BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar


BSc szakdolgozat készítésének szabályai


Az útmutató tartalma
1. A szakdolgozat célja, szerepe a képzésben

 

A szakdolgozat elkészítése az alapképzést lezáró önálló feladat. A szakdolgozat célja, hogy a hallgató elsajátítsa az önálló szakmai tevékenység végzéséhez és annak színvonalas dokumentálásához szükséges készségeket, továbbá bizonyítsa, megfelel az alapszakon végzettekkel szemben támasztott követelményeknek.

A hallgatót az alapdiploma megszerzésének megfelelő mérnöki feladat megoldásában témavezető és esetlegesen konzulens irányítja, segíti. A hallgató a tanulmányai alatt szerzett ismereteket a választott témában kibővíti, ill. elmélyíti, összegzi a rendelkezésre álló információkat, megfogalmazza a problémát, amelynek megoldására tervet készít, majd a munka eredményeit értékeli, az eredményeket elemzi, és összefoglalja.

A szakdolgozat alapulhat kísérleteken, számítógépes feladatokon, tanulmánykészítésen és ezek kombinációján. Kizárólag irodalmazáson alapuló szakdolgozat a VBK-n nem támogatott.

A Szakdolgozat nyilvánosságának korlátozását a TVSz szerint (146. §) a témavezető (belső témavezető) kezdeményezheti.

"A dolgozat nyilvánosságának, hozzáférésének korlátozását a témavezető kezdeményezésére, az illetékes oktatási szervezeti egység vezetője kérheti az érintett szakot (képzést) gondozó kar dékánjához benyújtott írásbeli kérelemben. A kérelemben meg kell jelölni a korlátozott hozzáférés kérésének részletes indokát és a korlátozás időtartamát, ami öt évnél hosszabb nem lehet."

 

2. A szakdolgozat felvételének és készítésének szabályai

A szakdolgozat készítését a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata mellett kari szabályzat is szabályozza.

 

A Szakdolgozat mint tantárgy: A Szakdolgozat kötelezően választható tantárgy. A Szakdolgozat tárgyat az a hallgató veheti fel, aki szigorlatot letette, vagy egyidejűleg felvette, és akinek a szakdolgozaton kívül még legfeljebb 20 kredit hiányzik az alapdiploma megszerzéséhez. Ennél több kredit felvételét érdemes megbeszélni a szakdolgozat témavezetőjével, és ekkor külön engedélyt kell kérni (018 Tantárgyfelvételi / tantárgytörlési kérelem) a Kari Tanulmányi Bizottságtól. A kérelemhez a témavezető írásos támogatását is csatolni kell. Az utolsó félév tárgyfelvételi időszakában az addig teljesített tantervi követelményekről célszerű leltárt készíteni, annak ellenőrzésére, hogy az tárgyfelvétel teljesítése esetén kiadható legyen a végbizonyítvány.

 

Figyelem! A félreértések elkerülése érdekében szeretnénk felhívni a figyelmüket a kérvénnyel kapcsolatban az alábbi pontosításokra:

- a szakdolgozat az alapképzést lezáró önálló feladat, így aki nem potenciális záróvizsgázó a témavezető egyetértésével sem kaphat anyagi vagy egyéb személyes okokból engedélyt a korábbi tárgyfelvételre,

- 40 kredit feletti zárófélévet egészen kivételes esetben engedélyez csak a KTB, mert a 30 óra / kredit értelmezés alapján ez meghaladja a racionálisan teljesíthető munkamennyiséget, 

- a témavezetői támogatás lényege, hogy a témavezető igazolja, hogy tisztában van azzal, hogy mekkora terhelést kíván vállalni a félévre és teljesíthetőnek látja emellett is a szakdolgozatot (pl. előzetes eredmények már vannak). 

A szakdolgozat tématerve a hallgató, a témavezető és a tanszékvezető egyetértésével születik. A kiválasztott témát meghirdető oktatót személyesen felkeresve véglegesíteni kell a szakdolgozat munkaprogramját.

Az érintett felek olyan szakdolgozat témában is megállapodhatnak, amely nem szerepel a fenti hirdetményben. Más intézményekben készült, külső szakember által irányított szakdolgozatoknak is mindig van egyetemi témavezetője. Célszerű a témavázlatot valamilyen szövegszerkesztővel megírni, hogy a későbbiekben, a jelentkezési lap kitöltésekor felhasználható legyen.

A hallgató bármely tanszék szakdolgozat témáját választhatja, továbbá javaslatot tehet szakdolgozat témára (pl. munkahelyi téma). Utóbbi esetben a kari témavezetőt – ha a hallgató erről korábban nem gondoskodott – az oktatási dékánhelyettes kéri fel. Ha a Kar nem tud megfelelő témavezetőt biztosítani, a hallgató által javasolt téma szakdolgozatra nem választható.

