BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Alapképzés (BSc)


Az alapképzés munkavégzésre és – megfelelő tudás elérése esetén – a mesterképzésben való továbbtanulásra készít fel.
Az alapdiploma birtokában a végzettek képesek műszaki rendszereknek a szaknak megfelelő ismereteken alapuló működtetésére, vizsgálatok elvégzésére, továbbá rendszerek fejlesztésében, tervezésében, új eljárások, termékek kifejlesztésében, tudományos kutatásban részfeladatok elvégzésére, a szakterülettel kapcsolatos szolgáltatások, közigazgatási, kereskedelmi feladatok ellátására.

Az egyes szakok, ill. specializációk tantervei a kari honlapon, és a „Neptun.net” tanulmányi nyilvántartási rendszerben megtalálhatók.

Megfelelő haladási sebesség esetén ez a tanterv problémamentesen teljesíthető. Az egyes tárgyakat csak az adott tárgy előkövetelményeinek teljesítése után lehet felvenni (az előkövetelményekről a tanév kezdetekor kapnak átfogó, a teljes tantervre vonatkozó tájékoztatást, az egyes tárgyak előkövetelményei a Neptun.net-ben megtalálhatók). Ha valaki csúszik a tanulmányaival, előfordulhat, hogy tantervváltozás következtében egyes tárgyak módosulnak. Nyomatékosan javasoljuk, hogy a hallgatók törekedjenek a mintatanterv szerinti haladásra.

 

A tananyag szintjei

A tanulás segítésére, az egyes tárgyak iránt különösen érdeklődő hallgatók tudásának bővítésére a tananyag különböző szintjeit alakítottuk ki:

Alapszint: a tárgy mindenki számára kötelező anyaga, amelynek elsajátítása a tárgy teljesítésének feltétele. Nem megfelelő kémiatudással rendelkező hallgatóknak szeptemberben külön tantárgy indul az alapismeretekről.

„Nefelejcs” szint: a tantárgyhoz tartozó azon ismeretek, amelyek a vegyészmérnöki tudás nélkülözhetetlen elemei, a tanulmányok során mindvégig, bármely tárgy keretében számonkérhetők. A „nefelejcs szint” anyagának ismerete az adott tárgy teljesítésének szükséges, de nem elégséges feltétele (pusztán az e témához tartozó ismeretek nem elegendőek az elégségeshez, de ezen témakörök nem ismerete bukással jár). A tantárgyprogramok tartalmazzák ezeket a témákat.

Emelt szint: a tárgykörbe tartozó külön ismeretanyag és/vagy az alapszintű ismeretek mélyebb összefüggéseinek elsajátítása. Ezek a tárgyak „Válogatott fejezetek….” néven vehetők fel.

A kreditrendszer

A kredit a hallgatói tanulmányi munka mérőszáma: egy kredit(pont) 30 hallgatói munkaórának felel meg. Természetesen ez a szám hozzávetőleges érték. A kreditrendszer azt jelenti, hogy az egyes tárgyak teljesítésekor a hallgató pontokat kap. A diplomához a tanterv által meghatározott tárgyakból adott számú pontot (műszaki alapdiploma: 210 kredit, mesterdiploma: 120 kredit) kell megszerezni. Ennek idális ütemezését adja a tanterv. A kredit az alapja a különböző – európai és tengeren túli - országokban végzett tanulmányok kölcsönös elfogadásának is, akár rövid részképzésről, akár hosszabb idejű továbbtanulásról vagy munkavállalásról van szó.

Ha valaki egy tárgyat nem tud teljesíteni, később újra felveheti anélkül, hogy évet kellene ismételnie. Az egymásra épülés biztosítása végett csak az kötött, hogy az adott tárgyat mely előző tárgyak (előkövetelmény) teljesítése után lehet felvenni, így mindenki egyéni tanterv szerint tanulhat: azon kívül, hogy bizonyos esetekben él a tantárgy-választási lehetőségekkel, maga tervezheti meg előrehaladása ütemét is. Mind szakmai, mind anyagi szempontból nyomatékosan javasoljuk, hogy a diákok lehetőség szerint a tanterv szerint haladjanak.

Tanulmányi előrehaladás

A tanév két félévében minimum 36 kreditet kell teljesíteni. Aki ezt a minimális kreditértéket nem éri el, az ösztöndíjas képzésről az önköltséges képzésre kerül. Figyelem, átlagkövetelmény is van. 

Kötelező és választható tárgyak

A tantervben kötelező tárgyak, kötelezően választható tárgyak és szabadon választható tárgyak vannak.

 • Kötelezően választandók meghatározott kreditértékben
  • a gazdasági és humán tárgyak és
  • a specializáció tárgyai (a specializáció választása után ezen tárgyak kötelezően elvégzendők).
 • Szabadon választható tárgyak (a BSc képzésben 10 kredit)

 Tanácsok a tárgyválasztáshoz

 • Kötelezően választandók meghatározott kreditértékben
  • a gazdasági és humán tárgyak

Ebbe a tárgycsoportba a szakmával közvetlenül kapcsolatos témákat tartalmazó kari tárgyak és általános témájú tárgyak (utóbbiak elsősorban a Gazdasági és Társadalomtudományi Kar gondozásában) tartoznak. Javasoljuk, hogy lehetőség szerint a szakmával kapcsolatos kari tárgyak közül válasszanak, ezek közvetlenül járulnak hozzá szakmai ismereteik gazdasági, ill. társadalmi irányú bővítéséhez.

  • a specializációk tárgyai

A specializáció választást megelőzően tájékoztatókat tartunk (4. félév második felében), amelyeket gyakran tanszéklátogatások egészítenek ki. A tanulmányok során lehet specializációt váltani, azonban egynek vakamennyi tantárgyát el kell végezni.

 • Szabadon választható tárgyak (BSc képzésben 10 kredit)

Nagyon hasznos, ha a szabadon választott tárgyak keretében egy másik specializáció tárgyai közül az alapozó jellegűeket végzik el. Vannak, akik a Kar egy másik szakjának tárgyaiból választva szélesítik ismereteiket. Itt is figyelmükbe ajánljuk az ún. emelt szintű tárgyakat.

 A tárgyválasztáshoz mindig az aktuális tantervi információkat szíveskedjenek használni.

 Szakok


Oktatással kapcsolatos információk