BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Meisel Tibor
(1929-1986)

 

Meisel Tibor 1929. május 25-én született Nemeskajálon. Galántán és Érsekújváron tanult, majd Budapesten érettségizett. Vegyészmérnöki diplomáját a BME-en szerezte 1954-ben. Végzése után a BME Hadmérnöki Karán volt tanársegéd, 1956-tál haláláig az Általános és Analitikai Kémia Tanszék oktatója. 1969-ig adjunktus, 1982-ig docens, majd egyetemi tanár. 1967-ben védte meg kandidátusi disszertációját, 1981-ben pedig az akadémiai doktori értekezését. 1970-től 1979-ig a Vegyészmérnöki Kar oktatási dékánhelyettese volt, nevéhez fűződik az úgynevezett kétfokozatú oktatás kidolgozása és bevezetése.

Kutatási területe kezdetben a szerves vegyületek analízise, pontosabban a redox-indikátorok előállítása és tulajdonságainak vizsgálata volt. A 70-es évektől a szerves vegyületek termikus analízisével foglalkozott, a szerves analitikai kutatócsoport vezetője volt. Nagy hozzáértéssel és eredményesen irányította a kutatócsoportot, amely fontos szerepet töltött be a tanszék és a Kar kutatómunkájában a szerves vegyületek szerkezetvizsgálata és analízise területén. A csoport több ezer vizsgálatot végzett el évente, munkájukat a szervezettség és magas tudományos színvonal jellemezte. Kutatási eredményeit 91 közleményben illetve 107 konferencia előadásban ismertette.

Harminc éven keresztül oktatott a Karon. Oktatómunkája mindvégig példamutató volt, az oktatást hivatásának tekintette, szeretett és nagyon jól oktatott. Évtizedeken keresztül aktív részese és irányítója volt a vegyészmérnök hallgatók szerves analitikai oktatásának. Kiváló szakmai felkészültsége mellett jó pedagógiai érzékkel rendelkezett. A hallgatókkal való kapcsolata példamutató volt. Oktató és kutatómunkáját számos kitüntetéssel ismerték el - A felsőoktatás-kiváló dolgozója, Munkaérdemrend, stb., - de ő legbüszkébb a hallgatóktól kapott „A kar kiváló oktatója” címre volt.

Tevékenységét mindvégig a tervszerűség, nagy munkabírás és következetesség jellemezte. Aktív szakmai közéleti tevékenységet folytatott, tanszékvezető-helyettes több mint egy évtizeden keresztül, dékánhelyettes, Egyetemi Tanács tag, Egyetemi Oktatási Bizottság tagja, MTA Analitikai Kémiai Bizottság titkára volt többek között. Feladatait mindig hozzáértéssel, eredményesen látta el. A tanszéki, a kari közélet meghatározó egyénisége volt.