Témavezető, konzulens: A szakdolgozat / diplomamunka tárgy teljesítését és a dolgozat elkészítését témavezető vagy témavezető és konzulens együttes munkája segíti. Témavezető és konzulens együttes megnevezése a külsős témáknál kötelező. A témavezető feladata, hogy segítse a tárgyban folyó szakmai munkát, szükség szerint, de legalább kéthetente biztosítson konzultációt, illetve ismerje a tárgy elvégzésével kapcsolatos szabályokat és azokat a hallgatóval betartassa. Konzulens hiányában a témavezető feladata a konkrétabb szakmai kapcsolattartás a hallgatóval. A szakdolgozattal kapcsolatos részletes kari szabályozás a Diplomamunka és szakdolgozat szabályzatban olvasható. 


Jelentkezés szakdolgozatra:
Ha az oktató és a hallgató között létrejött a megállapodás,

  • a hallgatónak a Neptun rendszerben fel kell vennie a választott témát meghirdető tanszék „Szakdolgozat” kurzusát,
  • ki kell tölteni egy jelentkezés lapot. A jelentkezési lap létrehozása elektronikusan történik ugrás a jelentkezési űrlapra.

 

A szakdolgozat előrehaladásának ellenőrzése: A szorgalmi időszak végén a hallgató beszámol a szakdolgozat addigi eredményeiről azon szakmai közösség előtt, ahol a szakdolgozatát készítette.

Beadás, érdemjegy: A Szakdolgozat tantárgy érdemjegyét a BME témavezető, külső témavezető/konzulens esetén – az ő meghallgatásával – adja.


A dolgozat akkor és csak adható be, ha a dolgozatba belekötött módon tartalmazza az alábbi nyilatkozatokat

a.) a témavezető (és ha van, akkor a konzulenssel közös) nyilatkozatát a beadhatóságról; 
b.) a hallgató nyilatkozatát az önálló tevékenységről.
Ezek hiányában a záróvizsga felelős oktató megtagadja a dolgozat befogadását és a záróvizsgára bocsátást. A nyilatkozatok a Diplomamunka és szakdolgozat szabályzat Függelékében találhatóak. A teljes szabályzat innen, a szerkeszthető függelék innen tölthető le.


 

Az elkészült szakdolgozat két példányát a hallgató a specializáció felelős tanszék záróvizsgáért felelős oktatójának adja be.

Bírálat: Az elkészült és beadott szakdolgozatot bíráltatni kell. A dolgozatot a záróvizsgát szervező tanszék bíráltatja el. A bíráló csak egyetemi oklevéllel rendelkező szakember lehet, akit a tanszékvezető kér fel (külső bíráló). A témavezető külön is készít értékelést (belső bírálat). A bíráló és a témavezető külön-külön javaslatot tesz a szakdolgozat minősítésére.

Védés: A beadott és elbírált szakdolgozatot a hallgató a záróvizsgán megvédi. A védés elején a hallgató 10 perces szabad előadásban, megfelelő szemléltetéssel ismerteti a szakdolgozat lényegét, majd válaszol a záróvizsga-bizottság kérdéseire. A szakdolgozat és a védés együttes érdemjegyét a bírálók javaslata és a záróvizsgán mutatott teljesítmény alapján a záróvizsga-bizottság állapítja meg.

A szakdolgozat nyelve: A szakdolgozat készíthető magyar, angol, német, francia vagy orosz nyelven. A hallgató akkor készítheti a képzés nyelvétől eltérő nyelven a szakdolgozatát, ha ehhez a tanszékvezető hozzájárul.


3. A szakdolgozat mint írásmű

A szakdolgozat mint írásmű a tudományos publikációkhoz, mérnöki tanulmányokhoz hasonló. Ha a témavezető másként nem rendelkezik, a szakdolgozat felépítésére a következő szerkezet ajánlható:

  • Tartalomjegyzék
  • Bevezetés (a téma és a feladat rövid ismertetése)
  • Irodalom (a dolgozat témájához közvetlenül kapcsolódó szakirodalom összefoglalása, a szakirodalom alapján felvetett probléma, vagyis a munka céljának megfogalmazása)
  • Kísérletek, módszerek (felhasznált anyagok, fő jellemzőik, biztonsági előírások, vizsgálati módszerek, alkalmazott számítógépi programok stb.)
  • Eredmények és értékelésük
  • Összefoglalás
  • Irodalomjegyzék
  • Függelék (a mérési és/vagy számítási eredmények részletei, adatok)

A szakdolgozat terjedelme ábrákkal együtt 20-40 (jellemzően 30) oldal (az irodalomjegyzék és a függelék nélkül, másfeles sorközzel).

A szakdolgozatot számítógépen kell elkészíteni, elektronikus beadásának pontos módjáról a záróvizsgaztató tanszék értesíti a hallgatót (e-mailes beadás vagy feltöltés tanszéki tárhelyre). A tanszék nyomtatott példányt is kérhet.