BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

A komplex vizsga

  

Minden PhD hallgatónak a negyedik aktív félévének végén komplex vizsgát kell tennie a HBDT által jóváhagyott bizottság előtt. A komplex vizsga letétele a második képzési szakaszba lépés feltétele.

A komplex vizsga két részből áll: az egyik részben a vizsgázó elméleti felkészültségét mérik fel („elméleti rész”), a másik részben a vizsgázó tudományos előrehaladásáról ad számot („disszertációs rész”).

A komplex vizsga elméleti részében a vizsgázó két tárgyból tesz vizsgát. A tárgyak listáját a doktori iskola képzési terve tartalmazza, és elérhető a doktori iskola honlapján.
A komplex vizsga második részében a vizsgázó előadás formájában ad számot szakirodalmi ismereteiről, beszámol kutatási eredményeiről, ismerteti a doktori képzés második szakaszára vonatkozó kutatási tervét, valamint a disszertáció elkészítésének és az eredmények publikálásának ütemezését.

A komplex vizsgára bocsátás feltételei:

  • A doktori fokozatszerzés idegen nyelvi kötelezettségéből az angol nyelvi kritérium teljesítése (A nyelvismeret igazolásához legalább B2 szintű komplex államilag elismert nyelvvizsga, illetve azzal egyenértékű bizonyítvány szükséges).
  • Legalább egy, a doktori témával összefüggő, angol nyelvű, hatásfaktorral (IF) rendelkező folyóiratban megjelent (vagy közlésre dokumentáltan elfogadott), originális eredményt közlő folyóiratcikk bemutatása, amelyben a doktori fokozattal nem rendelkezők között a PhD hallgató részesedése meghaladja az 50%-ot. A "Publikációs mimimumkövetelmények PhD eljárásokban" című dokumentum (3) pontjai alapján review csak akkor fogadható el, ha abban bizonyíthatóan vannak originális, másutt még le nem közölt eredmények is.*
  • Legalább egy prezentáció (poszter vagy előadás) dokumentált megtartása.
  • A doktori képzésben résztvevők részére első négy félévében valamennyi a mintatantervben szereplő (azaz összesen legalább 120 kredit) megszerzése a megfelelő bontásban. Ez alól kivételt képez a doktori fokozatszerzésre egyénileg felkészülő, akinek hallgatói jogviszonya a komplex vizsgára történő jelentkezéssel és annak elfogadásával jön létre).
* Amennyiben a közlemény/szabadalom még nincs elfogadva, ám a benyújtása dokumentált, az elégséges minimumfeltétel teljesítéséhez akkor vehető figyelembe, ha azt a HBDT tartalmi vizsgálata megfelelőnek találja. Ennek kérvényezése a Letölthető dokumentumok között található űrlap és az abban felsorolt mellékletek benyújtásával lehetséges, legkésőbb a komplex vizsga előtt tartott utolsó HBDT ülésen.

A komplex vizsga bizottság tagjait minden esetben a kari HBDT fogadja el és jelöli ki a Bizottság elnökét. A PhD hallgatóknak a jelentkezést a tavaszi félév során a márciusi, az őszi félév során a szeptemberi HBDT ülésre javasolt benyújtani. A HBDT által elfogadott Bizottság tagjainak a Doktori Iskola adminisztrátora küldi meg a hivatalos felkérést. Amennyiben a tagok elfogadják a bizottsági tagságot a Doktori Iskola adminisztrátora értesíti a PhD hallgatót a Bizottság tagjairól. Ezt követően a hallgató feladata a tagokkal egyeztetve megszervezni a komplex vizsgát (időpont, helyszín).

A doktori iskola hallgatói komplex vizsgára jelentkezni a Neptunban a 081- PhD komplex vizsga jelentkezés - VBK kérvény kitöltésével és a szükséges igazoló dokumentumok csatolásával lehet.

A teendőkről A DI adminisztrátora minden félévben értesíti az érintetteket.

Az aktuális félévre vonatkozó információk INNEN tölthetők le.

Közeljövőben tartandó komplex vizsgák, szigorlatok és védések időpontjai ide kattintva elérhetőek.

