BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Környezetmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Környezeti kémia

A tantárgy neve angolul: Environmental chemistry

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKTAKM3 2+0+0/v 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Szabóné Dr. Nagy Andrea  Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tsz.

A tantárgy előadója:

Dr. Szabóné Dr. Nagy Andrea 

Docens

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tsz.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

szervetlen és szerves  kémiai alapok. Kémiai technológiai alapismeretek.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

előzetes követelmény (kötelező)

BMEVEKFAKM1

Kémiai technológia

Kémia II

A tantárgy célkitűzése:

megismerkedés a légszennyező-, víz- és talajszennyező anyagok környezetvédelmi szempontból szükséges kémiájával, a képzõdésük sebességét befolyásoló paraméterekkel, kémiai és fiziko-kémiai kölcsönhatásukkal az atmoszférával, hidroszférával, litoszférával és a bioszférával. Környezetkárosító anyagok kezelésének kémiai alapjai.

 A kurzus elvégzése után a hallgató képes legyen bármilyen kémiai technológiai folyamatból származó kibocsátás várható környezetkárosító hatását felismerni, tisztában legyen azokkal a technológiai paraméterekkel, amelyek befolyásolják a káros anyagképződés sebességét, mennyiségét. Ismerje a legalapvetőbb emisszió csökkentő technológiák kémiai alapjait, megalapozva ezzel későbbiekben sorra kerülő részletes technológiai tárgyakat.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Bajnóczy Gábor

Docens

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék 

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. Az jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a környezetvédelmi szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet‐ és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket.

Ismeri a környezetünket szennyező anyagok tulajdonságait, képződésüket elősegítő és gátló természetes folyamatokat, illetve a szennyezőanyagokat ártalmatlanító technológiákat. Ismeri a környezetszennyezésre vonatkozó természet-és társadalomtudományi elveket (pl.ózonlyuk, globális felmelegedés csökkentése)

Ismeri a víz- és talajszennyező anyagok bekerülési útvonalát, a szennyezőanyagok biztonságos eltávolításának fizikai, kémiai, biotechnológiai módszereit

Ismeri a környezetvédelmi szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit.

Ismeri a környezetvédelmi szakterület adatgyűjtési és értékelési módszereit, különös tekintettel a kibocsájtási határértékekre vonatkozóan.

Átfogóan ismeri a környezeti elemek és rendszerek alapvető jellemzőit, összefüggéseit és az azokra ható környezetkárosító anyagokat.

Ismeri az atmoszféra és hidroszféra kialakulását, jelenlegi összetételét és szerkezetét, az egymással kölcsönhatásban lejátszódó fiziko-kémiai folyamatokat, a jelentősebb szennyezőanyagokat és azok reakcióit

Ismeri a víz- és talajszennyező anyagok bekerülési útvonalát, a szennyezőanyagok biztonságos eltávolításának fizikai, kémiai, biotechnológiai módszereit

Ismeri a főbb környezetvédelmi célú technológiákat, a technológiához kapcsolható berendezéseket, műtárgyakat és azok működését, üzemeltetését.

Ismeri a tüzeléstechnikai, a légszennyezés megelőzési technológia (katalizátorok), szennyvíztisztítási technológia , a hulladékgazdálkodási technológia módszereit, berendezéseit, alapvető üzemeltetési szabályait valamint a víz és talajszennyezés megszüntetéséhez szükséges technológiai lehetőségeket

Ismeri a környezeti elemek és rendszerek mennyiségi és minőségi jellemzőinek vizsgálatára alkalmas főbb módszereket, ezek jellemző mérőberendezéseit és azok korlátait, valamint a mért adatok értékelésének módszereit.

Ismeri a lég- és vízszennyező anyagok vizsgálatára alkalmas fontosabb módszereket, azok alkalmazhatósági korlátait. Ismeri a mért adatok értékelésének módszereit, a határértékekkel történő összehasonlíthatóságát

Ismeri az energiagazdálkodás alapjait, az energiatermelés lehetőségeit, annak előnyeit és hátrányait, a fenntartható fejlődés fogalmát és megvalósítási lehetőségeit.

Ismeri az ergiagazdálkodás alapjait, a hagyományos és alternatív energiatermelés lehetőségeit, előnyös és hátrányos jellemzőit, a fenntarthatóság és megvalósíthatóság figyelembevételével

Ismeri a környezeti hatásvizsgálatok végzésére és hatástanulmányok összeállítására vonatkozó módszertant és jogi szabályozást.

Eligazodik a folyamatosan bővülő környezetvédelmi jogszabályokban

Ismeri az egyes kibocsájtási határértékeket, és az aktuális kibocsájtási értékekkel össze tudja azokat hasonlítani, Ismeri a hulladékgazdálkodással kapcsolatos fontosabb joganyagokata hulladék kategóriákat, a veszélyes hulladékokra vonatkozó előírásokat, a kezelésükre, ártalmatlanításukra vonatkozó jogszabályokat.

