A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Ipari mikrobiológia

A tantárgy neve angolul: Industrial microbiology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBM302 2+0+2/v 5

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Németh Áron, docens, ABÉT

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Németh Áron

docens

ABÉT

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

sejtbiológia, általános mikrobiológia, biomérnöki műveletek

A tantárgy célkitűzése:

A tárgy olyan szakirányi tárgy (differenciált szakmai ismeretek), amely a hallgatók által már megismert mikrobiológiai, élettani és biomérnöki tanulmányokat elmélyíti, azok aktív felhasználását elősegíti a mikroorganizmus illetve technológia kiválasztás és megvalósítás területein. A tárgy célja, megismertetni a hallgatókkal a mikroorganizmusok ipari célú felhasználásának lehetőségeit (azaz a mikrobiológiai potenciált), gyakorlati példáit a szerves savak/alkoholok, mikrobiális poliszaharidok, antibiotikumok/szekunder metabolitok és fehérjék/enzimek előállítása területen.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Németh Áron

Egyetemi docens

ABÉT

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Rendszerezett tudással rendelkezik a biológiai, biokémiai, mikrobiológiai területeken.

Az Ipari Mikrobiológia rendszerezett tudást ad a mikrobiológia területén

Rendszerezett tudással rendelkezik a biotechnológiai és környezetvédelmi területeken.

Képes lesz a mikrobiológia környezetvédelmi és biotechnológiai alkalmazására.

Rendszerszinten és elemeiben ismeri a biológiai, biotechnológiai ipar több gyártási technológiáját és ezek belső összefüggéseit, a tervezési alapelveket.

A technológiák és a termelő törzsek elválaszthatatlanok, így a vizsgázott hallgatók gyártásfolyamatokat is fognak ismerni.

Ismeri a munkahelyi biztonság, ezen belül a biológiai biztonságra vonatkozó folyamatok alapvető törvényszerűségeit.

Az Ipari Mikrobiológia után a vizsgázott hallgatók ismerik a mikrobák alkalmazásának kockázatait és biztonsági kérdéseit.

Ismeri és érti a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat.

Ismer egy sor mikrobiológiai vizsgálatot.

Képesség

Képes irányítani biológiai, biokémiai, mikrobiológiai alapú biotechnológiai rendszerek biztonságos, környezettudatos működtetését, fejlesztését.

Képes irányítani a mikrobiális alapú eljárásokat biztonságosan és környezettudatosan

Képes az elméleti tudása birtokában a széles körűen értelmezett biotechnológiai laboratóriumi, félüzemi és kísérleti üzemi feladatok megtervezésére és elvégzésére.

Ismeri a nagy léptékű mikrobiális folyamatokat.

Képes elméleti tudása birtokában, új kísérleti metodikák elsajátítására és továbbfejlesztésére.

Képes a mikrobiológiai potenciál bemutatása alapján új eljárások kialakítására.

Képes önálló feladatok ellátására a biológiai, biokémiai, mikrobiológiai alapú, biotechnológiai rendszerek fejlesztésében, tervezésében.

Képes a mikrobiális eljárások fejlesztésére, önálló tervezésére.

Képes alkotó módon részt venni új bioipari, biotechnológiai eljárások, termékek kifejlesztésében, a tudományterület és rokon tudományok kutatásában.

Képes a kapott átfogó alkalmazott mikrobiológiai ismeretek segítségével termék fejlesztésre és kutatásra.

Képes valós biológiai, biokémiai, mikrobiológiai alapú, biotechnológiai rendszerekhez kapcsolódó műszaki feladatok esetén a problémamegoldó technikák önálló felhasználására.

Képes a mikrobiológiai problémák és a műszaki problémák feltárására, alkotó megoldására.

Alkalmas az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására.

Az Ipari Mikrobiológia előadás kis előadások lehetőségével járul hozzá az önálló és csoportmunka végző képességhez.

Attitűd

Elkötelezett, és hivatástudata elmélyült a biomérnöki szakterület iránt.

SZámos sikeres példa kerül bemutatásra, amely segíti a hallgató magabiztosságát, hivatástudtának elmélyítését.

Kreatív és rugalmas feladatai megoldása során.

Képes új mikrobák bevonására a technológiákba, termelésbe.

Nyitott és fogékony a biotechnológiai területeken zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére, elfogadására, és hiteles közvetítésére.

A szakmai fogékonyságot és nyitottságot irodalmazási feladattal érjük el.

Autonómia és felelősség

Döntései során hangsúlyosan figyelembe veszi a környezet- és egészségvédelemi szempontokat, tekintettel van a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elvére és alkalmazására.

Az egészséges és környezetbarát társadalom érdekben motiváljuk a hallgatókat a mikrobák alkalmazására, így felelős biomérnökökké válnak.

Figyelembe veszi a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki, gazdasági és jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásait.

A hallgató képessé válik a mikrobák etikus és jogszerű használatára.

Utolsó módosítás: 2023-08-29 09:03:54