreatív megoldására és interdiszciplináris megközelítésére

Nyitott és fogékony a biotechnológiai területeken zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére, elfogadására, és hiteles közvetítésére.

Törekszik szakmailag magas szinten önállóan vagy munkacsoportban megtervezni és végrehajtani a feladatait.

Autonómia és felelősség

Szakmai problémák megoldása során kezdeményező és felelősségteljes.

Önállóan képes a talaj és felszín alatti vízkezelés területén a mérnöki feladatok megoldásának tervezésére és interdiszciplináris megközelítésére.

Döntései során hangsúlyosan figyelembe veszi a környezet- és egészségvédelemi szempontokat, tekintettel van a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elvére és alkalmazására.

Döntései során figyelemmel van a lehetséges környezeti kockázatokra és egészségvédelmi szempontokra.

Figyelembe veszi a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki, gazdasági és jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásait.

Döntései során figyelemmel van a hatályos környezetvédelmi a műszaki és jogi szabályozásra, valamint a mérnöketika alapvető előírásaira.

Utolsó módosítás: 2023-09-19 23:26:44