BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

A mestertanterven túli lehetőségek

A lap tartalomjegyzéke

Bevezető

A tanterven túli szakmai lehetőségek

 


 

Bevezető

A tantervben levő tárgyak teljesítése a diploma megszerzésének alapfeltétele.

A hallgatók érdeklődése, teljesítőképessége, egyéni célja azonban személyenként nagyon eltérő lehet. Örvendetes, hogy sok hallgató ambicionálja, hogy a tanterv teljesítésén túl is szerezzen ismereteket – a következőkben ehhez kívánunk segítséget nyújtani a kari, ill. egyetemi lehetőségek bemutatásával. A sokféle lehetőség változatos kombinálásával a diákok jól hasznosíthatják értékes egyetemi éveiket, aminek a későbbiekben nagy hasznát veszik majd.

Az alapképzés tapasztalatai alapján bizonyára sok hallgatónak kialakult elképzelései vannak a mesterképzésben végzendő tanulmányairól, a kínálkozó lehetőségek felhasználásáról. Az alábbi összefoglaló segíthet a tervek készítésében.

A tanterven túli szakmai lehetőségek

1) A tudás szélesítése

a.) "Csomagok" vagy emelt szintű tárgyak elvégzése

A csomagok szerepe, hogy lehetőséget biztosítanak arra, hogy a tanulmányok alatt egy-egy területen elmélyültebb ismereteket szerezzen. A csomag elvégzéséről, ha kéri, diplomaszerzéskor külön igazolást állítunk ki. Jelenleg a Minőség-csomag és a Paks-csomag tárgyai indulnak el folyamatosan. 

b.) Más specializáció, ill. más szak (saját karon, másik karon, másik egyetemen) tárgyainak felvétele

Egy specializáció előírt anyagának teljesítésén kívül hasznos lehet a hallgató érdeklődésének megfelelő másik specializáció, ill. másik szak néhány – vagy akár több – tárgyának teljesítése.

c.) Másik szak elvégzése (saját karon, másik karon, másik egyetemen)

Ez nagyon nagy energia-befektetést igényel; csak nagyon ritka, erősen indokolt esetben ajánljuk, hiszen két szak minden követelményének teljesítése óhatatlanul a tanulmányok minőségének rovására mehet.

2) Külföldi tapasztalatszerzés

a.) Részképzés

A BME különböző csereprogramok keretében kínál külföldi tanulási lehetőségeket. Külön is kiemeljük az ERASMUS+ ösztöndíjakat. A féléváthallgatás előkészítéséről külön összefoglaló anyag érhető el a honlapon. 

Az oktatók személyes kapcsolatai révén is lehet külföldre utazni, elsősorban szakdolgozat vagy diplomamunka készítésére. Erre azok a hallgatók jöhetnek számításba, akik egy adott oktató mellett már huzamosabb ideje végeztek egyéni kutatómunkát (l. 4. pont)

b.) Szakmai gyakorlat

Nagy nemzetközi cégek rendszeresen fogadnak külföldi diákokat hosszabb-rövidebb szakmai gyakorlatra. Karunk diákjai elsősorban a Procter&Gamble németországi és az Agfa belgiumi kutató-fejlesztő részlegeibe mennek, mindkét helyen sok más külföldi diákkal találkozhatnak. A cégeknek nagy gyakorlatuk van a vendéghallgatók fogadásában, így első külföldi tapasztalatszerzésre különösen kedvezőek. A Procter&Gamble-nek a hosszabb szakmai gyakorlaton kívül rövidebb, PhD hallgatóknak szánt szemináriumai is vannak.

www.pgcareers.com

www.agfa.com/discovery

A hallgató valamely oktató segítsége vagy saját egyéni kapcsolatai révén is találhat magának szakmai gyakorlat végzésére alkalmas munkahelyet külföldön.

Valamennyi külföldi gyakorlat teljesítésének módját a specializáció gyakorlatért felelős oktatójával és az oktatási dékánhelyettessel kell egyeztetnie.

