BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Tájékoztató a Gyógyszergyártás és –nagykereskedelem minőségbiztosítása szakirányú továbbképzési szak indításáról

A „Gyógyszergyártás és –nagykereskedelem minőségbiztosítása” szakirányú továbbképzést 2024. szeptemberétől elindítjuk.

A képzést min. 25 fő esetén tudjuk elindítani.
A Magyarországon hiánypótló továbbképzési szak a Magyarországi Gyógyszergyártók Szövetsége (MAGYOSZ) iniciálására a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (BME VBK) és a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar (SE GYK) közös szervezésében, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) közreműködésével jött létre.
A képzés célja gyógyszergyártás és –nagykereskedelem minőségbiztosító szakemberek képzése, akik a megszerzett magas szintű természettudományi, gyógyszertechnológiai, műszaki és informatikai, valamint jogi ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó készségeik révén, a szakterület, a gazdaság és a munkaerőpiac igényeinek megfelelően gyógyszeripari és gyógyszer-nagykereskedelmi területeken minőségbiztosítás fejlesztési, tervezői, ellenőrzési és magas szintű szakmai menedzseri feladatok ellátására alkalmasak.
A szakirányú továbbképzés sikeres elvégzése az ipari gyógyszergyártás minőségbiztosítása területén dolgozó szakemberek ismereteinek bővítését és megújítását szolgálja összhangban az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeiről szóló 44/2005. (X. 19.) EüM rendelettel.
Az OGYÉI jelen képzés sikeres elvégzését a rendeletben felsorolt hiányzó alaptantárgyak tekintetében alkalmassági vizsgának tekinti, így QP és RP engedélyezéskor a gyógyszerészi, orvosi, állatorvosi, vegyészi, gyógyszerkémiai, vegyészmérnöki, gyógyszervegyész-mérnöki, biomérnöki vagy biológiai egyetemi végzettségű (MSc szint) személyek esetében jelen képzéssel az előírt végzettségi követelmények teljesíthetőek.
A szak oktatásáért felelős átfogó szervezeti egység a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar. A szak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) és a Semmelweis Egyetem (SE) közös képzése, közös diploma kiállításával.
A képzést a BME hirdeti meg és szervezi, ezért a hallgatókra BME Tanulmányi és vizsgaszabályzata illetve egyéb szabályozásai vonatkoznak. A tárgyak a BME és a SE helyszínein kerülnek megtartásra, a félév elején nyilvánosságra hozott beosztás szerint.


A szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség megnevezése:

- Gyógyszergyártás és –nagykereskedelem minőségbiztosító.

A képzési program letölthető innen.

Képzési forma: levelező
A képzési ideje: 4 félév,
félévenként 112 kontakt óra elfoglaltság (7 pénteki és 7 szombati napon 8-8 óra) + vizsgák. .


A képzés önköltséges, az induló évfolyam hallgatói által befizetendő önköltség:  970 000 Ft / félév.
A félévenkénti önköltséget minden félév elején, a hallgató beiratkozását követően egy összegben kell befizetni a BME által kiállított számla (cég vagy magánszemély részére) ellenében;
Az abszolutórium megszerzésének a szükséges feltétele a mintatanterv tárgyaiból összesen 120 kredit teljesítése, a mintatanterv szerinti bontásban. Szakdolgozatot a továbbképzési szakon nem kell készíteni.
A záróvizsgán a hallgatónak két záróvizsgatárgyból kell vizsgáznia az alábbi tárgyak tematikája szerint:
- Gyógyszer-technológia és
- Gyógyszeripari minőségbiztosítás + Gyógyszerellátási lánc, gyógyszerbiztonság.

A szakirányú továbbképzésre történő felvétel feltételei:
az alábbi mesterképzési szakok valamelyikén szerzett MSc végzettség:

- biológus,
- biomérnök,
- gyógyszervegyész-mérnök
- vegyész
- vegyészmérnök

vagy az alábbi osztatlan képzési szakok valamelyikén szerzett MSc szintű végzettség:

- gyógyszerész,
- orvos,
- állatorvos.

Felvételre történő jelentkezés:
A szakirányú továbbképzésre  2024. február 9-től lehet jelentkezni  a BME Központi Tanulmányi Hivatal (KTH) honlapján az ott található űrlap kitöltésével. A KTH honlapján a jelentkezési űrlap az alábbi linken érhető el: https://kth.bme.hu/e-ugyintezes/szakiranyu-tovabbkepzesek/

A jelentkezési űrlap az alábbi úton érhető el a honlapon: E-ügyintézés/Portál Űrlapok (második sor); Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar szakirányú továbbképzéseire szóló felvételi kérelem (Itt felsorolva találhatók a továbbképzések. A továbbképzés neve melletti link erre a tájékoztató anyagra visz.); A felsorolás után jobb oldalt alul: „kitöltés bejelentkezés után” (itt először regisztrálni kell a rendszerben, majd lehetőség nyílik a felvételi kérelem adatlapjának kitöltésére, mellékletek feltöltésére).

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 20. (aki még nem jelentkezett)

 

A felvételi kérelemhez fel kell tölteni az előképzettséget igazoló oklevél (magyar-angol nyelvű) szkennelt másolatait. A végzettséget igazoló eredeti okiratokat beiratkozásnál majd be kell mutatni. A felvételről a jelentkezési kérelemben megjelölt e-mail címre küldünk értesítést.
A BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Dékáni Hivatal az elektronikus úton kiküldött felvételi értesítőben fogja közölni a felvettekkel a beiratkozás pontos időpontját és helyszínét.

Várható időbeosztás

Az órák minden oktatási napon 8:15-kor kezdődnek a beiratkozáskor kiadott órarendben megjelölt helyszíneken (BME vagy SE) és egy-egy napon 8 tanóra előadás lesz.

Az előadóknak javasolt időbeosztás (2x90 perc óra, közte 15 perc szünet, egy hosszú ebédszünet, majd ismét 2x90 perc óra, közte 15 perc szünet) alapján az oktatás 18 órakor ér véget.

A szak felelőse: Dr. Mátravölgyi Béla, egyetemi docens

A felvétellel, beiratkozással kapcsolatos ügyekben érdeklődni lehet munkanapokon a BME VBK Dékáni Hivatalában (1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3, K épület I. emelet 22)  9:00-15:00 óra között:
Fehérné Tar Eszter főmunkatárs, Tel: 463 3624, e-mail: feherne.tar.eszter@vbk.bme.hu