A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Gyógyszervegyész-mérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Gyógyszeripari innováció

A tantárgy neve angolul: Innovation in the Pharmaceutical Industry

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM205 2+0+0/v 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Schindler József, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Dr. Greiner István

kutatási igazgató

Richter Gedeon Nyrt

Náray Zsófia

Főosztályvezető

Richter Gedeon Nyrt

Gudics Ágnes

témafelelős

Richter Gedeon Nyrt

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Szerves kémia, gyógyszeripari technológia, biokémia gyógyszerkészítmények technológiája

A tantárgy célkitűzése:

A hallgatók megismertetése gyógyszeripari innováció általános elveivel, módszereivel, a terület általános helyzetével (világ Mo.), az originális, generikus és biotechnológiai innováció speciális jellemzőivel, módszereivel és feladataival. Bemutatja a jövő várható fejlődési irányzatait

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Dr. Greiner István

Kutatási igazgató

Richter Gedeon Nyrt.

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a gyógyszervegyész-mérnökség területéhez kapcsolódó matematikai, fizikai és kémiai, valamint biológiai tudásanyagot.

Ismeri a gyógyszervegyész-mérnöki területhez kapcsolódó alapvető fizikai kémiai és biológiai ismereteket

Ismeri a kémiai munka során alkalmazható korszerű analitikai módszereket.

Alapvetó ismeretekkel rendelkezik a gyógyszervegyész-mérnöki területen alkalmazott analitikai módszerekről

Magas szintű gyógyszerkémiai ismeretekkel rendelkezik.

Rendelkezik a szükséges gyógyszerkémiai ismeretekkel

Rendelkezik a szükséges biológiai és biologikumokhoz kapcsolódó ismeretekkel.

Ismeri a biologikumok jellemzőit és rendelkezik az ehhez szükséges biológiai ismeretekkel

Ismeri a szakmához köthető elméletet és gyakorlatot, valamint mérnöki szemlélettel és tudással rendelkezik.

Ismeri gyógyszervegyész-mérnöki szakmához tartozó alapvető elméleti és gyakorlati tudnivalókat

Rendelkezik a kémiai problémamegoldást lehetővé tévő ismeretekkel.

Rendelkezik a kémia problémamegoldáshoz szükséges ismeretekkel

Ismeri a környezetvédelem, a minőségügy, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvetéseit, illetve elvárásait.

Ismeri a környezetvédelem, minőségügy, biztonság, jog és mérnöketika alapvetéseit

Integrált ismereteket alkalmaz a gyógyszervegyész-mérnökség területén.

Képes gyógyszervegyész-mérnöki ismereteit integrálva alkalmazni

Eredeti ötleteket vet fel és gazdagítja a gyógyszervegyész-mérnökségi szakterület ismeretanyagát.

Képes eredeti ötletekkel gazdagítani a szakterület ismereteit

Képesség

Képes átlátni a gyógyszer-, növényvédőszer-, valamint finomkémiai iparhoz kapcsolódó törvényszerűségeket és összefüggéseket, alkalmazza a megszerzett tudást és a gyakorlatban hasznosítja azt.

Képes átlátni a terület alapvető törvényszerűségeit

Képes alkotó közreműködésre a gyógyszer- és növényvédőszer hatóanyagok, valamint a finomkemikáliák kutatásában, fejlesztésében, gyártásában és minőségellenőrzésében.

Képes közreműködni hatóanyagok fejlesztésében

Képes a gyógyszervegyész-mérnöki területet új ismeretekkel, tudományos eredményekkel gyarapítani.

Képes új ismeretekkel gazdagítani a szakterület ismereteit

Képes a kreatív problémakezelésre és összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbá az élethosszig tartó tanulásra.

Képes az élethosszig tartó tanulásra

Képes új ismeretekkel, tudományos eredményekkel gyarapítani a gyógyszervegyész-mérnöki területet.

Képes új ismeretekkel gazdagítani a szakterület ismereteit

Attitűd

A kémiai problémák megoldása során törekszik a kreativitásra, rugalmasságra, intuícióra és módszerességre.

Kreatívan áll a kémiai problémamegoldáshoz

Nyitott és fogékony új, korszerű és innovatív technológiai megoldásokra.

Fogékony az innovatív megoldásokra

Fejleszti a problémafelismerő és -megoldó készséget, a tanulási készséget és a memóriát.

Hajlandó az önfejlesztésre

Mint felelős kémikus, törekszik a környezettel szembeni érzékenységre és a fenntarthatóság követelményeinek érvényesítésére.

Törekszik a fenntarthatósaág feltételeinek megfelelni

A labor és üzemi munka során szem előtt tartja az együttműködéseket, a csoportmunkában való részvételt és kellő gyakorlat után a vezetői feladatok ellátására való felkészülést.

Csoportmunkára és együttműködésre törekszik

Elkötelezett a minőségi és alapos munkavégzés iránt, törekszik a szemléletet munkatársai felé is közvetíteni és nyitott az innovációs célkitűzésekre.

Minőségi munkavégzésre képes.

Nyitott az innovációs célkitűzésekre

Döntései során figyelemmel van a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elvére és alkalmazására, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki, gazdasági és jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásaira.

Figyelembe veszi a környezetvédelem, minőségügy, biztonság, jog és mérnöketika alapvető előírásait

Nyitott arra, hogy önfejlesztéssel és szakmai továbbképzésekkel gyarapítsa szaktudását, továbbá törekszik a széles körű kémiai műveltségre.

Törekszik a szakmai fejlődésre

Autonómia és felelősség

Döntéseit körültekintően, más szakterületek képviselőivel (folyamatmérnökökkel, gépészekkel, biológusokkal, biokémikusokkal, farmakológusokkal, orvosokkal valamint környezetvédelmi, jogi és közgazdasági szakemberekkel) konzultálva, önállóan hozza, melyért felelősséget vállal.

Döntéseiben együttműködik más területek képviselőivel

A célok kijelölésében biokémikusokkal, farmakológusokkal és orvosokkal működik együtt.

A célok kijelölését más területek szakembereivel együtt végzi

Felelősséggel viseltetik a fenntarthatóság és környezetvédelem terén.

Felelőséggel viseltetik a környezetvédelem iránt

Utolsó módosítás: 2024-05-16 14:54:52