BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

PUNGOR ERNŐ doktorvárományosi ösztöndíj-pályázat

   

A BME VBK a Varga József Alapítvány támogatásával az Oláh György Doktori Iskola doktori képzésében kiemelkedő eredménnyel abszolutóriumot szerzett, ellenben doktori fokozatot még nem szerzett volt PhD-hallgatók részére doktorvárományosi ösztöndíj-pályázatot hirdet.

A doktorvárományos a tavaszi félévben február 1. – augusztus 31., illetve az őszi félévben szeptember 1. – január 31. közti (7 hónapos, illetve 5 hónapos) időszakra adhat be pályázatot. A doktorvárományos legfeljebb két félévre (összesen maximum 12 hónap időtartamra) kaphat ösztöndíjat.

A doktorvárományosi ösztöndíj további feltétele, hogy a jelölt az adott időszakra vonatkozóan nem rendelkezik más kutatói, kiválósági ösztöndíjjal, illetve a BME-vel, illetve a BME-n működő MTA kutatócsoporttal a megpályázott időszakra vonatkozóan nem áll közalkalmazotti, vagy összefüggően egy hónapnál hosszabb egyéb munkavégzésre vonatkozó jogviszonyban. Ez alól kivétel az egyetem oktatómunkájában való részvételre szóló megbízás.

A pályázatban be kell mutatni a doktori munkában eddig elért eredményeket, a doktori képzés megkezdése óta végzett oktatói munkát, csatolni kell hozzá a doktori munka alapján született közleményeket. A pályázatban be kell mutatni továbbá a megpályázott doktorvárományosi időszakra vonatkozó, a doktori értekezés elkészítését biztosító munkatervet, valamint a megpályázott időszakban végzendő oktatási feladatokat.

A pályázatokat a dékán felkérésére a HBDT elnökéből, a doktori iskola vezetőjéből és a tudományos dékánhelyettesből álló bizottság rangsorolja. A nyertesekről a bizottság rangsora alapján a dékán dönt.

Jelen pályázat szempontjából doktorvárományos az, aki az alábbi feltételnek megfelel!

A négyéves doktori képzésben az értekezés benyújtásának feltétele:

18.§ (1) A doktori értekezés benyújtásának feltétele az abszolutórium megszerzése. A doktori értekezést a doktorandusznak a komplex vizsgát követő három tanéven belül, a jelen szakasz (2)-(7) bekezdéseiben részletezett módon kell benyújtania. Ez a határidő különös méltányolást érdemlő, az Nftv 45. § (2) bekezdésében szabályozott esetekben legfeljebb egy tanévvel – HBDT döntés alapján – meghosszabbítható. A fokozatszerzési eljárásban a hallgatói jogviszony szünetelése legfeljebb két félév lehet. (BME DHSZ, 2023. július 24.)

 

Aktuális pályázat:

A 2024. február 1. - 2024. augusztus 31. időszakra szóló pályázatok beadási határideje valamint a hiánypótlás határideje: 2024. február 22.  A késedelmesen leadott pályázatok elutasításra kerülnek.

A pályázatokról döntés legkésőbb február végére várható.

A pályázási szándékot kérjük a pályázó aláírásával ellátott mellékelt lapon jelezni!

Pungor Ernő pályázati adatlap innen letölthető.

 

A pályázati anyagot (a második bekezdésben felsorolt dokumentumok+pályázati adatlap kitöltve, aláírva) kérjük a Dékáni Hivatalban a Doktori Iskola adminisztrátorának emailben/OneDrive-ba feltöltve eljuttatni a kissne-farkas.barbara@vbk.bme.hu email címre.