BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Diplomamunka a mesterképzésben - útmutatóAz útmutató tartalma

1. A diplomamunka célja, tartalma

2. A diplomamunka készítésének szabályai

3. A diplomamunka mint írásmű

4. Jelentkezés Diplomamunka tantárgyra1. A DIPLOMAMUNKA CÉLJA, szerepe a képzésben

A Diplomamunka tárgy célja és tartalma a Magyar Akkreditációs Bizottság, ill. az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott ún. Képzési és Kimeneti Követelménynek (KKK) felel meg.

 A diplomamunka elkészítése a mesterképzést, ill. az azzal egyenértékű ötéves egyetemi képzést lezáró önálló feladat. A diplomamunka célja, hogy a hallgató bizonyítsa, megfelel a mesterszakon, ill. az azzal egyenértékű ötéves egyetemi képzésben végzettekkel szemben támasztott követelményeknek.

A Magyar Akkreditációs Bizottság, ill. az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott ún. Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) szerint a mesterszakon végzettek alkalmasak a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására, a lehetőségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, döntéshozásra, következtetések levonására, a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére, feladatok magas szintű, önálló megtervezésére és végrehajtására.

A hallgatót a mesterdiploma megszerzésének megfelelő mérnöki feladat megoldásában témavezető irányítja, segíti. A hallgató a tanulmányai alatt szerzett ismereteket a választott témában kibővíti, ill. elmélyíti, összegzi a rendelkezésre álló információkat, megfogalmazza a problémát, amelynek megoldására tervet készít, majd a munka eredményeit értékeli, az eredményeket elemzi, és összefoglalja. A diplomamunka alapulhat kísérleteken, számítógépes feladatokon, tanulmánykészítésen és ezek kombinációján.

A diplomamunka nyilvánosságának korlátozását a TVSz szerint (146. §) a témavezető (belső témavezető) kezdeményezheti.

"A dolgozat nyilvánosságának, hozzáférésének korlátozását a témavezető kezdeményezésére, az illetékes oktatási szervezeti egység vezetője kérheti az érintett szakot (képzést) gondozó kar dékánjához benyújtott írásbeli kérelemben. A kérelemben meg kell jelölni a korlátozott hozzáférés kérésének részletes indokát és a korlátozás időtartamát, ami öt évnél hosszabb nem lehet."

 

 

2. A diplomamunka felvételének és készítésének szabályai

A diplomamunka kari szabályai a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának (20. §) felelnek meg.

 

A Diplomamunka mint tantárgy: A Diplomamunka-készítés speciális kötelezően választható tantárgy, amelynek előzetes követelményeit a tantárgyprogram tartalmazza. Ennek értelmében:

-          Az ötéves képzésben a 30 kredit értékű diplomamunkát az a hallgató veheti fel, aki szigorlatait letette, és akinek a diplomamunkán kívül még legfeljebb 5 kredit hiányzik a diploma megszerzéséhez. Ennél több kredit felvételéhez, ill. a szigorlat késedelmes letételéhez engedélyre van szükség. Az engedélyt az oktatási Kari Tanulmányi Bizottságtól (018 Tantárgyfelvételi / tantárgytörlési kérelem (NEM SAJÁT HIBÁBÓL !) kell kérni, (beadható az első oktatási hét első napjától a második oktatási hét első napjáig) . A kérelemnek tartalmaznia kell a témavezető nyilatkozatát, hogy a diplomamunkát az adott tanulmányi terhelés figyelembe vételével is teljesíthetőnek tartja.

