A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Környezetmérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Biomérnöki műveletek és folyamatok

A tantárgy neve angolul: Bioengineering: unit operations and processes

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBM209 2+0+2/v 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Németh Áron István  egy. adj., Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr Pécs Miklós

Dr Németh Áron

Bakos Vince

docens

adjunktus

tanársegéd

ABÉT

ABÉT

ABÉT

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Matematikai analízis, kémiai, biológiai és biokémiai alapismeretek.

A  Környezeti mikrobiológia és  biotechnológia illetve a  Szennyvíztisztítás mikrobiológiája című tárgyak előzetes ismerete logikus, de nem szükségszerű előfeltétel, egyidejűség is lehetséges.

A tantárgy célkitűzése:

A hallgatóság megismertetése a biotechnológiai iparokban és az ahhoz kapcsolódó szennyvíztisztítási technológiákban alkalmazott eljárásokkal, műveletekkel, különös tekintettel azok kvantitatív viszonyaira. A tárgy alkalmazza a matematikai modellezés eszköztárát a jelenségek leírására, a folyamatok optimális működéseinek szimulálására.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr Sevella Béla

professzor emeritus

BME ABÉT

Dr Jobbágy Andrea

docens

BME ABÉT

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri és alkalmazza a környezetmérnöki szakmához kötött természettudományos és műszaki elméletet és gyakorlatot.

A tananyag nagy része mérnöki tudomány: modellezés, reaktorok kialakítása, üzemeltetése.

Rendelkezik a környezetmérnöki szakterülethez kapcsolódó méréstechnikai és méréselméleti átfogó ismeretekkel.

A tananyag része: oldott oxigén mérés, biomassza mérés, KOI BOI mérés stb.

Ismeri és alkalmazza a környezetvédelmi és kármentesítési eljárásokat (műveletek, berendezések, készülékek), a környezetvédelmi kárelhárítási módszereket.

A mikrobiális biodegradációhoz jól aklamazhatóak az átadott ismeretek.

Ismeri a környezetvédelmi létesítmények (különösen víz- és szennyvíztisztító telepek, veszélyes és kommunális hulladéklerakó, hulladékégetőmű) üzemvitelét, műtárgyait, valamint azok fejlesztésének lehetőségeit.

A tárgyban átadott ismeretek (pl.: bioreaktorok, mikrobiális kinetika, kemosztát) megalapozzák a fent felsoroltakat.

Ismeri és komplex módon alkalmazza a környezetinformatika és modellezés módszertanát, eszközeit.

Mikrobiális kinetika

Képesség

Környezetvédelmi szakterületen felmerülő problémák megoldásában képes alkalmazni a megszerzett általános és specifikus matematikai, természet‐ és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat.

Integráló tantárgy, amely a sokféle alapismeret (Biokémia, géptan, fizika, fizikai kémi, fiziológia, genetika, enzimológia) alkalmazását tanítja.

Képes környezetvédelmi vezetői feladatok ellátására.

Jó vezető rendelkezik műszaki ismeretekekkel is, amelyet e tárgy biztosít.

Képes a talaj-, földtani közeg-, víz-, levegő-, zaj és rezgésvédelmi, élővilág-védelmi, remediációs valamint a hulladékcsökkentés, -kezelés és -feldolgozás szakterületeken jelentkező mérnöki beavatkozások összetett tervezésére, megvalósítására és fenntartására.

Mérnöki műveletek a remediációhoz és hulladékcsökkentéshez.

Képes környezetvédelmi műszaki rendszerek és folyamatok modellezésére, üzemeltetésére és irányítására.

Mikrobiális kinetika, fermentáció kinetika oktatása teszi ezt lehetővé.

Attitűd

Nyitott és fogékony a környezetvédelmi szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére.

SZéles körű mérnöki ismeretek tanulása nyitottságot igényel.

Törekszik arra, hogy a munkáját rendszerszemléletű és folyamatorientált gondolkodásmód alapján, összetett megközelítésben végezze.

Ez mérnöki tulajdonság, amit a mérnöki tárgyak alakítanak ki, mint amilyen ez a tárgy is.

Autonómia és felelősség

Önállóan képes környezetmérnöki feladatok megoldására, döntéseit körültekintően, más (elsősorban jogi, közgazdasági, energetikai) szakterületek képviselőivel tanácskozva, önállóan hozza, melyért felelősséget vállal.

Mérnöki szemlélet kialakítása/formálása az egyik kitűzött cél, ezzel pedig önálló megoldásokra, döntésekre válik éreté.

Utolsó módosítás: 2018-09-10 23:18:24