BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Fizikai kémia II

A tantárgy neve angolul: Physical Chemistry II

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEFAA405 2+1+0/v 4

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Szilágyi András Ferenc, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék (FKAT)

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Szilágyi András

egyetemi docens

BME FKAT

Dr. Kállay Mihály

egyetemi tanár

BME FKAT


A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

matematika: függvénytan, műveletek logaritmusokkal, a differenciálszámítás és az integrálszámítás alapjai

általános kémia: sztöchiometria, az elektrokémia alapjai, az atomok és molekulák szerkezete,

fizikai kémia: elszigetelt, zárt, nyitott rendszerek. Állapotfüggvények, útfüggvények. Extenzív és intenzív mennyiségek. A belső energia. Az I. főtétel. A térfogati munka. A moláris hőkapacitás. Az entalpia. Reakcióhő, standard reakcióhő, képződéshő. Hess tétele. Az entrópia, izoterm folyamat entrópia-változása. Az entrópia hőmérsékletfüggése. A második főtétel. Szabadenergia, szabadentalpia. p-T diagram. Folyadékok gőznyomásának hőmérsékletfüggése. A kémiai potenciál. A Gibbs-féle fázisszabály. Raoult törvénye. A kémiai egyensúlyi állandó definíciója. A standard reakciószabadentalpia és az egyensúlyi állandó kapcsolata. A nyomás hatása az egyensúlyi összetételre gázreakciókban. A Le Chatelier elv. Az egyensúlyi állandó hőmérsékletfüggése.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

BMEVEFKA304 - Fizikai kémia I

A tantárgy célkitűzése:

a tárgy a szakmai törzsanyag része, elméleti és gyakorlati ismereteket szolgáltat a vegyészmérnök hallgatók számára a fizikai kémia azon fejezeteiről, amelyeket a „Változás” szóval lehet legjobban jellemezni. Tehát elsősorban a folyamatok sebességével, és a sebességet befolyásoló tényezőkkel foglalkozunk. Ezen kívül itt tárgyaljuk az egyensúlyi elektrokémiát. A Fizikai Kémia II három fő fejezete a „Reakciókinetika”, a „Transzportfolyamatok” és az „Elektrokémia”.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

NévBeosztásTanszék
Dr. Grofcsik Andrásegyetemi tanárBME FKAT
Dr. Szilágyi Andrásegyetemi docensBME FKAT


Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a vegyipar és a kapcsolódó iparágak területén alkalmazott folyamatok matematikai és természettudományos (kémiai és fizikai) hátterét.

Elvárás, hogy ismerje a vegyipar és a kapcsolódó iparágak területén alkalmazott folyamatok fizikai-kémiai hátterét, különös tekintettel a reakciókinetika, transzportfolyamatok és elektrokémia alapjaira.

Ismeri a kémiai és vegyipari folyamatokra vonatkozó alapvető elveket, tervezési és irányítástechnológiai eljárásokat.

Elvárás, hogy ismerje a kémiai és vegyipari folyamatokra vonatkozó alapvető fizikai-kémiai elveket, különös tekintettel a reakciókinetika, transzportfolyamatok és elektrokémia alapjaira.

Ismeri a vegyiparban és általában a kémiai folyamatokban használatos mérési és elemzési módszereket, eszközöket és mérőberendezéseiket, és azok alkalmazhatósági körülményeit.

Elvárás, hogy ismerje a vegyiparban és általában a kémiai folyamatokban használatos mérési és elemzési módszerek matematikai és fizikai-kémiai hátterét, különös tekintettel a reakciókinetika, transzportfolyamatok és elektrokémia alapjaira.

Képesség

Képes alkalmazni a kémiai folyamatokhoz és kémiai technológiákhoz kapcsolódó elemzés és tervezés számítási, modellezési elveit és módszereit.

Elvárás, hogy képes legyen alkalmazni a korábban megtanult matematikai összefüggéseket a reakciókinetikai, transzportfolyamatok és elektrokémiai összefüggések értelmezése során.

Elvárás, hogy képes legyen megoldani egyszerűbb reakciókinetikai és elektrokémiai számítási feladatokat.

Képes laboratóriumi, félüzemi és üzemi szintű mérések elvégzésére, értékelésre és a fejlesztés részfeladatainak elvégzésére.

Elvárás, hogy képes legyen értékelni laboratóriumi, félüzemi és üzemi szintű mérések eredményeit a tanult elméleti összefüggések alapján.

Attitűd

Törekszik arra, hogy önképzése a vegyészmérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.

Elvárás, hogy keresse az összefüggéseket a korábban tanultakkal.

Elvárás, hogy önképzése során folyamatosan haladjon a tananyaggal, hogy az egymásra épülő elméleti és gyakorlati órák ismeretanyagát könnyebben elsajátítsa.

Autonómia és felelősség

Szükség, lehetőség esetén új szakmai megoldások kidolgozását, bevezetését kezdeményezi.

Elvárás, hogy az előre, mások által kidolgozott tételsorokon kívül egyéb forrásokból is készüljön a számonkérésekre.

Megosztja tapasztalatait munkatársaival, így segítve fejlődésüket.

Elvárás, hogy kérdezze az oktatót és az önkéntes tutort, ha valamit nem ért az előadások, vagy a gyakorlatok anyagából.

Utolsó módosítás: 2021-02-03 11:37:43

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.