BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Tudnivalók az Erasmus féléváthallgatásokról

 

Az Erasmus+ jó lehetőséget kínál arra, hogy valaki egy külföldön hallgatott félév keretében világot lásson, nyelvet tanuljon és/vagy gyakoroljon, és olyan kurzusokat hallgasson, amelyek esetleg a kari kínálatban nem találhatók meg. Egy rosszul megtervezett út azonban a tanulmányok folytatását illetően komoly problémákat okozhat. Az itt leírtak javaslatok arra, hogyan lehet biztosítani, hogy az út minél sikeresebb legyen.

 Tervezés 

 Érdemes előre átgondolni, melyik félévben célszerű kimenni. A főbb szempontok a következők:

-        Bármennyire jól teljesít valaki az Erasmus féléve alatt, könnyen előfordulhat, hogy plusz félévre lesz szüksége a tanulmányai sikeres befejezéséhez. Ami azt is jelentheti, hogy az utolsó félév(ek)re esetleg tandíjat kell fizetni. És ebben az esetben nincs lehetőség a tandíj mérséklésére, kérjük előre számoljanak ezzel.  

-        Ne legyen a megcélzott félévben sok olyan kötelező tárgy az itthoni mintatantervben, ami nem indul keresztfélévben, mert ez azt jelentheti, hogy akár két félévvel is hosszabb lehet a szükséges tanulmányi idő.

-        Érdemes megkeresni az adott tárgyak oktatóit, hogy milyen módon lehet egy tárgyat teljesíteni (vannak-e előkövetelmények, zh-k az aláíráshoz, beadandó vagy teljesítendő félévközi feladatok, esetleg előzetes vizsgalehetőség stb.)

-        Fontos! Mindenképpen célszerű kedvezményes tanulmányi rendet kérni az oktatási dékánhelyettestől az adott félévre. Ez lehetővé teszi például a hivatalos vizsgaidőszakon kívüli vizsgázást. 

-        Meg kell nézni, hogy a megcélzott intézmény(ek)ben milyen a tanulmányi rend. Nem mindenhol az a szeptember-január, illetve február-június szemeszterbeosztás van, mint nálunk. Előfordulhat az adott intézményben egy hosszabb szünet, ami szerencsés esetben alkalmas lehet egy itthoni zh/pótzh megírására. Arra is kell ügyelni, hogy az őszi félév például ne lógjon bele a februárba, amikor itt már kezdeni kellene a tavaszi félévet – lezárt őszivel, persze.

-        Célszerű „tartalék” tárgyakat is kiválasztani a fogadó intézmény kínálatából. Előfordul, hogy mire a hallgató odaér, a megcélzott tantárgy adott kurzusa nem indul, így hirtelen másikat kell(ene) találni.

 Az Erasmus-félév ideje alatt aktív hallgatói jogviszonyban kell lenni, tehát krediteket kell szerezni. Erre két lehetőség van:

A külföldi intézményben felvett tárgyak sikeres teljesítése, majd az eredmény elfogadtatása

A BME, ezzel együtt a VBK akkreditációs szabályai igen szigorúak, jelenleg az a tárgy fogadtatható el egy az egyben, amelynek tematikája 60%-ban megegyezik az itteni mintatantervi tárgy tematikájával. Lehetőség van azonban arra is, hogy több, összességében nagyobb kreditértékű tárgy adja az itteni befogadásra kerülő tárgy anyagát (kreditarányosan). A kar specialitása továbbá a specializációhoz tartozó tárgyak magas részaránya, ezek között számos olyan van, amit külföldön nem oktatnak ebben a formában. Ezért célszerű a megcélzott intézmény(ek)ben felvenni kívánt tárgyak tárgyleírását letölteni, és megmutatni az adott tárgy tárgyfelelősének vagy a specializáció tanulmányi felelősének, vajon elfogadható-e a tematika X tárgyhoz (elő-akkreditáció). Az ő írásos véleménye birtokában az akkreditáció egyszerűbb.

Ha valaki a specializációjához tartozó témakörben magasabb szintű tárgyakat kíván külföldön hallgatni, akkor egyéni tanterv kérésére is lehetőség van. Ebben az esetben előzetesen érdeklődjön a Dékáni Hivatalban (vbk-oktatas@mail.bme.hu).

Szabadon választható tárgyként is el lehet fogadni külföldön végezett tárgyakat, amennyiben ezek tematikája nem fed át 50%-nál jobban egy mintatantervi tárggyal.

