BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

AZ ALAPTANTERVEN TÚL

A lap tartalomjegyzéke:

Bevezető

Mikor kezdjünk a tanterven túlra pillantani?

A tanterven túli szakmai lehetőségek

Emelt szintű oklevélBevezető

A tantervben levő tárgyak teljesítése – az előkövetelmények által meghatározott sorrendben – a diploma megszerzésének alapfeltétele.

 

A tanterv sokéves felsőoktatási gyakorlat alapján, az adott szakma átlagos igényeinek megfelelően készült. A hallgatók érdeklődése, teljesítőképessége, egyéni célja azonban személyenként nagyon eltérő lehet. Örvendetes, hogy sok hallgató ambicionálja, hogy a tanterv teljesítésén túl is szerezzen ismereteket – a következőkben ehhez kívánunk segítséget nyújtani a kari, ill. egyetemi lehetőségek bemutatásával. A sokféle lehetőség változatos kombinálásával a diákok jól hasznosíthatják értékes egyetemi éveiket, aminek a későbbiekben nagy hasznát veszik majd.

 

 

Mikor kezdjünk a tanterven túlra pillantani?

 

Ne túl korán

Első évben a középiskola→egyetem átmenet okozhat nehézségeket. Nehéz megjósolni, hogy kinek mennyit. Még azt sem mondhatjuk, hogy a nagyobb pontszámmal felvetteknek vagy pl. a kémia érettségivel rendelkezőknek biztos nem lesz gondjuk az egyetemi közeg megszokásával, az akklimatizálódással. Ezért azt tanácsoljuk, kezdetben igyekezzenek folyamatosan tanulni, és figyeljenek, hogy a megfelelő teljesítéshez mennyi energiára van szükség. A tanterven túli szakmai munkát – néhány kivételtől eltekintve – a második évfolyamon érdemes elkezdeni.

Az említett kivételt az Általános kémia és az Általános Kémia gyakorlat tárgy jelenti, amelyek esetében a különböző szintű ismeretek megszerzésének lehetőségeiről a tárgyak indulása során részletes információt kapnak.

Lehetséges az is, hogy az Általános kémia tárgyból különösen jó eredményt felmutató hallgatókat már elsőéves korukban meghívják, hogy csatlakozzanak az oktatók kutatómunkájához. Ez nagy megtiszteltetés, de itt is ajánljuk az óvatosságot: nehogy ez az extra munka a tanterv tárgyainak gyengébb teljesítését, vagy éppen elmaradását okozza. Megfontolandó az is, hogy a későbbi évek folyamán még más tárgyak, témák esetén is lesz lehetőség diákként kutatómunkát végezni.

 

Ne túl későn

Bizonyos szakmai programok időigényesek (pl. hallgatói kutatómunka), vagy az előkészítésükhöz van szükség viszonylag sok időre (pl. külföldi részképzés, szakmai gyakorlat). Ajánlatos az első tanév végén, ill. a második tanév elején érdeklődni, elkezdeni a felkészülést.

Ha valaki párhuzamos képzésben egy másik szakot is el kíván végezni, figyeljen arra, hogy a jelenleg érvényes rendelkezések szerint csak akkor lehet a második szakon is államilag támogatott, ha a másodikk szakot legkésőbb az első szakon megkezdett tanulmányai 3. félévében kezdi meg. Teljes szak párhuzamos végzését csak nagyon kivételes esetekben javasoljuk (l. később). 

 

 

Nem csak szakma

Természetesen a hallgatói lét nem csak szakmai teljesítést jelent. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy egyetemi éveik alatt éljenek a temérdek lehetőséggel, amelyet a budapesti kulturális élet és a hallgatói közösségek kínálnak. Itt is fontosnak tartjuk hangsúlyozni a kötelező tanulmányok prioritását: a legönfeláldozóbb közösségi munka sem mehet a tanulmányok lényeges rovására. A közösségi munka is előbb-utóbb hitelét veszti, ha végzője a szakmát elhanyagolja.

