A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Biológia, biotechnológia

A tantárgy neve angolul: Biology, biotechnology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBM301 2+0+0/f 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Bakos Vince, egy. adjunktus

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Ballagi András

c. egyetemi tanár

ABÉT

Bakos Vince

Tanársegéd

ABÉT

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Biokémia

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy fő célja olyan a gyógyszeriparhoz kapcsolódó biotechnológiai alapok és szemlélet átadása a vegyészmérnök hallgatóknak, amelyek nagyban elősegítik a később a gyógyszeriparban elhelyezkedő vegyészmérnökök számára a biotechnológus kollégákkal való együttműködést. Az élő szervezetekben lejátszódó alapvető kémiai reakciók ismertetése, az élő szervezetek rendszerezése, szerkezeti felépítése, mikrobiológiai módszerek megismerése. Az így megszerzett alaptudásra építve az ipari biotechnológia területeinek és módszereinek megismerése a cél a termelő sejtek létrehozásától, a tenyésztésen keresztül a termék kinyeréséig. A sejtmentes, kizárólag enzimekre épülő ipari technológiák miatt enzimeknek és reakcióiknak, valamint az enzimkinetika bizonyos elemeinek ismertetésére is sor kerül. Végezetül konkrét technológiák bemutatása következik a széles értelemben vett biotechnológia különböző területeiről. A tantárgy gyógyszermaradványok mint szerves mikroszennyezők környezeti és humán egészségügyi kockázatainak ismertetésével zárul, ill. lehetséges megoldásokat mutat be azok mérséklésére.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Bakos Vince

tanársegéd

ABÉT

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a vegyészmérnöki szakmához kapcsolódó matematikai, természettudományos (kémiai, fizikai) és műszaki elméletet és gyakorlatot.

Ismeri a sejtek felépítését, a centrális dogma folyamatait, a DNS és a fehérje felépítését.

Átfogóan ismeri a vegyiparban és a kémiai technológiákban alkalmazott és előállított fontosabb anyagok tulajdonságait, alkalmazási területeit.

Ismeri az élőlények alapvető rendszertanát és a mikrobiológiai módszereit.

Ismeri új anyagok és eljárások kifejlesztésének lehetőségeit, jellemző módszereit.

Ismeri a biotechnológia történetét, fajtáit és műveleteit.

Ismeri a kémiai és vegyipari rendszerek fenntarthatóságával, biztonságosságával és környezeti hatásaival kapcsolatos elveket, módszereket és gyakorlatot, munkahelyi, egészségvédelmi egészségfejlesztési ismereteket.

Ismeri a biotechnológia műveleteit.

Ismeri a szakterület műszaki dokumentációjának szabályait.

Ismeri az enzimreakciókat és az enzimkinetika alapjait.

Ismeri a minőségirányítás vegyiparban jellemzően alkalmazott módszereit.

Ismeri a biotechnológia alkalmazásait és jó példákat az alkalmazásra.

Ismeri a vezetéshez kapcsolódó vállalat-gazdaságtani, szervezési eszközöket és módszereket, a szakmagyakorláshoz szükséges jogi környezet alapjait.

Ismeri a gyógyszermaradványok mint szerves mikroszennyezők környezeti és humán egészségügyi kockázatait, és a kockázatok alapvető predikciós módszereit.

Rendelkezik a vegyészmérnöki és kémiai technológiai területhez kapcsolódó méréselméleti, méréstechnikai, analitikai és anyagvizsgálati ismeretekkel.

Ismer jó megoldásokat a kockázatok mérséklésére.

Képesség

Alkotóan képes alkalmazni a vegyészmérnöki szakterülethez kapcsolódó matematikai és természettudományos elméleti és gyakorlati ismereteket feladatai megoldása során.

Képes átlátni a gyógyszeripai biotechnológia műveleteit és folyamatait.

Rendelkezik a színvonalas kutató-fejlesztő tevékenységhez szükséges manuális készségekkel.

Képes döntést hozni alapvető biotechnológiai módszerek megfelelő alkalmazására.

Képes a vegyészmérnöki, kémiai és kémiai technológiai területen alkalmazott elemzések és anyagvizsgálatok elvégzésére, értékelésére és dokumentálására, szükség esetén a vizsgálati módszerek továbbfejlesztésére, és új módszerek bevezetésére.

Képes együtt gondolkodni és együttműködni biotechnológusokkal a gyógyszeripar területén.

Képes a vegyipari és kémiai technológiai folyamatok üzemeltetése során gyűjtött információk feldolgozására és rendszerezésére, átfogó elemzésére, következtetések levonására.

Képes a gyógyszermaradványokhoz köthető alapszintű környezeti kockázatbecslésre.

Attitűd

Törekszik a fenntarthatóság, a biztonság, a környezetvédelem és energiahatékonyság követelményeinek érvényesítésére és másokkal való megismertetésére.

Fejleszti biotechnológiai műveleti ismereteket, a megfelelő műveletek és alkalmazásaik kiválasztásának készségét, valamint a biotechnológusokkal való együttműködés készségét.

Autonómia és felelősség

Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel.

Biotechnológiai problémák megoldása során együttműködően, önállóan és kezdeményezően lép fel.

Utolsó módosítás: 2023-11-20 10:50:42