-          A mesterképzésben a diplomamunka két összetartozó részben teljesítendő (Diplomamunka I. és Diplomamunka II.). A mintatanterv 3. félévében szereplő Diplomamunka I. tárgyat az a hallgató veheti fel, aki a mesterképzés tantervéből legalább 50 kreditet már teljesített. A Diplomamunka II. tárgy (mintatanterv 4. félév) felvételének feltétele a Diplomamunka I. teljesítésén vagy egyidejű felvételén kívül az, hogy a mesterdiploma megszerzéséhez a Diplomamunka II. tárgyon kívül csak 20 kredit teljesítésére legyen szükség.  A Diplomamunka I. és Diplomamunka II. tantárgy azonos félévben is felvehető. Ennek feltétele, hogy a mesterdiploma megszerzéséhez a két Diplomamunka tárgyon kívül csak 5 kredit teljesítésére legyen szükség. Ennél több kredit felvételéhez a témavezető hozzájárulása szükséges.Az engedélyt az oktatási Kari Tanulmányi Bizottságtól (018 Utólagos tantárgyfelvételi / tantárgytörlési kérelem) kell kérni.A kérelemnek tartalmaznia kell a témavezető nyilatkozatát, hogy a diplomamunkát az adott tanulmányi terhelés figyelembe vételével is teljesíthetőnek tartja.

Figyelem! A félreértések elkerülése érdekében szeretnénk felhívni a figyelmüket a kérvénnyel kapcsolatban az alábbi pontosításokra:

- a Diplomamunka II. a mesterképzést lezáró önálló feladat, így aki nem potenciális záróvizsgázó a témavezető egyetértésével sem kaphat anyagi vagy egyéb személyes okokból engedélyt a korábbi tárgyfelvételre,

- 40 kredit feletti zárófélévet egészen kivételes esetben engedélyez csak a KTB, mert a 30 óra / kredit értelmezés alapján ez meghaladja a racionálisan teljesíthető munkamennyiséget, 

- a témavezetői támogatás lényege, hogy a témavezető igazolja, hogy tisztában van azzal, hogy mekkora terhelést kíván vállalni a félévre és teljesíthetőnek látja emellett is a diplomamunkát (pl. előzetes eredmények már vannak). 

A Diplomamunka tárgyat a Neptun rendszerben kell felvenni. A diplomamunka témák a Kar honlapján olvashatók, a témára jelentkezés elektronikusan történik.

A hallgató bármely tanszék diplomamunka témáját választhatja, továbbá javaslatot tehet diplomamunka témára (pl. munkahelyi téma). Utóbbi esetben az oktatói konzulenst – ha a hallgató erről korábban nem gondoskodott – az oktatási dékánhelyettes kéri fel. Ha a Kar nem tud megfelelő konzulenst biztosítani, a hallgató által javasolt téma diplomamunkára nem választható.

Ha a hallgató nem a szakirányi tanszéken készíti diplomamunkáját, köteles a szakirányfelelősnek bejelenteni, mely tanszéken, intézményben dolgozik, ki a témavezetője, konzulense.

Témavezető, konzulens: Témavezető a kar oktatója, kutatója, illetve tanszékvezetői engedéllyel más felsőfokú végzettségű szakember lehet. Külső témavezető csak belső konzulenssel együtt kérhető fel, akinek feladata a szükség szerinti szakmai konzultáció, az egyetemi diplomamunkával szemben támasztott követelmények teljesülésének kontrollja és az egyetemi adminisztratív teendők ellátása.

A diplomamunka előrehaladásának ellenőrzése: A szorgalmi időszak végén a hallgató beszámol a diplomamunka addigi eredményeiről azon szakmai közösség előtt, ahol a diplomamunkáját készítette.

Aláírás, beadás: A Diplomamunka I. tárgy keretében a teljes diplomamunkának mintegy fele készítendő el. Az ennek megfelelő elvárásokat a témavezető – külső témavezető esetén a konzulenssel egyetértésben – határozza meg. A tárgy félévközi jeggyel zárul, amelyet a témavezető, külső témavezető esetén – az ő meghallgatásával – a belső konzulens ad.

