BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar kutatási infrastruktúrájának felhasználási feltételei

 

A kutatási infrastruktúra leírása:

A BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar egy olyan egyedülálló kutatási infrastruktúra-együttessel rendelkezik, ami magába foglalja a vegyészmérnöki, biotechnológiai, (zöld)kémiai, gyógyszer és egészségipari, analitikai, nanotechnológiai, anyagtudományi, műanyagipari és élelmiszeripari K+F tevékenységhez szükséges műszerparkot, emberi erőforrást és tudásbázist. A rendelkezésre álló komplex infrastruktúra lehetőséget biztosít az alapkutatás, alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés megvalósítására is, illetve egy fejlesztési folyamat minden fázisába történő beavatkozáshoz; a különböző anyagok bevizsgálásától, az új anyagok szintézisén és a meglévő technológiák optimalizálásán keresztül egészen az új technológiák és termék prototípusok komplex kifejlesztéséig. A kar versenyképessége többek között az egy helyen található, több kutatási területet is felölelő műszerpark, emberi erőforrás és tudásbázis meglétében rejlik.

  

• A Vegyészmérnöki és Bioménröki Kar kutatólaboratóriumainak szabad kapacitásához minden hazai és külföldi egyetemi/akadémiai kutatócsoport, ipari partner egyenrangú elbírálás alapján, térítés ellenében juthat hozzá.

• A műszerparkkal kapcsolatban általános igényt benyújtani, vagy tanácsot kérni a vbk_kfi@mail.bme.hu e-mailcímen, vagy a 463-3673-as telefonszámon lehet. Az eszközök hozzáférhetőségét csak előzetes egyeztetés alapján tudjuk biztosítani.

 

A kar műszereinek kezelése tanszéki hatáskötbe tartozik:

 

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék (ABÉT):

1.) molekuláris biológiai terület magában foglalja a) a modern DNS és fehérje alapú molekuláris biológiai vizsgálati módszereken nyugvó kutatás-fejlesztéseket, b) elméleti biológiai kutatásokat, és kémiai biológiai témákat. 2.) Az analitikai jellegű kutatás-fejlesztés kiterjed az a) az élelmiszer analitikai, spektroszkópiai, gabonaminősítő, reológiai és b) élelmiszer-mikrobiológiai területekre. 3.) a) Az élelmiszerbiztonsághoz, az élelmiszer allergiához, b) az élelmiszerminősítéshez, c) élelmiszertechnológiához és termékfejlesztéshez, d) a gabonakutatásokhoz kapcsolódó területek. 4.) A széleskörűen értelmezett biotechnológiai terület: a) fermentációs technológiai eljárások és műveletek fejlesztése, b) növényi eredetű nyersanyagok és melléktermékek nem élelmiszercélú hasznosításának új eljárásai, c) környezeti biotechnológiai módszerek és technológiák fejlesztése és d) környezeti mikrobiológiai kutatás-fejlesztések, környezetmenedzsment mérnöki eszköztárának fejlesztése.

 

Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék (FKAT):

Laboratóriumunk kutatási profilja felöleli az elméleti molekulamodellezés, a modern felülettudományok, valamint fotofizikai, fotokémiai és fotobiológiai jelenségek tanulmányozása mellett új anyagok és kompozitok fejlesztését, a kolloidikára szorosan támaszkodva nanostruktúrák és intelligens biokompatibilis anyagok előállítását és jellemzését, modern textilkémia kutatásokat és nem utolsó sorban ipari, technológiai problémák megoldását. A kutatási infrastruktúra legfontosabb elemei: 1) polimerek, lágy anyagok és kompozitjaik termikus és mechanikai teljeskörű vizsgálata: DSC, TG, DMTA, mechanikai tesztelők, ingás törő, reométer, 2) Részecskeméret analízis: diffrakciós és fényszóródás elven működő készülékek, mikroszkópok, 3) felületanalitika, peremszög mérése, pórusszerkezet vizsgálata, 4) polimer félüzemi laboratórium: belső keverő, extrúder, hengerszék, fröccsöntőgépek, porkeverő, MFI mérő, 5) számítógépklaszter elméleti kémiai számításokhoz.

