BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Felvételi tájékoztató biotechnológia mesterképzésre jelentkezők részére

 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a természettudomány képzési területről a biológia, a környezettan, a műszaki képzési területről a biomérnöki, a környezetmérnöki alapképzési szak.

Továbbá a természettudomány, az agrár, a műszaki, az orvos- és egészségtudomány képzési terület alapképzési szakjai. E szakok esetében a belépéshez szükséges minimális kreditek száma a korábbi tanulmányokból 70 kredit az alábbi területekről:

természettudományi ismeretek területéről legalább 20 kredit, amelyből fizika (biofizika) legalább 4 kredit, kémia és analitika (bioanalitika) legalább 10 kredit, matematika és informatika (bioinformatika) legalább 6 kredit;

biológiai alapozó ismeretek [állatbiológia, biokémia, biotechnológia (fermentációs technológia, biomérnöki műveletek, ökológiai vizsgálómódszerek és környezetállapot értékelés), genetika, mikrobiológia (mikrobiális ökológia), molekuláris biológia, növénybiológia, ökológia, sejtbiológia, természet- és környezetvédelem] területéről legalább 50 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján alapján legalább 40 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Idegennyelvi követelmény:  

Szóbeli felvételi:

A felvételi szóbeli vizsgából áll és felvételi bizottság előtt zajlik. A bizottság a felvételiztető egyetem három, a társegyetem egy oktatójából, valamint egy hallgatói képviselőből áll. A jelölt két, egy közös és egy, a hallgató alapszakjának megfelelő tételsorból húz és ad számot felkészültségéről. Az egyéb alapszakokról felvételizők csak a közös tételekből vizsgáznak. A felvételi bizottság a kihúzott tételekre és a további kérdésekre adott feleletek alapján alakítja ki a jelölt pontjainak számát (maximum: 45 pont). A vizsga ideje kb. 30 perc.

Tételsorok

Közös:

1. A sejtek kémiai felépítése: víz, kismolekulák, makromolekulák, ionok. Szénhidrátok, lipidek, nukleinsavak, fehérjék. Az élet, mint nyílt termodinamikai rendszer.

2. A fehérjék szerkezeti szintjei, a térszerkezet kialakulása, stabilizálása.

3. A fehérjék működése: mioglobin, hemoglobin, motorfehérjék, antitestek.

4. Az enzimműködés és az enzimkinetika alapjai. Katalitikus mechanizmusok (példák). 

5. A genetikai információ tárolása és feldolgozása: a replikáció, transzkripció és transzláció mechanizmusa. DNS hibajavítás. A genetikai kód. 

6. A génexpresszió szabályozása pro- és eukariótákban. 

7. Az anyagcsere általános vonásai. A bioenergetika alapjai, az ATP jelentősége. Termodinamikai alapok. 

8. A főbb katabolikus és anabolikus anyagcsere útvonalak és szabályozásuk. Kemiozmózis, elektrontranszportlánc, ATP-szintáz.

 Biomérnök alapszakkal:

1. A Michaelis-Menten és a Briggs-Haldane kinetikai leírás. 

2. Az enzimkinetikai egyenletek diszkussziója, Km (Ks) és Vmax grafikus meghatározásának módszerei: linearizációs módszerek. A kinetikai paraméterek értelmezése(Vmax, k2, váltásszám, Km (Ks), katalitikus effektivitás). 

3. Enzimek szabályozása 

4. Fermentációk nyomon követésének módszerei: miért mérünk, mit mérünk és hogyan mérünk? 

5. Batch és Fedbatch fermentáció.

Biológus alapszakkal:

1. A veleszületett immunrendszer alkotóelemei és működése, valamint kapcsolata az adaptív immunrendszerrel. 

2. Az adaptív immunrendszer alkotóelemei és működése, valamint kapcsolata a veleszületett immunrendszerrel.

3. A mikrobiológia tudománya. A recens mikrobasejtek szerveződése. A prokarióta anyagcsere alapvonásai. A mikroorganizmusok tenyésztése. A biogeokémiai ciklusok általános jellegzetességei

4. A sejtmembrán felépítése, transzportfolyamatai. Az eukarióta sejt kompartmentalizációja: nukleusz és organellumok. Exportfehérjék célba juttatása, vezikuláris transzport.

5. A sejtciklus jelenségei és szabályozása. Növekedési faktorok hatásmódja, jelátviteli folyamatai. Belső szabályozás: ellenőrzési pontok (ciklin-CDK komplexek). Az apoptózis és szabályozása.

6. A sejtek közötti kapcsolatok szerepe soksejtű élőlényekben. A jelátviteli mechanizmusok általános tulajdonságainak bemutatása: receptorok, szignalizációs útvonalak (konkrét példák alapján).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A felmerülő kérdésekre válaszolunk a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Dékáni Hivatalában

  • Elektronikus postán: vbk.oktatas@vbk.bme.hu - kérjük, a levél tárgyaként tüntessék fel: „MSc felvételi”
  • Telefonon: (06-1) 463-1383, 463-3624, 463-3509
  • Telefaxon: (06-1) 463-3570
  • Személyesen: Budapest, XI. Műegyetem rkp. 3. I. em 22, H - Cs 9:00 – 15:30