BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Schanda János Öszöndíj Pályázat

2018. augusztus 12. vasárnap

Schanda János Öszöndíj Pályázat

A Magyar Világítástechnikáért Alapítvány felhívása a magyar világítástechnikai szakemberek nemzetközi kapcsolatainak bővítését célzó szakmai konferenciákon való részvétel támogatása érdekében. A Magyar Világítástechnikáért Alapítvány (MVA) által gondozott ösztöndíjat Schanda János professzor keltette életre 2014-ben. A program célul tűzte ki a magyar világítástechnikai szakemberek nemzetközi versenyképességének és megítélésének javítását, amelyet az alapítvány nemzetközi fórumokon való megjelenés támogatásával tervez megvalósítani a jelen pályázati felhívásban foglalt feltételek mentén.

  
A pályázatot benyújtók az együttműködés keretében vállalják, hogy projektjük megvalósításával hozzájárulnak a világítástechnikai szakemberek nemzetközi versenyképességének és megítélésének javításához, mint cél eléréséhez.

  
A Bírálóbizottság által legjobbnak minősített pályázót az Magyar Világítástechnikáért Alapítvány egyszeri támogatásban részesíti, mely felhasználható a publikáció valamely nemzetközi szakmai médiumban való megjelenítésére, illetve valamely nemzetközi szakkonferencián való bemutatására. A felhasználható keretösszeg 100.000 Ft egyszeri alapítványi támogatás. A nyertes pályázó a díj átvételével egyidejűleg tudomásul veszi, hogy az ezen felül felmerülő egyéb költségeit önerőből finanszírozza. A pályázat utó- és előfinanszírozásként egyaránt benyújtható.

  
1. Pályázat címe

 
Schanda János Publikációs Ösztöndíj Program
Külföldi publikáció támogatása a világítástechnika területén
   

Világítással és/vagy színtannal kapcsolatban készített szakdolgozat, diplomamunka, diplomaterv, vagy disszertáció publikációjának megjelenésének pénzügyi támogatása egy jelentős nemzetközi szakfolyóiratban, illetve egy a témában tartott előadás megtartásának támogatása egy nemzetközi konferencián.

  
2. Pályázók köre

 
Főiskolai vagy egyetemi végzős hallgatók doktoranduszok
• o Alapképzés
• o Egységes, osztatlan képzés
• o Mesterképzés
• o Felsőoktatási szakképzés
• o Doktori képzésben

  

részt vevő a 2017/2018 tanévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező állami ösztöndíjas (államilag támogatott), vagy önköltséges (költségtérítéses) hallgató részesülhet, aki a 2017/2018. tanév őszi és tavaszi félévében világítástechnikával és/vagy színtannal kapcsolatban készített szakdolgozatuk, diplomamunkájuk, diplomatervük, disszertációjuk (dolgozat) tantervi követelményeken túlmutató (tudományos, művészeti) tevékenységet végzett.

  
3. A pályázat tartalmi feltétele

 

A pályázatnak tartalmaznia kell
• o Kísérőlevél – mely tartalmazza a pályázó személyes adatait, és az adott
témában már megjelent publikációk jegyzékét
• o Absztrakt – mely maximum egy A4 oldal, magyar nyelven
• o Önéletrajz
• o Publikálásra benyújtott anyag
   
Konferencián való részvételhez
• o Konferencia megnevezését és időpontját
• o A megtartandó előadás vagy poszter szerzőjét (szerzőit), címét, összefoglalóját,
amelyben fel kell tüntetni a támogató alapítvány nevét.
• o Szervező vagy szervezők által adott státuszigazolás az előadás állapotáról
• o Nyilatkozat, hogy előadóként vagy résztvevőként vesz részt a konferencián
• o A felmerülő költségeket és a kért támogatás összegét
• o A költségek tervezett forrásait
• o Mellékletben a nyelvtudást igazoló legalább középfokú nyelvvizsga bizonyítványt,
amely azonos a konferencia hivatalos nyelvével
• o Témavezetői vagy tanszékvezetői ajánlást

