BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biotechnológia mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

K+F és laboratóriumi management

A tantárgy neve angolul: R+D and laboratory management

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBM215 2+0+0/v 2

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Kelemenné dr.Nagy Kinga, egyetemi docens

A tantárgy előadója:

Domonkos Dávid, tudományos főmunkatárs (Richter), PhD

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az orvosi (piros) biotechnológia fő folyamataival, gyógyszerek fejlesztésének lépéseivel. A gyógyszeripar mindennapi minőségügyi kihívásairól, feladatairól, elvárásairól szerezzenek szerteágazó, és az összefüggésekre fókuszáló ismereteket. Kiemelt célja a GMP-látásmód és készségek átadása (a törvények száraz ismertetése helyett), ilyen téren az önálló fejlődőképesség megalapozása gyakorlati kérdések alapján. A tantárgy további célja, hogy a hallgatók képet kapjanak az iparág speciális elvárásairól és felkészítse őket biotech vállalatoknál való elhelyezkedésre, illetve biotech vállalkozások indítására.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a biotechnológia történetét, a hagyományos és új biotechnológia elméletét és gyakorlatát.

Biotechnológiai történeti ismeretekkel rendelkezik a biotechnológiai ipar kapcsán

Rendelkezik a munkavégzéshez szükséges szakmai ismeretekkel az alkalmazott matematika, az anyagvizsgálati módszerek, a bioinformatika, a kémiai biológia, a produkció biológia és fenntartható fejlődés, a toxikológia és ökotoxikológia, a vállalatgazdaságtani és menedzser ismeretek, valamint a kommunikáció területén is.

Rendelkezik a munkavégzéshez szükséges szakmai ismeretekkel vállalat gazdaságtani és menedzser ismeretek területen

Ismeri a tudományos problémafelvetés, a multidiszciplináris problémamegközelítés és - megoldás módszereit.

Konkrét ipari fejlesztési projektek kapcsán ismeri az ezekben alkalmazandó kísérlettervezési, -kivitelezési és értékelési módszereket

Tájékozott a biotechnológiai tevékenységek közvélemény általi megítélésével kapcsolatban. Tájékozott a diszciplína aktuális legfontosabb globális és magyarországi fejlődési irányait illetően.

Ipari gyakorlati példák tudomáynos szintű elemzése kapcsán jól tájékozott a biotechnológiai tevékenységek közvélemény általi megítélésével és fontos fejlődési irányaival globális és magyarországi helyzetben egyaránt.

Képesség

Képes a más szakterületeken dolgozó szakemberekkel (pl. biológusok, környezetkutatók, mérnökök, biomérnökök, agrármérnökök, orvosok, gyógyszerészek) való szakmai együttműködésre, és a biotechnológiai alapkutatást végzőkkel, a technológia felhasználókkal való szakmai együttműködésre.

Szakmai alapokon nyugvó együttműködésre képes a biotechnológiai laboratóriumi manegement és ipari projektfejlesztés területein

Képes a biotechnológia területén a közvélemény-formálókkal, valamint a politikai és gazdasági döntéshozókkal való együttműködésre.

Biotechnológiai vállalati fejlesztési projektek menedzselési kérdéseiben együtt tud működni a közvélemény-formálókkal, valamint a politikai és gazdasági döntéshozókkal

Munkáját a biotechnológiai tevékenységekre vonatkozó hatályos jogi, etikai, közgazdasági, minőségbiztosítási és biztonsági szabályoknak megfelelően végzi.

Képes a biotechnológiai tevékenységekre vonatkozó hatályos szabályozás figyelembevételére, és az ennk megfelelő munkavégzésre

Képes innovatív és minőségorientált gondolkodásra és tevékenységek végzésére.

Vállalati biotechnológiai projektek kialakításában és fejlesztésében innovatívan gondolkodik.

Attitűd

Törekszik a regionális, magyarországi és európai biotechnológiai tevékenységet végző és fejlesztő vállalatok, kutatóintézetek tevékenységének és igényeinek a megismerésére.

Törekszik a hazai és globális szinten egyaránt a biotechnológiai kutatási eredmények innovatív ipari felhasználásának megismerésére a területen működő vállalatok és oktató-kutató egyetemek, intézetek tevékenységében

Törekszik az általános természettudományi és gazdasági ismereteik folyamatos gyarapítására, és ezek átadására is.

Gazdasági ismereteit a vonatkozó szakirodalom révén gyarapítja

Kutatási, valamint technológiafejlesztési és -alkalmazási tevékenysége során és a munkahelyén kívül is környezet- és természettudatos magatartást tanúsít.

Biotechnológiai kutatásban és ipari projektfejlesztésekben környezet- és természettudatos magatartást tanúsít.

A szakmai feladatait pontosan, hatékonyan és elsősorban új biotechnológiai szolgáltatások és termékek létrehozását szem előtt tartva végzi.

Vállalati jó gyakorlati ismeretei révén feladatait elsősorban innovatív, új biotechnológiai szolgáltatások és termékek létrehozására törekedve végzi.

Törekszik az innovációs tevékenységhez szükséges anyagi eszközök hatékony felhasználására.

A felhasznált anyagi források innovatív és megfelelő alkalmazására törekszik, hatékony menedzsment eszközökkel

Autonómia és felelősség

Rendelkezik a technológiák fejlesztését végző, illetve a technológiákat felhasználó szakemberek csoportjaival való együttműködési és kapcsolattartási képességgel. Felelősséget érez mind a saját, mind a beosztottjai munkájával kapcsolatban, továbbá felelősen biztosítja az eredményes munkavégzéshez szükséges infrastrukturális, szakmai és emberi feltételeket.

Együttműködési képességgel rendelkezik a munkatársak, különös tekintettel beosztottjai kapcsán. Biztosítja a szükséges munkafeltételek, megfelelő menedzsment módszerek alkalmazásával.

Felelősen gondolkodik a saját, valamint a munkatársai és a beosztottjai szakmai előmeneteléről.

Felelősen értékeli és segíti munkatársai szakmai karrierjét.

Felelősen betartja és betartatja a biotechnológiai tevékenységekre vonatkozó jogi, etikai, minőségbiztosítási és biztonsági előírásokat.

Vállalati projektekben, munkavégézésben betartja a megfeleő biotechnológiai tevékenyésekre vonatkozó szabályokat

Munkájában innovatív, kezdeményező, hatékony, felvállalja a felelősségteljes döntéseket, önálló munkavégzésre alkalmas.

Innovatív gondolatalkotással segíti a biotcehnológiai projekteket

Mind szakmai és nem-szakmai körökben általános természettudományi, valamint gazdasági kérdésekben is megalapozottan, felelősséggel formál és nyilvánít véleményt.

Felelősségteljes, szakmai és vállalati menedzsmnet alapokon nyugvó értékítélettel rendelkeik, ez irányítja véleménynyilvánítását

Utolsó módosítás: 2022-07-05 12:15:56

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.