Az ötéves képzésben a Diplomamunka tantárgy aláírással a mesterképzésben a Diplomamunka II. tantárgy évközi jeggyel zárul. mindkettőt a témavezető, külső témavezető esetén – az ő meghallgatásával – a belső konzulens adja. Az aláírás és az évközi jegy megadásának feltétele, hogy a témavezető úgy ítélje meg, hogy a diplomamunka meglevő része (témavázlata vagy vázlatterve) a továbbiakban a témavezető, ill. a konzulens közreműködése nélkül védésre alkalmas diplomamunkává fejleszthető. Az aláírás megadásával a témavezető (konzulens) a diplomamunka beadásához hozzájárul, a záróvizsga bizottság a diplomamunkát ettől függetlenül minősíti (elégtelen érdemjegyet is megállapíthat).

Az elkészült diplomamunka két példányát a hallgató a szakirányi tanszék záróvizsgáért felelős oktatójának adja be.

Bírálat: Az elkészült és beadott diplomamunkát bíráltatni kell. A bíráló csak egyetemi oklevéllel rendelkező szakember lehet, akit a tanszékvezető kér fel (külső bíráló). A témavezető külön is készít értékelést (belső bírálat). A bírálatokat legkésőbb 5 nappal a diplomamunka védése előtt a jelölt számára hozzáférhetővé kell tenni. A bíráló és a témavezető külön-külön javaslatot tesz a diplomamunka minősítésére.

Védés: A beadott és elbírált diplomamunkát a hallgató a záróvizsgán megvédi. A védés elején a hallgató 10 perces szabad előadásban, megfelelő szemléltetéssel ismerteti a diplomamunka lényegét, majd válaszol a záróvizsga bizottság kérdéseire. A diplomamunka érdemjegyét a bírálók javaslata és a záróvizsgán mutatott teljesítmény alapján a záróvizsga bizottság állapítja meg.

A diplomamunka nyelve: A diplomamunka készíthető magyar, angol, német, francia vagy orosz nyelven. A hallgató akkor készítheti a képzés nyelvétől eltérő nyelven a diplomamunkáját, ha ehhez a tanszékvezető hozzájárul.

 

3. A diplomamunka mint írásmű

A diplomamunka mint írásmű a tudományos publikációkhoz, mérnöki tanulmányokhoz hasonló. Ha a témavezető másként nem rendelkezik, a diplomamunka felépítésére a következő szerkezet ajánlható:

  • Tartalomjegyzék
  • Bevezetés (a téma és a feladat rövid ismertetése)
  • Irodalom (a dolgozat témájához közvetlenül kapcsolódó szakirodalom összefoglalása, a szakirodalom alapján felvetett probléma, vagyis a munka céljának megfogalmazása)
  • Kísérletek, módszerek (felhasznált anyagok, fő jellemzőik, biztonsági előírások, vizsgálati módszerek, alkalmazott számítógépi programok stb.)
  • Eredmények és értékelésük
  • Összefoglalás
  • Irodalomjegyzék
  • Függelék (a mérési és/vagy számítási eredmények részletei, adatok)

A diplomamunka terjedelme ábrákkal együtt 50-80 (jellemzően 60) oldal (az irodalomjegyzék és a függelék nélkül, másfeles sorközzel).

A diplomamunkát számítógépen kell elkészíteni, elektronikus beadásának pontos módjáról a záróvizsgaztató tanszék értesíti a hallgatót (e-mailes beadás vagy feltöltés tanszéki tárhelyre). A tanszék nyomtatott példányt is kérhet.

4. Jelentkezés Diplomamunka tantárgyra

A mesterképzésben a Diplomamunka I-tantárgyra, az osztatlan képzésben a Diplomamunka tárgyra két helyen kell jelentkezni

  • a Neptun rendszerben fel kell vennie a választott témát meghirdető tanszék képzésének megfelelő diplomamunka kurzusát, valamint
  • ki kell tölteni egy jelentkezés lapot. A jelentkezési lap létrehozása elektronikusan történik ugrás a  jelentkezési űrlapra.


Diplomamunka I. és Diplomamunka II. tantárgyakhoz is kari jelentkezési lapot kell kitölteni, illetve a Neptunban fel kell venni a megfelelő kurzust.