  
4. Pályázat kiírása, elbírálása, határidők

  

A pályázatokat minden évben folyamatosan 12 hónapon keresztül lehet beadni.
Beadási időkeret: 2017.09.01 – 2018.09.20.
Elbírálás: 2018.09.21 – 2018.09.30.
Kihirdetés: Lux et Color konferencia

A konferencián a nyertes pályázat bemutatásra kerül

 
Pályázat leadási határideje: 2018. szeptember 20. 14:00

  

Pályázat leadási helyszíne:
Postai úton: Magyar Világítástechnikáért Alapítvány
1042 Budapest, Árpád út 67. 1/6
Elektronikus úton: sjpo@mva.vilagitas.org

   

Ösztöndíj éves keretösszege: Egyszeri 100.000.- azaz Egyszázezer Ft.

  

Az ösztöndíjban részesíthető hallgatók létszámát és az ösztöndíj egy főre jutó összegét a pályázók létszáma és a keretösszeg figyelembevételével a pályázat elbíráló bizottsága állapítja meg.

  

5. Részvételi felvétel
A pályázó igazolja, hogy a benyújtásra rendelkezésre álló időbe eső tanév őszi vagy mindkét félévében aktív hallgatói jogiszonya van, vagy abszolutóriumot ebben a tanévben szerzett. Nyilatkozzon továbbá, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában a képzésben még nem végzett.

  
6. Elbírálás szempontrendszere

  
1. Téma eredetisége 1-10 pont
2. A publikáció tartalmi értékelése 1-10 pont
3. A publikáció formai megjelenés 1-10 pont
Tagolás, ábrák minősége,
2. Kiemelkedő nyelvtudás 1 - 10 pont
Publikációnyelvén, középfok 5 felsőfok 10 pont
3. Szakmai önkéntes munka 1 - 10 pont
Tudományos vagy szakmai munkabizottság tagja 5pont, vezetője elnöke 10pont
4. TDK tevékenység, kari tudományos műhelyben végzett munka 1 - 10 pont
5. Egyéb szakmai/tanulmányi versenyeken való részvétel 1 - 10 pont
6. A nyertes pályázat az, mely a bírálók által a legmagasabb pontszámot éri el.
7. A nyertes pályázó, és a legjobb 3 pályázat közzététele: 2018. október 01.
Ünnepélyes díjátadó: Lux et Color konferencia

  
Hiánypótlásra nincs lehetőség!

  

A beérkezett pályázatokat egy háromtagú elbíráló bizottság, továbbiakban Díjbizottság bírálja el, melynek mindenkori tagjai az alábbi intézmények és karok világítástechnikai szakemberei közül kerülnek felkérésre a Magyar Világítástechnikáért Alapítvány által.
• o Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamos Energetikai Tanszék
• o Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
• o Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar, Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék
  
Csak azok a hallgatók részesülhetnek támogatásban, akik a pályázatukat határidőben, formai szempontból az előírásoknak megfelelően nyújtották be.
A Díjbizottság döntésével szemben jogorvoslatnak, fellebbezésnek helye nincs!

  

Pályázati adatlap az alábbi linken érhető el: http://mva.vilagitas.org

  

Abban az esetben, ha a hallgató jogviszonyában, munkarendjében az aktuális félévben olyan változás következik be, amely az ösztöndíjra való jogosultságát érinti, akkor a jogosultsága visszamenőleg megszűnik.

  
Amennyiben a megpályázott Konferencián a pályamű bemutatása a pályázó hibájából nem történik meg, a pályázó köteles a jogosultság megszűnését követő 8 napon belül a jogosulatlanul utalt ösztöndíjat teljes egészében visszafizetni.

  

Kelt: Budapest, 2018. május 15.

  
Dr. Szabó Ferenc sk.
Kuratórium elnnöke

  

Letölthető pályázati kiírás

Aktuális híreink