BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Szerves vegyipari technológiák

A tantárgy neve angolul: Organic Chemical Technology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM503 2+0+0/v 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr Kiss Nóra Zsuzsa egyetemi adjunktus, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név

Beosztás

Tanszék, Int.

Dr Hegedűs László

egyetemi docens

Szerves Kémia és Technológia Tsz.

Dr Bakó Péter

egyetemi magántanár

Szerves Kémia és Technológia Tsz.

Dr Bagi Péter

egyetemi adjunktus

Szerves Kémia és Technológia Tsz.

Dr Kiss Nóra Zsuzsa

egyetemi adjunktus

Szerves Kémia és Technológia Tsz.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Alapvető szerves kémiai és géptani ismeretek.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:


A tantárgy célkitűzése:

A vegyipari technológiák alapelemeinek és jellemzőinek a hallgatósággal való megismertetése a szerves vegyipar jellemző területeinek bemutatásán keresztül.


A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Keglevich György

egyetemi tanár

Szerves Kémiai Techn. Tsz.

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a vegyészmérnöki szakmához kapcsolódó matematikai, természettudományos (kémiai, fizikai) és műszaki elméletet és gyakorlatot.

Ismeri a homogén-, illetve heterogén fázisú és exoterm reakciók megvalósításának módjait.

Átfogóan ismeri a vegyiparban és a kémiai technológiákban alkalmazott és előállított fontosabb anyagok tulajdonságait, alkalmazási területeit.

Ismeri a szerves vegyiparhoz kapcsolódó alapvető intermedierek, tenzidek, növényvédőszerek, gyógyszerek, színezékek és műanyagok előállítási és felhasználási lehetőségeit, tulajdonságait.

Ismeri új anyagok és eljárások kifejlesztésének lehetőségeit, jellemző módszereit.

Ismeri az alapvető szerves vegyiparhoz kapcsolódó eljárásokat, ezáltal képes új eljárások fejlesztésére.

Ismeri a kémiai és vegyipari rendszerek fenntarthatóságával, biztonságosságával és környezeti hatásaival kapcsolatos elveket, módszereket és gyakorlatot, munkahelyi, egészségvédelmi egészségfejlesztési ismereteket.

Ismeri a környezetbarát és zöldkémiai alapelveket, reakciók korszerű megvalósítását, az atomhatékonyságot, az oldószerek alkalmazásához kapcsolódó megfontolásokat, a katalitikus reakciókat, a közönséges körülmények alkalmazására való törekvést és az optimalizálás szükségességét

Rendelkezik a vegyészmérnöki és kémiai technológiai területhez kapcsolódó méréselméleti, méréstechnikai, analitikai és anyagvizsgálati ismeretekkel.

Ismeri az alapvető anyagvizsgálati és analitikai módszereket.

Ismeri a technológiai folyamatok kapcsolásának és integrálásának elveit és módszereit.

Ismeri a korszerű reaktorokat és az azokhoz illeszthető feldolgozó berendezéseket.

Ismeri a technológiai fejlesztés legmodernebb eredményeit és megközelítéseit.

Ismeri a technológiai fejlesztés újabb eredményeit, melyek fokozatosan átültethetők a gyakorlatba.

Tájékozott a modern szintetikus módszerek területén, különös tekintettel a zöld kémiai, katalitikus eljárásokra.

Ismeri a környezetbarát átalakításokat, beleértve a heterogén és homogén katalitikus reakciókat. Tisztában van a zöld oldószerek alkalmazásának lehetőségeivel.

Átfogó ismeretekkel rendelkezik vegyipari és kémiai technológiai rendszerek elemzése, modellezése és tervezése területén.

Képes különféle szerves vegyipari technológiai rendszerek fejlesztésére.

A szakterülethez tartozó egy vagy több iparág fő műveleteit és technológiáit részleteiben ismeri és átlátja.

Ismeri a finomkémiai-, gyógyszer- és műanyagiparhoz tartozó jellemző technológiákat.

Az eljárások és technológiák kutatásához, fejlesztéséhez és működtetéséhez szükséges analitikai és szerkezetvizsgálati módszerek birtokában van.

Ismeri az alapvető analitikai módszereket.

Képesség

Alkotóan képes alkalmazni a vegyészmérnöki szakterülethez kapcsolódó matematikai és természettudományos elméleti és gyakorlati ismereteket feladatai megoldása során.

Képes alkalmazni az ipari környezetbarát elveket ipari reakciók tervezésénél.

Képes a vegyészmérnöki, kémiai és kémiai technológiai területen alkalmazott elemzések és anyagvizsgálatok elvégzésére, értékelésére és dokumentálására, szükség esetén a vizsgálati módszerek továbbfejlesztésére, és új módszerek bevezetésére.

Képes az alapvető analitikai módszerek elvégzésére és az eredmények értékelésére.

Képes eredeti ötletekkel és eredményekkel gazdagítani a vegyészmérnöki és kémiai szakterület tudásbázisát.

Képes a környezetbarát diszciplina gazdagítására.

Képes ismeretei integrált alkalmazására a kémiai technológiai folyamatok, berendezések és technológiai rendszerek fejlesztésében, irányításában, tervezésében és a kapcsolódó kutatásban.

Képes különféle szerves vegyipari technológiai rendszerek fejlesztésére.

Képes vegyipari rendszerek esetén a műszaki, gazdasági, környezeti, és humán erőforrások felhasználásának komplex tervezésére és menedzselésére.

Képes a szerves vegyiparhoz kapcsolódó technológiai rendszerek környezeti erőforrás-felhasználásának tervezésére.

Képes a kreatív problémakezelésre és összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbá az élethosszig tartó tanulásra, a nyitottság és az értékalapúság megtartásával.

A korszerű technológiai ismeretei alapján kreatívan tudja kezelni a problémákat.

Képesek a technológiai rendszerek egészséget nem veszélyeztető és biztonságos működtetésére, az emberi egészségre kifejthető hatásainak felismerésére, a szükséges prevenciós tevékenység eszköztárának alkalmazására.

Képes a kémiai rendszerek környezettudatos működtetésére az egészségvédelem érdekében.

Attitűd

Törekszik a fenntarthatóság, a biztonság, a környezetvédelem és energiahatékonyság követelményeinek érvényesítésére és másokkal való megismertetésére.

Törekszik a kémiai technológiai rendszerek fejlesztésére és biztonságos üzemeltetésére.

Ismeretei és készségei fejlesztésére folyamatosan törekszik.

Fogékony az irodalomban fellelhető új módszerek alkalmazására.

Elkötelezett a magas színvonalú, minőségi munkavégzés iránt, és törekszik e szemléletet munkatársai felé is közvetíteni.

Elkötelezett a környezettudatos szempontok érvényesítésére.

Autonómia és felelősség

Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel.

Önállóan képes megoldani a technológiák fejlesztésével kapcsolatos problémákat

Felelősséggel viseltetik a fenntarthatóság és környezetvédelem terén.

Felelősen áll a szerves vegyipar reakcióinak megvalósításához.

Döntései során figyelemmel van a biztonságra, a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség szempontjaira.

Döntéseiben figyelembe veszi a technológiák biztonságát, és érvényesíti a környezetvédelem szempontjait.

Törekszik kollégái, beosztott munkatársai szakmai fejlődésének elősegítésére.

Kollégái, beosztottjai szakmai fejlődését konzultációkkal segíti.

Utolsó módosítás: 2018-07-03 14:01:03

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.