BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Gyógyszeripari technológia II

A tantárgy neve angolul: Pharmaceutical Technology II

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM302 2+1+0/v 4

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Hell Zoltán egyetemi docens, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Fogassy Elemér

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technológia Tsz.

Dr. Hell Zoltán

egyetemi docens

Szerves Kémia és Technológia Tsz.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

szerves vegyipari és gyógyszeripari alapfolyamatok.

A tantárgy célkitűzése:

a tárgy különböző hatóanyagok példáin keresztül mutatja be, hogy hogyan lehet a lehetséges szintézissorok alapján a kor követelményeinek és kihívásainak megfelelő környezetbarát és gazdaságos gyógyszerhatóanyag-gyártó technológiákat kiválasztani, kidolgozni és folyamatosan karbantartani. A technológiáknak a minőségbiztosítás kritériumainak is meg kell felelniük. A konkrét példák korábbi és aktuális szintézissorokból kerülnek kiválasztásra, melyek a leginkább példázzák a gyógyszeripari technológiai sajátságait.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Fogassy Elemér

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technológia Tsz.

Dr. Hell Zoltán

egyetemi docens

Szerves Kémia és Technológia Tsz.

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a vegyészmérnöki szakmához kapcsolódó matematikai, természettudományos (kémiai, fizikai) és műszaki elméletet és gyakorlatot.

Részletesen ismeri a hatóanyaggyártási technológiákban használt kémiai reakciók jellemzőit.

Ismeri új anyagok és eljárások kifejlesztésének lehetőségeit, jellemző módszereit.

Ismeri a méretnövelés általános problémáit, azok megoldási lehetőségeit.

Ismeri a kémiai és vegyipari rendszerek fenntarthatóságával, biztonságosságával és környezeti hatásaival kapcsolatos elveket, módszereket és gyakorlatot, munkahelyi, egészségvédelmi egészségfejlesztési ismereteket.

Ismeri a technológiákban használt vegyületek, oldószerek használatának, tárolásának, ártalmatlanításának a szabályait.

Ismeri a technológiai folyamatokban keletkező melléktermékek, hulladékok kezelésének és ártalmatlanításának a szabályait.

Képesség

Alkotóan képes alkalmazni a vegyészmérnöki szakterülethez kapcsolódó matematikai és természettudományos elméleti és gyakorlati ismereteket feladatai megoldása során.

Képes egy adott hatóanyag különböző gyártástechnológiai eljárásainak összehasonlító elemzésére gazdaságossági, biztonságtechnikai szempontok figyelembe vételével.

Képes a vegyészmérnöki, kémiai és kémiai technológiai területen alkalmazott elemzések és anyagvizsgálatok elvégzésére, értékelésére és dokumentálására, szükség esetén a vizsgálati módszerek továbbfejlesztésére, és új módszerek bevezetésére.

Képes egy adott technológiát karbantartani, adaptálni a folyamatosan változó környezetvédelmi, gazdasági követelményekhez.

Attitűd

Törekszik a fenntarthatóság, a biztonság, a környezetvédelem és energiahatékonyság követelményeinek érvényesítésére és másokkal való megismertetésére.

A technológiák fejlesztése során törekszik a környezetet kímélő, minél kevesebb hulladék keletkezésével járó eljárások kidolgozására.

Ismeretei és készségei fejlesztésére folyamatosan törekszik.

Folyamatosan gyarapítja szakmai tudását és fejleszti képességeit.

Autonómia és felelősség

Döntéseit körültekintően, megfelelő önállósággal, szükség szerint más (nemcsak műszaki) szakterületek képviselőivel konzultálva hozza, azokért felelősséget vállal.

A technológiák fejlesztése, módosítása tekintetében más releváns szakterületek képviselőivel konzultálva hozza meg a döntést.

Utolsó módosítás: 2018-08-11 16:07:46

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.