BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Bemutatkozás

A BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kara különösen elkötelezett a tehetséggondozás terén. Az egyetemi tanulmányaikat végző hallgatóknak számos lehetősége van részt venni különböző tehetséggondozó tevékenységben. Ilyen például a TDK-mozgalom (http:/tdk.bme.hu), a Szent-Györgyi Albert Szakkollégium (http:/szasz.ch.bme.hu) tevékenysége, illetve a Kar által meghirdetett emelt szintű tárgyak teljesítése, vagy az önálló kutatómunkát igénylő "egyéni feladat" tantárgy elvégzése.

Különösen fontos tevékenység a beérkező első éves hallgatók patronálása. Karunkon kidolgozott mentor rendszer segíti a hallgatók beilleszkedését, illetve a kezdeti nehézségeik leküzdését. Tanár- és diákmentorok foglalkoznak a hallgatókkal, nem csak szakmai alapon, de mentálisan is segítve őket. A diákmentorok felkészítését valamint munkájuk összehangolását a Mentor Kör (http://mentorvbk.hu) végzi.

A tehetséggondozó program része a középiskolásokkal való foglalkozás is. Ennek egyik meghatározó láncszeme a Karunkon működő BME VeBio Tehetség Csoport (https://feb.ch.bme.hu/), mely - jogelődjeit is beleszámítva - közel 40 éve folytat középiskolásokat előkészítő tevékenységet. 

A karon folyó Tudományos Diákköri tevékenységbe a tehetséges hallgatók már viszonylag korán, az egyetemi éveik kezdetén bekapcsolódnak. A diákok témavezetőik irányításával bekapcsolódnak a tanszékek kutatási témáiba, elsajátítják a kutatómunka fortélyait, megismerkednek az adott téma mélyebb összefüggéseivel. A legsikeresebb hallgatók önállóan végzett feladataik eredményeiről igényesen szerkesztett dolgozatban számolnak be, melyet a minden évben megrendezett kari TDK Konferencián egy rövid előadásban mutatják be, melyet egy szakmai zsűri értékel. A legjobb hallgatók jogot szereznek arra, hogy munkájukat a kétévente megrendezésre kerülő Országos TDK Konferencián is bemutassák.

A TDK mozgalom népszerűségét mutatja, hogy évről-évre nagyobb számban jelentkeznek diákok a kari Konferenciára. A 10 évvel ezelőtti 40-45 fős hallgatói létszám mára 70-80 főre nőtt. Ezek közül az elmúlt években konferenciánként közel 45-55 hallgató nyert indulási jogot az országos konferenciákon, ahol a hallgatók fele (22 illetve 23) részesült díjazásban. A Kémiai és Vegyipari Szekció legutóbbi két konferenciáján a legtöbb első díjat szerezték meg diákjaink.

A Pro Scientia Aranyérmet a BME Vegyészmérnöki Karának kilenc hallgatója nyerte el 1989 óta.

A Tudományos Diákköri munka színvonalát nemcsak hallgatóink szereplése, de témavezetőik elismertsége is fémjelzi. Számos témavezető nyerte el az utóbbi években az OTDT kiemelkedő témavezetésért járó kitüntetését, a Mestertanár Aranyérmet. 2003-ig visszatekintve a következők részesültek a magas szintű elismerésben: Dr. Keglevich György (2003) tanszékvezető egyetemi tanár; Dr. Hórvölgyi Zoltán (2005) tudományos dékánhelyettes, egyetemi tanár; Dr. Kalaus György (2007) emeritus professzor; Dr. Simándi Béla (2007) egyetemi tanár; Dr. Marosi György (2009) tanszékvezető helyettes, egyetemi tanár; Dr. Huszthy Péter (2011) egyetemi tanár, az MTA levelező tagja; Dr. Pukánszky Béla (2013) tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA rendes tagja. Témavezetőként illetve műhelyvezetőként dolgoznak az általuk kialakított hierarchikus (több generációt is magában foglaló) rendszerben. Fiatal egyetemi oktatókat, PhD hallgatókat vonnak be egy-egy fontos kutatási feladat megoldásába a hallgatókkal együttműködve.

A BME Szent-Györgyi Albert Szakkollégium a Műegyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karának diákszervezete. Szakkollégium a kar oktatási tevékenységét mintegy kiegészítve a hallgatók szakmai fejlődését segíti részben az egyetem terheit nehezen viselő diákok felzárkóztatásával, valamint érdekes, a hallgatók látókörét szélesítő előadások, üzemlátogatások, egyéb szakmai programok szervezésével. A tartalmas kikapcsolódásra pedig kulturális programjaik szolgálnak.