Ismeri a környezetvédelem területéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai és kárelhárítási előírásokat és módszereket.

Szakterületén be tudja azonosítani a környezeti veszélyeket, ismeri a megelőzéshez és biztonságos munkavégzéshez szükséges egészség- és környezetvédelmi követelményeket , tűzvédelmi előírásokat

Képesség

Képes a környezeti elemek és rendszerek korszerű mérőeszközökkel történő mennyiségi és minőségi jellemzőinek alapfokú vizsgálatára, mérési tervek összeállítására, azok kivitelezésére és az adatok értékelésére.

Képes a környezeti elemek minőségi jellemzőinek alapfokú vizsgálatára, mérési tervek összeállítására, az adatok értékelésére

Képes víz-, talaj-, levegő-, sugár- és zajvédelmi, valamint hulladékkezelési és -feldolgozási feladatok javaslat szintű megoldására, döntés előkészítésben való részvételre, hatósági ellenőrzésre és e technológiák üzemeltetésében részt venni.

Képes a víz-, levegő-, talajvédelmi és hulladékkezelési feladatok javaslat szintű megoldására, az alkalmazott technológiák üzemeltetésére, hatósági ellenőrzésre.

Képes környezeti hatásvizsgálatok végzésére és hatástanulmányok összeállításában történő részvételre.

Képes részt venni környezeti hatásvizsgálatokban és hatástanulmányok összeállításában

Képes környezetvédelmi kárelhárítási módszerek alkalmazására, kárelhárítás előkészítésére és a kárelhárításban való részvételre.

Képes környezeti károk esetén a kárelhárítási módszerek kiválasztására, alkalmazására

Képes a gyakorlatban is alkalmazni a szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai területek előírásait, követelményeit.

Képes a gyakorlatban alkalmazni a környezetvédelmi tevékenysége során a biztonságos munka- és tűzvédelmi előírásokat.

Képes arra, hogy szakmailag szóban és írásban anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven kommunikáljon és szakmai tudását igény szerint folyamatosan fejlessze.

Képes anyanyelvén szakmailag kommunikálni, és szakmai ismeretét fejleszteni.

Képes a számára kijelölt feladatkör megismerése után a környezetvédelemmel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására, hatósági feladatok elvégzésére.

Képes a környezetvédelemmel kapcsolatos közigazgatási és hatósági feladatok ellátására

Képes környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátására.

Képes környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátására.

Ismeretei alapján képes projektek, pályázatok megvalósításában illetve ellenőrzésében részt venni.

Környezetvédelmi pályázatok esetén képes a projektekben és az ellenőrzésben is részt venni

Szakmai gyakorlatot követően képes vezetői feladatokat ellátni.

A környezetvédelmi szakmai gyakorlatot követően képes vezetői, irányítói feladatok ellátására

A termelő és egyéb technológiák fejlesztése és alkalmazása során képes az adott technológiát fejlesztő és alkalmazó mérnökökkel az együttműködésre a technológia környezetvédelmi szempontú fejlesztése érdekében.

Képes együttműködésre a környezetvédelmi technológiák fejlesztésének érdekében

Multidiszciplináris ismeretei révén alkalmas a mérnöki munkában való alkotó részvételre, képes alkalmazkodni a folyamatosan változó követelményekhez.

Multidiszciplináris ismeretei képessé teszik az állandóan változó környezetben alkalmazkodásra

Képes a technológia megismerése után feltárni az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.

A technológia megismerése után képes a hiányosságok feltárására, csökkentésére

Képes részt venni környezetvédelmi szakértői, tanácsadói, döntés‐előkészítési munkában.

Képes részt venni a környezetvédelmi szakértői, tanácsadói munkákban

Attitűd

Vállalja és hitelesen képviseli a környezetvédelem társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.

A fenntartható fejlődés hiteles képviselője

Együttműködik a környezetvédelemmel foglalkozó társadalmi szervezetekkel, de vitaképes az optimális megoldások kidolgozása érdekében.

Az optimális megoldásokra törekszik

Törekszik arra, hogy önképzéssel a tudását folyamatosan fejlessze és világról szerzett tudását frissen tartsa.

Törekszik a folyamatos önképzésre

Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjenek meg.

Törekszik arra, hogy a környezetvédelmi feladatait a munkatársak véleményének figyelembe vételével végezze

Autonómia és felelősség

Felelősséget vállal a társadalommal szemben a környezetvédelmi téren hozott döntéseiért.

A környezetvédelemben felelős magatartást tanusít

Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi környezetvédelmi feladatait, irányítja a környezetvédelmi szakmai munkát.

Váratlan helyzetekben önállóan végzi feladatát

Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is.

Együttműködik a gazdasági és jogi szakterületen dolgozó szakemberekkel

Figyelemmel kíséri, és szakmai munkája során érvényesíti a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat.

Figyelemmel kíséri a környezetvédelmi tevékenységgel kapcsolatos jogszabályi, gazdasági, technológiai változásokat

Utolsó módosítás: 2018-06-15 20:06:04

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.