BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Oktatási ösztöndíj

  

Az Nftv. 44.§ (5) bekezdés a) pontja, valamint a BME VBK Oláh György Doktori Iskolája tanterve alapján az „irányított oktatás” tantárgy keretében a doktorandusz az adott félévben 14 heti időtartamra további heti 4 óra időtartamban köteles a BME VBK gondozásában lévő BSc és MSc szakokhoz tartozó tantárgyak tantermi gyakorlati kurzusainak megtartására, zárthelyi dolgozatainak javítására, laboratóriumi csoportok vezetésére. E feladatok ellátása a tanterv része, ezért félévente a BME VBK Oláh György Doktori Iskolája tanterve szerinti (4) kredit jár a doktorandusz hallgató részére a tantárgy teljesítése esetén.

A BME VBK a jelen szabályzat 3.) pont szerinti oktatási feladatait (5) jeles eredménnyel teljesítő doktorandusz hallgató részére az adott félévben kreditenként 12.500 Ft egyösszegű, az Nftv. 85/C.§ d) pontja és a BME TJSZ 23.§ (3) bekezdés a) pontja szerinti tanulmányi teljesítményt figyelembe vevő teljesítményalapú ösztöndíjat ad, az őszi félév vonatkozásában január hónapban, a tavaszi félévben június hónapban tervezett kifizetéssel. Pályázatot benyújtani a jelen szabályzat mellékletét képező Pályázati lap megfelelő kitöltésével és benyújtásával lehetséges. Az ösztöndíjra a pályázatot a BME VBK Dékáni Hivatalába kell benyújtani az adott félév pótlási hete végéig. A pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek. A pályázatokat a dékán felkérésére a doktori iskola vezetőjéből és a tudományos dékánhelyettesből álló bizottság bírálja el. A pályázat eredménye legkésőbb a pályázati határidő lejártát követő tíz napon belül kerül közzétételre a BME VBK honlapján. A pályázat elbírálásának eredményével szemben a közléstől – ennek hiányában a tudomásra jutástól – számított 15 napon belül a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal lehet élni a Tanulmányi Rendszeren leadott kérelemmel.

  

Letölthető dokumentumok:

Doktoránsok irányított oktatásban való részvételének szabályzata (honlapon frissítve: 2019.09.02.)

Doktoranduszok oktatási ösztöndíj - Pályázati adatlap (honlapon frissítve: 2019.09.02.) Application form for Educational activity scholarship