A BME-VBK Mentor Kör tagsága a Vegyészkar felsőbb éves hallgatóiból tevődik össze, jelenleg 67 mentor tevékenykedik nálunk. Céljuk, hogy elősegítsék a VBK-ra felvételt nyert elsőévesek beilleszkedését. A Kör tagjai, a mentorok széleskörű tájékoztatást nyújtanak a gólyáknak az őket érintő aktuális tanulmányi és közösségi kérdésekről. Különböző programokkal próbálják elősegíteni beilleszkedésüket a közösségi életbe és az egyetemi oktatási rendszerbe.

A rendszerváltás előtt működő FEB Mozgalomból, mely 1991 után Tehetségért Mozgalom néven folytatta tevékenységét, mára már csak néhány sejt maradt. Ezek egyike a Karunkon működő BME VeBio Tehetség Csoport (korábbi nevén TM BME Vegyészmérnöki Csoport.) Korábban téli és tavaszi táborokat is szerveztünk, ma már csak az évközi levelezésre és a nyári táborra mutatkozik igény. (Sajnos az átalakulás óta a központi költségvetési támogatás elmaradása okán, a középiskolások számára a képzés önköltségessé vált, és manapság egyre kevesebben engedhetik meg maguknak ezeket az extra kiadásokat.) Mindezek ellenére elmondható, hogy a Studium Generale után a második legsikeresebb szervezet a TM-en belül.

A nyári táborainkra az ország minden középiskolájából hívunk diákokat  A táborba 10., 11. és a mérnöki, természettudományi, egészségügyi irányban továbbtanuló 12. osztályos diákok jelentkezését várjuk. Az 1990-es évek elején még közel 100 diákot készítettünk fel nyári táborunkban, ami 14 napos volt. A kilencvenes évek közepétől nyitottuk meg a lehetőséget a frissen érettségizett diákok előtt a táborban való részvételre, felismerve azt a tényt, hogy az egyetem elkezdése komoly problémát okoz a legtöbb diák számára. Különösen igaz ez a műszaki területre. A 90-es évek végén volt olyan év, hogy két tábort rendeztünk a nagy érdeklődésre való tekintettel. Később a diákok száma 80-90 fő között stabilizálódott. Az ezredforduló után az egyre nehezedő gazdasági helyzet, a változó körülmények miatt a diákok száma 30 és 70 között ingadozik.

Táborunk célja a kétszintű érettségire és az egyetemi tanulmányokra való felkészülés megkönnyítése, valamint a természettudományos műveltség és a gondolkodóképesség fejlesztése. Elsősorban a mérnöki, természettudományi és egészségügyi pályát választók számára tudunk hathatós segítséget nyújtani. A résztvevők nem csak oktatásban részesülnek, de egy olyan csapat tagjává válnak az egyetem megkezdése előtt, amely évek múltán is összetart, segíti egymást. Ezen kívül rengeteg hasznos információval is szolgálhatunk az egyetemi életről is. Sok egykori diákkal tartjuk a kapcsolatot, néha közös összejöveteleket is szervezünk. Sok életre szóló barátság szövődött már táborainkban, és nem ritkán később házasság is köttetett.

A Csoport immár három éve nagy sikerrel tartja „Szakmai Nap” rendezvénysorozatát a középiskolás diákok részére. Ennek keretében a tanév során három alkalommal (szombati napokon) az egyetem kémia (Ch.) épületében tartjuk a rendezvényt, melynek során egyrészt szakmai előadások keretében ismerkedhetnek meg az érdeklődők a vegyészmérnöki, biomérnöki és környezetmérnöki szakmákkal, majd ezt követően kémiai számítási gyakorlatot szervezünk a részükre. A diákok hat témakörből választhatnak. Az egyes rendezvényeken rendszeresen 50-60 diák szokott részt venni.

A fent bemutatott tevékenységi körből jól látható, hogy karunk már a középiskolás korosztály megszólításával igyekszik felismerni a tehetséget, elősegítve kibontakozását, fejlődését. Az egyetemre bekerült hallgatók körében szervezett formában folytatja ezt a tevékenységet, különböző motivációk alkalmazásával. A hallgatók öntevékeny tevékenységének támogatásával megteremtődik a lehetőség a tehetségfejlesztésre, gyorsításra, gazdagításra. A TDK-mozgalmon illetve az egyéni kutatási feladatokon keresztül a kiemelkedő és motivált hallgatóink érdeklődésüknek megfelelően egyénre szabott tehetséggondozásban részesülhetnek.