A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Humán élettan

A tantárgy neve angolul: Human Physiology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESOA503 3+0+0/v 4

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Ivanics Tamás, Semmelweis Egyetem, Klinikai Kísérleti Kutató Intézet

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Intézet:

Dr. Benyó Zoltán

egyetemi tanár

SE, Klinikai Kísérleti Kutató Intézet

Dr. Ivanics Tamás

egyetemi docens

SE, Klinikai Kísérleti Kutató Intézet

Dr. Miklós Zsuzsanna

egyetemi adjunktus

SE, Klinikai Kísérleti Kutató Intézet

Dr. Margittai Éva

egyetemi adjunktus

SE, Klinikai Kísérleti Kutató Intézet

Dr. Ruisanchez Éva

egyetemi tanársegéd

SE, Klinikai Kísérleti Kutató Intézet

Dr. Monori-Kiss Anna

egyetemi tanársegéd

SE, Klinikai Kísérleti Kutató Intézet

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Sejtbiológia, biokémia, anatómia

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy oktatása keretében heti 3 x 45 percben tárgyaljuk az életfolyamatok természetét, az egészséges emberi szervezet működését, e működés törvényszerűségeit, továbbá a szervezet normális működését biztosító szabályozás alapvető folyamatait. Részletesen foglalkozunk a sejtélettan, az izomműködés, a vérkeringés, a légzés, a táplálkozás és tápanyag feldolgozás, a kiválasztás, a hormonális szabályozás valamint az érzékszervi és idegrendszeri működés főbb jelenségeivel és a közöttük lévő szabályozó mechanizmusokkal. A hallgatók így megismerhetik az orvostudomány különböző területein alkalmazott tudományos, klinikai diagnosztikus eljárások és méréstechnikai módszerek élettani hátterét.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Benyó Zoltán

egyetemi tanár

SE, Klinikai Kísérleti Kutató Int.

Dr. Ivanics Tamás

egyetemi docens

SE, Klinikai Kísérleti Kutató Int.

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a biológiai rendszerek felépítését, működését és ezek szabályozási lehetőségeit.

Ismeri az élettani rendszerek felépítését, működését és a rendszerekben megvalósuló szabályozás különböző típusait

Ismeri a kémiai, biokémiai és mikrobiológiai folyamatok alapvető törvényszerűségeit és az ezekre épülő vizsgálati módszereket.

Ismeri az egészséges humán szervezetben végbemenő élettani folyamatok alapvető törvényszerűségeit és a különböző élettani folyamatok feltérképezésére irányuló vizsgálati módszereket

Ismeri a modern molekuláris biológiai elveket, technikákat és azok összefüggéseit.

Ismeri az orvostudomány különböző területein alkalmazott tudományos, klinikai diagnosztikus eljárások és méréstechnikai módszerek élettani hátterét.

Képesség

Képes biotechnológiai jellegű laboratóriumi, félüzemi, üzemi feladatok elvégzésére, új vizsgálati módszerek, metodikák elsajátítására, munkavédelmi feladatok megoldására.

Képes kísérletes élettani laboratóriumi feladatok elvégzésére, új vizsgálati módszerek, metodikák elsajátítására és alkalmazására az orvostudományi kutatásokban.

Képes a szakmai adatbázisok és szakirodalom felhasználására és feldolgozására.

Képes a humán szervezet élettani működésére vonatkozó adatbázisok és szakirodalom felhasználására és feldolgozására.

Képes részfeladatok ellátására a technológiai rendszerek fejlesztésében, tervezésében, új eljárások, termékek kifejlesztésében, biológiai és rokon tudományok kutatásában.

Képes összetett feladatok ellátására az orvostudomány klinikai diagnosztikus és méréstechnikai módszereinek fejlesztésében, tervezésében, valamint képes új kísérletes eljárások kifejlesztésére az élettani tudományok kutatásában.

Attitűd

Törekszik arra, hogy önképzése és továbbképzése a biomérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.

Törekszik arra, hogy az orvostudomány különböző területein alkalmazott kutatási, diagnosztikus és méréstechnikai módszerek élettani hátterére vonatkozó új ismereteket folyamatosan nyomon kövesse.

Nyitott a biotechnológiai, bioipari területeken zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére, elfogadására, hiteles közvetítésére.

Nyitott az orvostudomány kísérletes és diagnosztikus területein végbemenő szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és azok gyakorlati alkalmazására

Érdeklődik a bioipari, biotechnológiai szakterülettel összefüggő új ismeretek, módszerek és eszközök iránt.

Érdeklődik a kísérletes és diagnosztikus orvostudományi területekkel összefüggő új ismeretek, eljárások, módszerek és eszközök gyakorlati alkalmazhatósága iránt.

Autonómia és felelősség

Autonóm módon képes a biotechnológiai területen átfogó szakmai kérdések értelmezésére.

Önállóan képes a kísérletes és diagnosztikus orvostudomány területein alkalmazásra kerülő méréstechnikai módszerek élettani hátterének értelmezésére.

Igényli és támogatja az eredményesség és biztonságosság folyamatos ellenőrzését.

Figyelemmel követi az orvostudományban alkalmazott módszerekkel kapott eredmények megbízhatóságát, és igényli azok folyamatos ellenőrzését.

Utolsó módosítás: 2019-08-27 11:31:52