 Az itthon meghirdetett és felvett tárgyak teljesítése

Fel lehet venni az adott félévre olyan tárgyakat, amelyek itthon teljesítendőek. Ehhez célszerű az előzőekben említett kedvezményes tanulmányi rend kérése. Az előzetes konzultáció az oktatókkal elengedhetetlen!

A megcélzott egyetem(ek) kiválasztásakor azt is érdemes figyelembe venni, hogy – bár az Erasmus+ már figyelembe veszi az egyes országok eltérő árszínvonalát, és eszerint adja az ösztöndíjat - ez nem mindig és nem mindenhol lehet elég a megélhetéshez, különösen, ha valakinek magasabbak az igényei.

 Pályázat

A pályázati űrlapon 5 intézményt lehet megjelölni. Mindenképpen célszerű egynél többet kiválasztani, mert előfordulhat, hogy valaki a pontszámai alapján abba az első helyen megjelölt intézménybe nem tud kijutni. Egy intézménybe általában két fő mehet ki egy tanévben. Kisebb részükben egy, még kisebb részükben három hallgatót fogadnak tőlünk. Az utóbbi években többször is előfordult, hogy valaki a megpályázott egy intézményt illetően a harmadik lett a rangsorban, bár a kari listán befutó helyen állt. Ebben az esetben a listák lezárása utáni „maradékból” választhat, ilyenkor nyilván nehezebb lesz megfelelő helyet találnia.

Minden karnak saját pontozási szempontjai vannak, ami az KTH Erasmus+ honlapján megtalálható. Karunkon a legnagyobb hangsúlyt a tanulmányi eredményre helyeztük. Ez pedig az utolsó lezárt félév kumulált korrigált kreditindexe. Akkor is, ha közben valaki képzést váltott (pl. BSc – MSc). 3,5 az alap, ez alatt csak nagyon ritkán lehet befutó helyre kerülni a listán, sőt, 3,0 alatt a pályázót a kar akkor sem támogatja, ha befutó helyre kerülne, illetve ha vállalná az önköltséges (label) státuszt.

A pályázati űrlap pontos kitöltése mellett a mellékletek beadása is nagyon fontos. Sokan vesztenek pontot azzal, hogy nem kérnek igazolást pl. közéleti tevékenységről, kari TDK-munkáról, stb. Befutó helyről lehet ezzel lecsúszni. Erre szintén volt több példa az elmúlt években.

Általában az angol komplex középfokú nyelvvizsga kötelező, ettől akkor lehet eltérni, ha a megcélzott intézmény elfogadja az ő oktatási nyelvéből szerzett középfokú vizsgát. Van azonban olyan intézmény is (pl. Delft), amelyik felsőfokú angolt kér. Plusz pont kapható általános vagy szaknyelvi felsőfokú nyelvvizsgáért, illetve második szaknyelvi vagy általános középfokú nyelvvizsgáért. Nem hátrány, ha valakinek olyan nyelvből van nyelvvizsgája, ami a megcélzott intézményben az oktatás nyelve (ha nem angol). Így jó esélye van arra, hogy gazdagabb tárgykínálatból válogathat. 

Teljesítés

Zavar szokott lenni a megszerzett kreditmennyiséget illetően. Két különböző dologról van szó. Az Erasmus pályázati rendje előírja egy bizonyos kreditszám teljesítését, de nem írja elő ezek befogadtatását. Azaz a minimálisan teljesítendő kreditszám független attól, hogy az illető otthon ezeket a krediteket el tudja-e fogadtatni. A szerződésben benne foglaltatik, hogy az előírt kreditmennyiség nem teljesítése esetén az ösztöndíjat visszakövetelhetik.

Az intézmények a félév végén az elért eredményeket általában maguk megküldik az anyaintézménynek, de erre célszerű rákérdezni, sőt ha lehet másolatot kérni és hazahozni. Annak is érdemes utánanézni, hogy ez a transcript tartalmazza-e az osztályozási skála ismertetését, ha az a mienktől eltér – ez elég gyakran előfordulhat.

A hazaérkezés után célszerű mielőbb utánanézni, hogy megjött-e rendesen a tárgyigazolás, és hogyan és milyen határidőkkel kell a tárgyakkreditációt kérni (KTH elektronikus űrlap).

A tárgyakkreditációval a KTH határozata alapján a tanulmányi ösztöndíjhoz figyelembe vett ösztöndíjindex is változik. Ha bármilyen késést tapasztal a tárgybefogadtatással kapcsolatban, minél előbb vegye fel a kapcsolatot a Hallgatói Képviselet elnökével, ugyanis a fellebbezési határidő lejárta jogvesztő, azaz könnyen elveszítheti a jogot a tanulmányi ösztöndíjára.