 

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék (KKFT):

Laboratóriumunkban a vegyipari folyamattanhoz kapcsolódó berendezések széles spektruma áll rendelkezésre labor-, és félüzemi méretben. Az elválasztás-technikai műveletek megvalósításához az alábbi főbb berendezéseket használjuk: légköri nyomáson és vákuumban üzemelő rektifikáló oszlopok szakaszos és folyamatos üzemben; polimer membránokkal működő membrán szeparátor; nagy nyomású ellenáramú fluid-folyadék extraktor; szuperkritikus extraktor; nagynyomású látóüveges fázisegyensúly mérőcella. A kvalitatív és kvantitatív elemzésekhez használt főbb analitikai berendezések: gázkromatográf, ionkromatográf, atomabszorpciós berendezés, gammaspektrométer, nukleáris hulladékok emissziójának csökkentésére szolgáló berendezés. Laboratóriumunk mérnöki számítások, modellezések készítésével, valamint életciklus elemzéssel is foglalkozik. Ezekhez a számításokhoz az ASPEN, CHEMCAD, UNISIM és SIMAPRO programokat használjuk. A statisztikai elemzésekhez a STATISTICA szoftver áll rendelkezésre.

 

Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék (SZAKT):

A Szervetlen és Analitikai Kémiai Kutatólaboratórium rendkívül gazdag műszerparkkal rendelkezik: XRD, SEM-EDX, UV-VIS, PL, FTIR, NMR, AAS, ICP-OES, Képalkotó SPR, TG/DTA-MS, TG-FTIR, DSC, GC-MS, HPLC-MS-MS, QCM, AFM, Zeta potenciál mérő, Részecskeszámláló, potenciosztát/galvanosztát, pásztázó elektrokémiai mikroszkópia, pH-mérők, konduktométer, coulombmetriás Karl Fischer és potenciometriás titrátor, 16 csatornás nagy bemenő ellenállású feszültségmérők, nagykapacitású számítógép-klaszter, Schlenk-rendszer.
Főbb kutatási területek:
I. Analitikai kémiai (környezetvédelmi, gyógyszer- és farmakokinetikai analitika; kémiai és bioszenzorok, elektrokémia; elválasztástechnika; atom- és molekulaspektroszkópia; pásztázó elektronmikroszkópia; röngten-diffrakció, termikus analízis)
II. Anyagtudomány és szervetlen kémia (elemorganikus vegyületek; szilikonok; foszforkémia, számítógépes kémia; komplex nanoszerkezetek; gázérzékelés; fotokatalízis; ALD, ionos folyadék katalízis)

 

Szerves Kémia és Technológia Tanszék (SZKT):

A KI a szintetikus kémia, a gyógyszertechnológia, polimertechnika és szilárd fázisú analitika infrastruktúrájának legfontosabb és hiánypótló elemeit egyesíti magában. A technológiai berendezések elsősorban olyan innovatív gyártástechnológiák megvalósítására irányulnak, amelyek fejlesztésének a tanszéki munkatársak úttörői, illetve specialistái. Ilyenek az enantioszelektív katalízis szilárd fázison rögzített katalizátorokkal és enzimekkel, a mikrohullámú technikák, a speciális fémorganikus és foszforkémiai módszerek, és a folyamatos gyógyszerkészítmény-technológiai és sokoldalú műanyag-technológiai és éghetőség vizsgáló eszközrendszer. Az analitikai berendezések főként az összetett szilárd anyagok komponenseinek és szerkezetének meghatározására irányulnak, lehetőség szerint technológiába illeszthető „in-line” módszerekkel. A mért jelek gyors kemometriai feldolgozásával és visszacsatolásával a termékminőség pontos szabályozását valósítjuk meg az FDA un. “process analytical technology” irányelvének megfelelően.