BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

A PhD képzés elemei

  

A doktori iskola által meghirdetett témákban végzett kutatási tevékenység jelenti a doktori képzés legfontosabb részét. Minden doktoranduszhoz egy és csak egy témavezető tartozik, aki teljes felelősséggel irányítja és segíti a témán dolgozó doktorandusz tanulmányait, kutatási munkáját, az eredmények publikálását és az értekezés elkészítését. Külső témavezető mellé a Oláh György Doktori Iskola Tanácsa (DIT) konzulenst jelöl ki, aki segíti a témavezető munkáját és figyelemmel kíséri a hallgató szakmai haladását.

A képzés tutoriális jellegét hangsúlyozza a kreditpontokkal elismert rendszeres konzultáció (Konzultáció 1-8), A hallgató felkészültségét és a konzultációkon mutatott aktivitását a témavezető minden szemeszterben érdemjeggyel értékeli. Hasonlóképpen a témavezető értékeli és igazolja a kutatási (Kutató munka 1-17 tárgyak) és publikációs (Közlemény 1-3, és Prezentáció 1-3) tevékenységet.

A képzés első szakaszában a kutatómunka és a kutatási eredmények publikálása mellett a doktori képzés tanulmányi elemeinek (tantárgyak (Főtárgy, Melléktárgyak 1-2), szeminárium (Szeminárium 1-2), irányított oktatás (Oktatás 1-6), szakmai fórumokon való részvétel (Szakmai Fórum 1-4) döntő részét kell teljesíteni. Ezen tevékenységek az első szakasz 120 kreditpontjából (továbbiakban krp) 48 krp teljesítményt jelentenek. A képzés második szakaszában a hangsúly a kutatáson, az eredmények publikálásán és a disszertáció készítésén van. A képzés második szakaszában az utóbbi tevékenységek a 120 krp-ból 102 krp értékűek. A négy éves képzés összes 240 krp-ból a kutatásra és publikációs tevékenységre összesen 174 krp adódik.

A hallgató minden félév elején köteles az aktuális félévre vonatkozó témavezető által jóváhagyott tématervet, valamint a 2. félévtől kezdődően az előző félévre vonatkozó témavezető által igazolt beszámolót (1-1 oldal) leadni. A munkatervnek tartalmaznia kell a felvett tantárgyakat, a tervezett oktatási tevékenységet valamint a félévre tervezett kutató munka vázlatát. A beszámolónak tartalmaznia kell az előző félévben elvégzett tantárgyakat, az elvégzett oktatási tevékenységet, valamint vázlatosan a kutató munkában elért eredményeket, s végül összesítve fel kell tüntetni az eddig megjelent közleményeket. Az első aktív félévben a munkatervet a 3. hét végig, a következő félévekben a munkatervet és a beszámolót a regisztrációs hét végéig kell a kari Dékáni Hivatalban a doktoráns ügyekben illetékes személynek leadni.

  

Letölthető dokumentumok:

Képzési terv és mintatanterv (érvényes 2017. december 1-től, honlapon frissítve: 2019.09.02.)

Képzési terv és mintatanterv (2022. szeptember 1-től induló képzésekre érvényes, honlapon frissítve: 2022.04.04.)

Tantárgyak listája (érvényes 2016. szeptember 1-től,  honlapon frissítve: 2019.11.12.)

Fő- és melléktárgyak listája/List of main and side subjects (honlapon frissítve: 2023.04.19.)

Munkaterv sablon (honlapon frissítve: 2022.02.11.)

Beszámoló sablon (honlapon frissítve: 2022.02.11.)