BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Vegyipari géptan gyakorlat

A tantárgy neve angolul: Chemical Engineering Practice

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEGEVGAV04 0+1+2/f 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Paál György

egyetemi tanár

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Paál György

Egyetemi tanár

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék


A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A Vegyipari Géptan (BMEGEVGAV03) előadás anyaga.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:


A tantárgy célkitűzése:

A tárgy a szakmai törzsanyag része, a vegyész szakos hallgatóknak a 2. félévben, a biomérnököknek a 3. félévben oktatott, kötelező tantárgy. Feladata a Vegyészmérnöki Karon tanuló hallgatók mérnöki szemléletének kialakítása, fejlesztése, és a vegyészmérnök számára szükséges gépészmérnöki ismeretek megtanítása. Ezzel elősegíti az elsajátítandó szakmai kompetenciák között szereplő, a technológiai rendszerek fejlesztésére, tervezésére és működtetésére irányuló szakmai ismeretek megszerzését.

Ez a tárgy gyakorlati képzés keretében az ábrázolási készség elsajátításának segítségével megismertet a műszaki ábrázolás alapjaival, valamint a gépészmérnöki gyakorlatban alkalmazott alapmennyiségek és gépek mérésével. A fenti ismeretek megszerzésén túl cél a méréstechnikai rutin és az eredmények dokumentálásának megismertetése.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kósa Levente

egyetemi tanár

(egykori) Vegyipari Műveletek Tanszék


Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a vegyipar és a kapcsolódó iparágak területén alkalmazott folyamatok matematikai és természettudományos (kémiai és fizikai) hátterét.

Ismeri az áramlástani, áramlástechnikai alapfogalmakat.

Ismeri a kémiai és vegyipari folyamatokra vonatkozó alapvető elveket, tervezési és irányítástechnológiai eljárásokat.

Ismeri a szakterülethez szükséges gépészmérnöki alapelveket, összefüggéseket.

Ismeri a vegyiparban és a kémiai technológiákban és a kapcsolódó laboratóriumokban használt berendezések, eszközök működési elveit, szerkezeti egységeiket, tervezésük alapjait.

Ismeri a szakterületéhez tartozó leggyakrabban alkalmazott gépi berendezések üzemi jellemzőivel, felépítésével, működésével, alkalmazási területeivel és kiválasztásával kapcsolatos elveket és összefüggéseket.

Ismeri a vegyiparban és általában a kémiai folyamatokban használatos mérési és elemzési módszereket, eszközöket és mérőberendezéseiket, és azok alkalmazhatósági körülményeit.

Ismeri a szakterület áramlástani, áramlástechnikai vonatkozású mérőeszközeit, mérőberendezéseit.

Egyéb

Ismeri a technológiai rendszerek gépészeti fejlesztésére, tervezésére, működtetésére irányuló szakmai alapokat.

Ismeri a szakterületéhez szükséges egyszerű műszaki rajzok olvasási módját.

Képesség

Képes alkalmazni a kémiai folyamatokhoz és kémiai technológiákhoz kapcsolódó elemzés és tervezés számítási, modellezési elveit és módszereit.

Képes önállóan szakterületéhez kapcsolódó gépészeti részfolyamatokat végrehajtani.

Képes a meghibásodások, technológiai problémák diagnosztizálására, az elhárítási műveletek kiválasztására.

Képes felismerni a felmerülő gépészeti problémákat és lépéseket tenni kiküszöbölésükre.

Képes megérteni és használni szakterületének jellemző online és nyomtatott műszaki dokumentációit, szakirodalmát magyar, és legalább egy idegen nyelven.

Képes megérteni és használni a szakterülethez kapcsolódó gépészeti műszaki dokumentációt és szakirodalmat.

Attitűd

Nyitott és fogékony a környezettudatos technológiákkal, gazdálkodással kapcsolatos új, korszerű és innovatív eljárások, módszerek alkalmazására.

Nyitott a szakmai területeken zajló gépészeti technológiai fejlesztés és innováció megismerésére, elfogadására.

Törekszik a szakterületén alkalmazott legjobb gyakorlatok, újabb szakmai ismeretek, módszerek megismerésére és alkalmazására.

Érdeklődik a szakterülettel összefüggő új gépészeti módszerek és eszközök iránt.

Egyéb

Törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra.

Autonómia és felelősség

Megosztja tapasztalatait munkatársaival, így segítve fejlődésüket.

Képes a munkafolyamatok során együttműködni (munka)társaival a feladatok megoldásában.

Egyéb

Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.

Gondolkodásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.

Utolsó módosítás: 2022-01-17 09:16:24

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.