BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Doktori értekezés beadása, fokozatszerzés

Az Oláh György Doktori Iskola (OGYDI) elektronikus döntéshozatali folyamatai

A hallgatónak a komplex vizsgát követően 3 éve van a dolgozat benyújtására.

A benyújtás előtt a hallgató köteles munkahelyi vitán bemutatni a dolgozatát. A vitát megelőzően a dolgozatot, továbbá a téziseket két – a témavezető által felkért - opponens bírálja, mely bírálatra a hallgató a munkahelyi vita alkalmával köteles reagálni. A munkahelyi vitát minden esetben a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar valamelyik tanszékén kell megszervezni. A házivédést javasoljuk akadémiai munkabizottságban is meghirdetni. A házivédésre már el kell készíteni a magyar és angol nyelvű tézisfüzeteket is az útmutató szerint.

A dolgozat csak akkor adható be, ha a munkahelyi vitán a tudományos fokozattal rendelkező jelenlévők többsége úgy foglal állást, hogy a dolgozat a vitában elhangzott módosításokkal beadható.

A karon a Kémiai, Bio-, Környezet- és Vegyészmérnöki Tudományok Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács (HBDT) a Természettudományok tudományterületén Kémiai tudományok tudományágból, valamint a Műszaki tudományok tudományterületén Bio-, környezet-és vegyészmérnöki tudományok tudományágból jogosult PhD fokozat odaítélésére.

A fokozatszerzésre való jelentkezéshez a szükséges dokumentumokat a munkahelyi vitát követően a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Dékáni Hivatalában kell leadni. A fokozatszerzésre való kérelmet a HBDT soron következő ülésén tárgyalja (a HBDT általában 4-szer ülésezik évente, szeptember, december, március és június hónapokban, az ülésekre történő beadási időpontokról a DI adminisztrátora ad felvilágosítás), mely során kijelöli a Bíráló Bizottságot. A fokozatszerzés feltételeit a BME Doktori és Habilitációs Szabályzata tartalmazza.

A Bíráló Bizottságot a HBDT elnökének nevében a Doktori iskola adminisztrátora kéri fel. Amennyiben elfogadják a tagságot az adminisztrátor kiküldi a dolgozatot a bírálóknak akiknek két hónap áll rendelkezésre a dolgozat bírálatának elkészítésére (melybe csak az oktatási hónapok számítanak bele). A bírálatok beérkezése után az adminisztrátor tájékoztatja a jelöltet a bírálatokról, és a bizottság összetételéről, aki ezt követően szervezheti meg a védést. Az értekezést a két támogató javaslat beérkezésétől számított szorgalmi időszakra eső két hónapon belül nyilvános vitára kell bocsátani. A védés időpontját úgy kell megválasztani, hogy a vita időpontját és helyét legalább három héttel az esedékesség előtt meg kell hirdetni a www.doktori.hu honlapon.

Kérjük amennyiben a dolgozatot titkosítani kívánják egy HBDT ciklussal a dolgozat leadása előtt keressék fel a Doktori Iskola adminisztrátorát vagy titkárát, a titkosítási kérelem engedélyeztetése ügyében.

A fokozatszerzéshez szükséges követelmények, a dolgozat és a tézisfüzet formai követelményei valamint a beadandó dokumentumok listája az oldal alján letölthetők.

A BME affiliációs protokollja

Kiemelten szeretnénk felhívni a figyelmet a protokoll 1. pontjára:

 1. A BME affiliáció feltüntetendő:

a. minden, a BME-vel munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban álló személy,

b. a BME-n működő, befogadott kutatócsoportok tagjai,

c. valamint a BME doktori iskoláinak hallgatói, illetve általában a BME hallgatói

által közölt, BME-vel fennálló jogviszonyukhoz kapcsolódó műveken.

Külső kutatóhelyen tevékenykedő hallgatók esetében vagy az Oláh György Doktori Iskolát vagy azt a BME tanszéket kell feltüntetni, ahol a hallgató belső konzulense dolgozik.

Letölthető dokumentumok:

Segédlet a PhD dolgozatok beadásához (honlapon frissítve: 2023.05.10.)

Szabályzat házi védések szervezésére és lebonyolításásra (honlapon frissítve: 2024.01.16.)

Nyilatkozat önálló munkáról (honlapon frissítve: 2019.09.02.)

Nyilatkozat nyilvánosságra hozatalról (honlapon frissítve: 2022.02.01.)

PUBLIKÁCIÓK (a korábban használt pontozási táblázat helyett beadandó; honlapon frissítve: 2022.08.30.)

Nyilatkozat szabályzat választásról (csak az abszolutóriumot 2022. február 24. után szerzetteknek!)

Kérvény publikáció elfogadásához abszolutóriumhoz

Társszerzői nyilatkozat formanyomtatvány (honlapon frissítve: 2023.10.12.)

Tézisfüzet és disszertáció formai követelményei (honlapon frissítve: 2019.10.01.)