A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Környezetmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Környezeti eljárástan II

A tantárgy neve angolul: Enviromental Process Engineering II

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEVMAKM3 2+0+5/v 5

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Székely Edit, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Mizsey Péter

egyetemi tanár

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Angyalné Dr. Koczka Katalin

adjunktus

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Dr. Benkő Tamás

adjunktus

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Környezeti eljárástan I., Fizikai-kémia és radiokémia.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

előzetes követelmény (kötelező)

Környezeti eljárástan I.(BMEVEVMAKM2)

A tantárgy célkitűzése:

a környezeti eljárástan alapjainak megismertetése.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Mizsey Péter

egyetemi tanár

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Angyalné Dr. Koczka Katalin

adjunktus

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Dr. Benkő Tamás

tanársegéd

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a környezetvédelmi szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit.

Tudja, hogy tervezéshez szükséges adatigény esetén mely mérnöki szakkönyveket hogyan érdemes használni.

Ismeri a főbb környezetvédelmi célú technológiákat, a technológiához kapcsolható berendezéseket, műtárgyakat és azok működését, üzemeltetését.

Ismeri a fázisegyensúlyokat és helyesen alkalmazza azokat.

Ismeri az anyagátbocsátási eljárásokat úgy mint abszorpció, desztilláció, extrakció, membránműveletek.

Képesség

Képes környezetvédelmi kárelhárítási módszerek alkalmazására, kárelhárítás előkészítésére és a kárelhárításban való részvételre.

Képes az anyagátadási eljárásokkal és műveletekkel kapcsolatos tudását alkalmazni.

Folyamatos üzemű egyszerű berendezés és elemei bármelyikére képes helyes anyag- és hő-mérlegegyeneletet felírni, és a mérési adatok alapján a mérlegegyenlet hibáját meghatározni.

A termelő és egyéb technológiák fejlesztése és alkalmazása során képes az adott technológiát fejlesztő és alkalmazó mérnökökkel az együttműködésre a technológia környezetvédelmi szempontú fejlesztése érdekében.

Képes a megismert anyagátadási eljárásokat, műveleteket fejleszteni.

Attitűd

Törekszik arra, hogy önképzéssel a tudását folyamatosan fejlessze és világról szerzett tudását frissen tartsa.

Törekszik a környezeti eljárástan alapjainak elsajátítására és tudása készségszintre emelésére és a tudása későbbi folyamatos frissítésére.

Keresi az összefüggést a korábban tanultakkal.

Szervezett továbbképzésen való részvétellel a környezetvédelem területén tudását folyamatosan továbbfejleszti.

Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjenek meg.

Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket.

Megosztja tapasztalatait munkatársaival, így segítve fejlődésüket.

Autonómia és felelősség

Felelősséget vállal a társadalommal szemben a környezetvédelmi téren hozott döntéseiért.

Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi környezetvédelmi feladatait, irányítja a környezetvédelmi szakmai munkát.

Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is.

Figyelemmel kíséri, és szakmai munkája során érvényesíti a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat.

Utolsó módosítás: 2020-01-21 14:42:21