Ha a szakmai gyakorlat meghaladja a kötelező négy hetet, és az elvégzett munkáról a hallgató beszámolót készít, munkájáért kreditet is kaphat. Ebben az esetben szíveskedjék felvenni a kapcsolatot az oktatási dékánhelyettessel.

c.) Diplomamunka

Mind a részképzés, mind a szakmai gyakorlat vezethet oda, hogy a hallgató külföldön végzett munkáját diplomamunkává fejleszti. Ebben az esetben a témának megfelelő egyetemi konzulenst kell felkérnie.

A külföldi tanulmányi lehetőségek iránt érdeklődő hallgatóknak javasoljuk a kulfolditanulmany kari levelezőlistára történő feliratkozást, melyen keresztül a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar tájékoztatást küld a kar hallgatóit várhatóan érintő lehetőségekről. A feliratkozáshoz (subscribing) illetve a későbbi leiratkozáshoz kérjük, keressék fel a levelezőlista saját honlapját itt.

3) Bekapcsolódás az egyetemi kutatómunkába

a.) Egyéni feladat

A hallgatók érdeklődésüknek megfelelően bekapcsolódhatnak az oktatók kutatómunkájába. A kapcsolatot mindkét fél kezdeményezheti, tehát tanácsoljuk, hogy az a hallgató, akinek ilyen szándéka van, keresse meg az érdeklődésének megfelelő témával foglalkozó oktatót. Ez a munka kredittel is elismerhető: az „Egyéni feladat X (MSc)” (Ahol X= 1-6) 3 kredites tárgyat kell felvenni, melynek teljesítését az oktató igazolja. Ha a kutatás nem egyetemi, a témavezető nem BME oktató, BME konzulenst (kapcsolattartót) is kell választani. Biztonságos tanulmányi előrehaladás esetén már az első félévtől ajánljuk. Egyidejűleg több „Egyéni feladat X (MSc)” is felvehető. Az Egyéni feladat tárgyak listája és a jelentkeztető program elérhető a linkre kattintva.

b.) TDK munka

A TDK munkáról, a konferenciákon díjazott dolgozatokról részletesebb információ itt olvasható.

Ha a kutatás eredményeként dolgozat születik és a hallgató részt vesz a TDK konferencián, az – a konferencián elért helyezéstől függő mértékben – beszámít a doktoráns felvételin kapható pontszámba.

c.) Kivételes tanulmányi rend (személyre szabott tanterv)

A hallgató – témavezető oktatója támogatásával – kérelmezheti, hogy bizonyos kötelező tantervi feladatok elvégzése alól mentesítsék, és helyette más tantárgyak, vagy „Egyéni feladat” tárgyak teljesítésével szerezzen kreditet.  A kérelem benyújtásának módját és tartalmát a Kar részletesen szabályozta.

4) Bekapcsolódás az egyetemi oktatómunkába

A jó tanulmányi eredményű hallgatók – pályázat útján – demonstrátorként részt vehetnek annak a tárgynak a gyakorlati oktatásában, amely tárgyban különösen jó eredményt értek el. A demonstrátori munkát a PhD felvételi során pluszponttal értékelik.

5) Részvétel a kari szakkollégium munkájában

A Kar Szent-Györgyi Albert Szakkollégiuma tartalmas szakmai programokat (előadások, hallgatói konzultációk, elsőévesek előkészítő tábora stb.) szervez, az ezekben való részvétel mind szakmai, mind közösségi téren a hallgatók épülését szolgálja.

6) Nyelvtanulás

A BSc diploma feltétele egy középfokú állami nyelvvizsga letétele. Az MSc diplomának nem követelménye második nyelvvizsga. Ennek ellenére nagyon ajánljuk további nyelvek tanulását, a PhD fokozathoz két nyelvvizsga szükséges. Az Egyetemen nyelvoktatással, és nyelvizsgáztatással, szakfordító- és tolmácsképzéssel a BME Idegen Nyelvi Központja foglalkozik. A nyelvoktatást az Egyetem támogatja, így lehetőség van a Központban, több féléven keresztül térítésmentes nyelvi kurzusok felvételére.