BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

KEDVEZMÉNYES TANULMÁNYI REND

A VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR ALAPKÉPZÉSEIN

a 2005. szeptemberében és azt követően a BSc képzésre beiskolázott hallgatók számára

 

A kedvezményes tanulmányi rendet a BME 2007-ben elfogadott Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 19. paragrafusa szabályozza:

 

(1) Kedvezményes tanulmányi rendet engedélyezhet a KTB (Kari Tanulmányi Bizottság) a hallgatónak erre vonatkozóan beadott kérelmére

 • kiváló tanulmányi eredménye,
 • részképzésben, párhuzamos képzésben való részvétele,
 • közösségi, szociális és egészségügyi indokai, szakmai eredményei, élsporteredménye alapján.

(2) A kedvezményes tanulmányi rend feltételeit előzetesen írásban kell a hallgató számára megadni.

(3) A kedvezményes tanulmányi rend adott időszakra szól. A kedvezmények a felvett tantárgyak keretében teljesítendő feladatok és a továbbhaladáshoz (előzetes követelmények teljesítése, diplomamunka készítés elkezdése, záróvizsgára bocsátás, stb.) szükséges kritériumok teljesítése alól nem mentesítenek.

 

A kiváló tanulók kedvezményes tanulmányi rendjének kari feltételeit a Kari Tanács jelen határozatában rögzíti. Az egyéb okokkal (TVSZ 19. § 1.b és 1.c. pont) indokolható kedvezményes tanulmányi rend nem érinti a hallgató tantervét, kizárólag formai előírások (pl.  számonkérések ideje, módja, határidők) betartása alól ad felmentést.

A kiváló tanulmányi eredményű hallgatók kedvezményes tanulmányi rendje az alapképzésben

A kiváló hallgatók meghatározott tanulmányi kötelezettségek teljesítése helyett, oktató irányításával, egyéni szakmai (kutatási) feladatot végeznek. Ezen kívül a hallgatót megilletik a TVSZ 19. § 1.b és 1.c. pontja alapján adható kedvezmények is.

A kiváló tanulók egyéni tanulmányi rendre benyújtott kérelme ügyében a KTB a Kari Oktatási Bizottság véleményének ismeretében dönt.

 

A kedvezményes tanulmányi rend elnyerésének feltételei

 • legalább négy lezárt félév
 • az első négy félév valamennyi kötelező tárgyának teljesítése
  • legalább 4,0 súlyozott tanulmányi átlag – 3,75 és 4,0 közötti átlag esetén az Oktatási Bizottság a jelölt egyéb tevékenysége (pl. TDK, demonstrátori munka, emelt szintű vizsga teljesítése, kiemelkedő, színvonalas közösségi munka) alapján dönt.
  • szendvicsképzésben való részvétel esetén a minimálisan szükséges átlag 3,5
 • témavezető oktató

 

 A pályázat benyújtása és tartalma

 Az előfeltételeknek megfelelő hallgatók a témavezetőikkel együtt nyújtják be a pályázatot a dékánnak. A pályázat beadási határideje a vizsgaidőszak vége.

 A pályázat tartalmazza a következőket:

 • a hallgató személyi adatai és szakmai életrajza,
 • a teljesített kreditek száma, a súlyozott tanulmányi átlag,
 • az elvégzett tárgyak listája, a kreditek és az érdemjegy feltüntetésével; ezen belül:
  • az elvégzett emelt szintű tárgyak és azok eredménye,
  • a szabadon választható tárgyak terhére elvégzett tárgyak,
 • a végleges kutatási terv,
 • a javasolt egyéni tanterv,
 • a témavezető oktató elfogadó nyilatkozata.

 
A hallgató tanterve

 A hallgató tantervének alapja a megfelelő szak, ill. szakirány tantervmintája. Az alapdiploma megszerzésének feltétele 210 kreditpont teljesítése.

A hallgató 15-21 kreditpontot 3 pontos részletekben egyéni feladatok elvégzésével teljesíthet. Az egyéni feladat lehet speciális tananyag elsajátítása, kutató-fejlesztő-, innovációs munka.

Az egyéni feladat teljesítéséről és az adott félévben elért tanulmányi eredményéről a hallgató minden félévben a vizsgaidőszak végéig beszámolót készít, amelyet a témavezetővel láttamoztat. A beszámolót az OB értékeli, jelentős mulasztás esetén javaslatot tesz a KTB-nek a kedvezményes tanulmányi rend felfüggesztésére.

A hallgató az alábbi tárgyak terhére vehet fel egyéni feladatot

 • gazdasági és humán ismeretek szabadon választható tárgyai (6 kr)
 • tervezési feladat  (3 kr)
 • szakirányi tárgyak
 • szabadon választható tárgyak

Ha a hallgató az egyéni feladatok kreditpontjaihoz nem használja fel a szabadon választható tárgyak még nem teljesített kreditjeit, akkor az egyéni tantervben meg kell adni, hogy ezek terhére mely tárgyakat kívánja felvenni.

 Az egyéni tantervet a hallgató teljes tanulmányi idejére vonatkozóan kell elkészíteni.

 

Szigorlat és kritériumkövetelmények

A kötelező tanterv előírásai érvényesek.

 

Záróvizsga

A záróvizsga tárgyai közül a záróvizsgára előírt összes kredit kb. fele választható tárggyal tölthető ki. A választott záróvizsga tárgy(ak) számonkérésére a dékán vizsgáztató(ka)t kér föl.

 

Szakmai gyakorlat

Szakmai gyakorlat időtartama 6 hét. Teljesíthető a szakirány szervezésében, vagy a témavezető oktató szervezésében és irányításával a tanszéken.