BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Tutor pályázat

2021. augusztus 31. kedd

A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
nappali tagozatos, alap- vagy mester- vagy doktori képzésben tanuló hallgatói részére

 

A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar a hallgatói tanulmányok sikerének elősegítésére a 2021/2022. I. félévében is ösztönzi kiváló hallgatóit tutor tevékenység vállalására.

A tutorok a félév során egy tantárgy hallgatói számára rendszeres vagy kumulált egyéni és csoportos konzultációs lehetőséget biztosítanak a tantárgy elméleti és gyakorlati anyagából. A tantárgyi tutorok vállalják, kapcsolatban állnak a tárgyat oktató tanárral, amelyet konzultációs napló vezetésével nyilvántartanak, valamint a félév végén munkájukról rövid beszámolót készítenek.

,A tutor tevékenység ellátásához beadott jelentkezésnek tartalmaznia kell:

  • a jelentkező nevét, neptun kódját, szakját, évfolyamát,
  • a szakmai program tervét, indolással, hogy miért lenne fontos az adott tárgyból/témakörből rendszeres vagy kumulált konzultációt tartani
  • a jelentkező kumulált tanulmányi átlagát, a konzultálni kívánt tantárgyból kapott érdemjegy(ek)et,
  • a jelentkező nyilatkozatát, miszerint vállalja, hogy a tutortevékenysége során igazolható módon kapcsolatot tart a tantárgy (egyik) oktatójával,
  • a jelentkező eddigi tutor tevékenységét bemutató összefoglalást.

Egy tantárgy tutorálására többen együtt is vállalkozhatnak. Ebben az esetben minden tutor adjon be külön jelentkezést, de a szakmai programterv legyen azonos és abban pontosan legyen feltüntetve a munkamegosztás.

Az elbírálásánál előnyben részesülnek azok, akik az előző félévekben már végeztek tutor tevékenységet (csatolandó a Szent-Györgyi Albert Szakkollégium, továbbiakban SzASz, elnökének igazolása) illetve Kémszám táborban oktattak avagy egyéb oktatási tapasztalattal rendelkeznek.

A jelentkezést  elektronikusan, pdf formátumban kell a vbk.oktatas@vbk.bme.hu e-mail címre beküldeni (tárgy: Tutor jelentkezés) 2021. szeptember 19-ig.

A jelentkezőket a Dékáni Hivatal értesíti a döntésről. Csak olyan hallgató jelentkezhet, akinek a kumulált tanulmányi átlaga eléri a 3,5-et, és a konzultált tantárgyból szerzett érdemjegye legalább jó (4), de lehetőleg jeles (5) és megfelelt a SzASz tárgyi felmérőjén.

A támogatott jelentkezők a tutortevékenységükről szóló beszámoló elkészítése után külön pályázatban tutor ösztöndíjra pályázhatnak, amelynek összege tantárgyanként max. 40000 Ft.

 

Budapest, 2021. augusztus 31.

                                                                                   Dr. Tóth Blanka

                                                                                   oktatási dékánhelyettes

Aktuális híreink