 

Belépés a doktori képzésbe egyéni felkészülőként komplex vizsgával

1. Jelentkezés

legkésőbb a HBDT ülés előtti 10. napon (ülések dátumait lásd: http://www.ch.bme.hu/oktatas/doktori-kepzes/esemenyek-idoszakok/) leadja a jelentkezést (emailen: zsadanyi.gabriella[at]vbk.bme.hu email címre). Ennek tartalma:

 • jelentkezési lap, beleértve a javaslatot komplex vizsga tárgyakra és a vizsga bizottság tagjaira (póttagokra is!)*
 • eddigi tudományos tevékenység összefoglalása
 • cikk(ek) első oldalának másolata + társszerzői nyilatkozat (űrlap: http://www.ch.bme.hu/oktatas/doktori-kepzes/phd-kepzes-uj/doktori-dolgozat-beadasa-vedes/ , itt találja a publikációs követelmények részletes leírását is)
 • prezentáció igazolása (min. 1 konferencia előadás, a másik kettő lehet poszter) - min. 3db
 • szakmai fórum részvétel igazolása (konferencia részvétel) - min. 4db
 • Szükség esetén a korábban elvégzett tárgyakat a Neptunból le lehet kérdezni, így azt nem kell külön igazolni
 • legalább B2 szintű komplex nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű okirat másolata angol nyelvből

 

*A bizottsági javaslatnál az alábbiakra legyen figyelemmel: nem lehet tagja a bizottságnak a témavezető/konzulens, sem olyan, akivel öt éven belül közös közlemény jelent meg vagy bármi más ok miatt összeférhetetlen. A bizottság minimum 3 fős, és legalább 1/3-a külsős. Az elnök egyetemi tanár vagy Professor Emeritus vagy MTA Doktora kell legyen, ezért a tagok és a póttagok között is legyen legalább egy fő, aki ennek megfelel, hogy a HBDT komplex vizsga bizottsági elnököt tudjon kijelölni. Az elnök lehet az egyik tárgy vizsgáztatója is egyben, de ilyenkor figyelni kell, hogy meglegyen a min. 3 fő és az 1/3 külsős).

 

2. A HBDT a jelentkezéshez beadott javaslat alapján kijelöli a komplex vizsga tárgyakat, a bizottságot és annak elnökét valamint konzulenst

3. A komplex vizsgát megszervezi a konzulens segítségével

4. Sikeres komplex vizsgát követően a következő félévben aktív félévre jelentkezik be. A képzésben előírt 240 kredit befogadása megtörténik, teljesítendő tárgy nincs, ez egy technikai félév, amelyet el kell töltenie a Doktori Iskolában. A félév végét nem kell megvárnia a fokozatszerzéssel kapcsolatos eljárások (házivédés, dolgozatbeadás, nyilvános vita) elindításával.

Ekkor a képzésen abszolutóriumot szerez. Ennek birtokában a dolgozat elkészültekor házivédést kell tartani, majd az az után véglegesedett dolgozatot le lehet adni a HBDT soron következő ülésére, ahol bíráló bizottságot jelölnek ki, amelynek tagja 2 opponens is. Az opponenseknek 2 hónap (nyári időszakban 3 hónap) áll rendelkezésükre, hogy részletes írásos bírálatot készítsenek és döntsenek arról, hogy az értekezés nyilvános vitára bocsátható-e. Amennyiben mindkét bírálat így nyilatkozik, szervezhető a védés.

Képzés és követelmények: http://www.ch.bme.hu/oktatas/doktori-kepzes/phd-kepzes-uj/kepzes-es-kovetelmenyek/

Itt találja a tárgyak listáját is. A komplex vizsgához egy fő és egy melléktárgy választása szükséges ebből a listából.

 

Letölthető dokumentumok:

Komplex vizsgára vonatkozó szabályok, szervezés menete

Kérvény publikáció elfogadására komplex vizsgára bocsátáshoz

Jelentkezési lap komplex vizsgára (külsősként, komplex vizsgával belépőknek, honlapon frissítve: 2021.11.02.)