A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Környezettoxikológia*

A tantárgy neve angolul: Environmental toxicology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBM401 2+0+1/f 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Molnár Mónika, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

A tantárgy előadója:

NévBeosztásTanszék, Int.
Dr. Molnár Mónikaegyetemi docensAlkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék
Dr. Feigl Viktóriaegyetemi docensAlkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék
Dr. Fekete-Kertész Ildikóegyetemi docensAlkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék


A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Biológia, mikrobiológia, ökológia, talajvédelem, vízvédelem

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

  Ajánlott előtanulmány

     Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia    


A tantárgy célkitűzése:

A környezettoxikológia a modern, kockázat-alapú környezetmenedzsment eszköztárának egyik legfontosabb eleme, mivel a vegyi anyagoknak az ökológiai rendszerek szerkezetére és funkciójára gyakorolt káros hatását vizsgálja. A környezettoxikológia elvi alapjait és gyakorlatát ismerteti a tantárgy, valamint áttekinti alkalmazását a környezeti kockázatmenedzsmentben, a kockázat felmérésben, a kockázatkezelésben és a környezetvédelmi döntésekben. A laboratóriumi gyakorlaton közelebbről is megismerkedünk a környezettoxikológiában alkalmazott laboratóriumi tesztmódszerekkel és a leggyakrabban alkalmazott vízi és szárazföldi tesztorganizmusokkal.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:


NévBeosztásTanszék, Int.
Dr. Molnár Mónikaegyetemi docensAlkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék
Dr. Feigl Viktória Dóraegyetemi docens
Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi TanszékTanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Rendszerezett tudással rendelkezik a biológiai, biokémiai, mikrobiológiai területeken.

Ismeri a környezettoxikológia alapvető elméleti hátterét, a környezettoxikológiában alkalmazható teszttípusokat és tesztorganizmusok csoportjait, valamint a tesztmódszerek alapjait.

Rendszerezett tudással rendelkezik a modern molekuláris biológiai területeken, ismeri a korszerű molekuláris biológiai technikákat és azok összefüggéseit.

Rendelkezik a környezettoxikológiai és környezeti mikrobiológiai mérések elvégzéséhez szükséges ismeretekkel.

Rendszerezett tudással rendelkezik a biotechnológiai és környezetvédelmi területeken.

Ismeri és alkalmazza a környezettoxikológiai és a környezeti mikrobiológiai eljárások értékelési módszereit és a környezeti kockázatfelmérés módszertanát.

Ismeri és érti a környezetvédelemi szabályozás elveit, a minőségügy, a fogyasztóvédelem és a termékfelelősséggel összefüggő folyamatok alapvető törvényszerűségeit.

Ismeri a vegyi anyagok és a szennyezett területek környezetvédelmi szabályozásának elveit.

Ismeri a munkahelyi biztonság, ezen belül a biológiai biztonságra vonatkozó folyamatok alapvető törvényszerűségeit.

Ismeri a környezettoxikológiai és mikrobiológiai munka biztonságtechnikai követelményeit.

Képesség

Képes irányítani biológiai, biokémiai, mikrobiológiai alapú biotechnológiai rendszerek biztonságos, környezettudatos működtetését, fejlesztését.

Képes a vegyi anyagok és szennyezett környezeti elemek vizsgálatára a környezeti mikrobiológia és környezettoxikológia eszköztárának felhasználásával és a környezeti kockázat becslésére.

Képes a biotechnológia törvényszerűségeinek és összefüggéseinek keresésére és megértésére, a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására.

Képes talaj, felszín alatti víz és szennyvíz minták vételének tervezésére és lebonyolítására környezettoxikológiai módszerekkel, átfogó laboratóriumi vizsgálatára és elemzésére, a vizsgálati eredmények értékelésére és dokumentálására

Attitűd

Törekszik a folyamatos önképzésre, önfejlesztésre, továbbképzésre a biomérnöki szakterületen a saját tudásának magasabb szintre emelése érdekében.

Nyitott és fogékony a szennyezett környezeti elemek vizsgálatára alkalmas innovatív módszerek megismerésére és elfogadására, különös tekintettel a környezettoxikológiai és biológiai módszerekre.

Autonómia és felelősség

Szakmai problémák megoldása során kezdeményező és felelősségteljes.

Kezdeményező szerepet vállal a környezetvédelmi problémák megoldásában, feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.

Figyelembe veszi a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki, gazdasági és jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásait.

Döntései során figyelemmel van a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki, gazdasági és jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásaira.

Utolsó módosítás: 2023-09-20 08:20:16