BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biotechnológia mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Sejtszintű biológiai szabályozás

A tantárgy neve angolul: Bio-cellular regulation

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBM216 2+0+0/v 2

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

 G.Vértessy Beáta egyetemi tanár, DSc

A tantárgy előadója:

Szarka András habilitált egyetemi docens, PhD

Poppe László egyetemi tanár, DSc
Oláh Julianna tudományos munkatárs, PhD

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat az evolúció során az élő szervezetekben kifejlődött szabályozási mechanizmusokkal, a vírusoktól / prokariótáktól a többsejtű eukariótákon keresztül az emlős élőlényekig. Az előadások és egyéni feladatok során a hallgatók egyrészt elsajátítják a téma ismereteit, másrészt saját problémamegoldási javaslatokat dolgoznak ki egyes szabályozási kérdésekre.

A tematika magában foglalja a következőket: Az élő rendszerekben megvalósuló főbb szabályozási mechanizmusok molekuláris szintű megismertetése, a szerkezeti biológiától az enzimműködésen át a sejtes folyamatokig. A szabályozási mechanizmusok összefüggései, többszintű szabályozások megértetése. A kurrens szakirodalom fényében a főbb paradigma váltások bemutatása.Biotechnológiai alkalmazások és orvosbiológiai relevanciák feltárása. Szabályozási koncepciók a produkcióbiológiában és a fenntartható fejlődésben. 

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri az új, alapvetően molekuláris biológiai szemléletű biotechnológia kialakulását és fejlődését lehetővé tevő biokémia, sejtbiológia és genetika diszciplínák legújabb kutatási eredményeit, fejlődési irányait, a genetikailag módosított szervezetek előállításának az elméletét és gyakorlatát, továbbá felhasználásának a környezeti kockázatát.

Ismeri a molekuláris szintű biológiai szabályozás mintázatait

Képesség

Képes tervezési, kutatási és technológia-fejlesztési tevékenységek elvégzésére, megfelelő szakmai gyakorlat megszerzését követően ezen tevékenységek kezdeményezésére, koordinálására és vezetésére is a biotechnológia számos részterületén, beleértve a gyógyszerbiotechnológiát (biotechnológiai úton gyártott gyógyszeralapanyagok fejlesztése és előállítása), az orvosi biotechnológiát (orvosi diagnosztikai és terápiás eszközök fejlesztése és előállítása biotechnológiai módszerekkel), a környezet- biotechnológiát (kármentesítő technológiák fejlesztése biotechnológiai módszerek felhasználásával, környezeti erőforrások biotechnológiai hasznosítása), a bioenergia biotechnológiát (bioüzemanyagok fejlesztése és előállítása), a mezőgazdasági biotechnológiát, ezen belül kiemelten az élelmiszerbiotechnológiát (élelmiszer-összetevők és -adalékok, valamint starterkultúrák és probiotikumok fejlesztése és előállítása).

A biológiai szabályozási elvek felhasználásával képes szabályozó rendszerek tervezésére biotechnológiai alkalmazásokra

Képes innovatív és minőségorientált gondolkodásra és tevékenységek végzésére.

Biológiai szabályozáselmélet alapján innovatív gondolkodásra képes

Képes tudományos problémák felismerésére és felvetésére, továbbá azok multidiszciplináris megközelítésére és megoldására.

Képes a tudományos problémák felismerésére a biológiai szabályozásban megismert elvek, módszerek, visszacsatolási gyakorlatok révén

Képes interdiszciplináris koncepcióalkotásra és módszerfejlesztésre.

A biológia szabályozás elveit és diszciplinákban is alkalmazni képes

Attitűd

Törekszik a biotechnológia legújabb eredményeinek a folyamatos megismerésére, és ezek átadására is.

Törekszik bio-szabályozási ismereteinek folyamatos fejlesztésére

Autonómia és felelősség

Szakmai és nem szakmai körökben felelősen, a munkatársai, beosztottjai és a leendő biotechnológusok számára példamutatóan formál és nyilvánít véleményt szakmai kérdésekről.

Szabályozási kérdésekben ismereteire támaszkodva alkot felelősségteljes véleményt

Utolsó módosítás: 2021-01-13 10:44:27

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.