 

 

A tanterven túli szakmai lehetőségek

1) A tudás mélyítése: emelt szintű tárgyak felvétele

Karunkon több tárgynak van ún. emelt szintű megfelelője, amelyeket „Válogatott fejezetek a…” címen találhatnak meg a Neptunban - emelt szintű tantárgyak listája. Az emelt szintű tárgyak teljesítése az ún. emelt szintű oklevél (l. később) feltételeihez tartozik.

2) A tudás szélesítése

  • Más szakirány, ill. más szak (saját karon, másik karon, másik egyetemen) tárgyainak felvétele

Egy szakirány előírt anyagának teljesítésén kívül hasznos lehet a hallgató érdeklődésének megfelelő másik szakirány, ill. másik szak  néhány – vagy akár több – tárgyának teljesítése.

  • Másik szak elvégzése (saját karon, másik karon, másik egyetemen)

Ez nagyon nagy energia-befektetést igényel; csak nagyon ritka, erősen indokolt esetben ajánljuk, hiszen két szak minden követelményének teljesítése óhatatlanul a tanulmányok minőségének rovására mehet.

3) Külföldi tapasztalatszerzés

Néhány hallgató esetén (jó tanulmányi eredmény, kiváló nyelvtudás) már a második évben sor kerülhet rá, de elsősorban a 3. évfolyamtól kezdődően, ill. a 6. félév utáni kötelező szakmai gyakorlathoz kapcsolódóan ajánljuk.

  • Részképzés

A BME különböző csereprogramok keretében kínál külföldi tanulási lehetőségeket:
http://www.kth.bme.hu/index.php?document_show_html&doc_id=46470

Az oktatók személyes kapcsolatai révén is lehet külföldre utazni, elsősorban szakdolgozat vagy diplomamunka készítésére. Erre azok a hallgatók jöhetnek számításba, akik egy adott oktató mellett már huzamosabb ideje végeztek egyéni kutatómunkát (l. 4. pont)

  • Szakmai gyakorlat

Nagy nemzetközi cégek rendszeresen fogadnak külföldi diákokat hosszabb-rövidebb szakmai gyakorlatra. Karunk diákjai elsősorban a Procter&Gamble németországi és az Agfa belgiumi kutató-fejlesztő részlegeibe mennek, mindkét helyen sok más külföldi diákkal találkozhatnak. A cégeknek nagy gyakorlatuk van a vendéghallgatók fogadásában, így első külföldi tapasztalatszerzésre különösen kedvezőek. A Procter&Gamble-nek a hosszabb szakmai gyakorlaton kívül rövidebb, PhD hallgatóknak szánt szemináriumai is vannak.

www.pgcareers.com

www.agfa.com/discovery

A hallgató valamely oktató segítsége vagy saját egyéni kapcsolatai révén is találhat magának szakmai gyakorlat végzésére alkalmas munkahelyet külföldön.

Valamennyi külföldi gyakorlat teljesítésének módját a szakirány gyakorlatért felelős oktatójával és az oktatási dékánhelyettessel kell egyeztetnie.

Ha a szakmai gyakorlat meghaladja a kötelező hat hetet, és az elvégzett munkáról a hallgató beszámolót készít, munkájáért kreditet is kaphat. A kredites szakmai gyakorlat kurzust, igény esetén a Kar Dékáni Hivatala nyitja meg a Neptunban, az igényt az oktatási dékánhelyettesnek címzett e-mailben kell bejelenteni.

  • Szakdolgozat, diplomamunka

Mind a részképzés, mind a szakmai gyakorlat vezethet oda, hogy a hallgató külföldön végzett munkáját szakdolgozattá, ill. diplomamunkává fejleszti. Ebben az esetben a témának megfelelő egyetemi konzulenst kell felkérnie.

A külföldi tanulmányi lehetőségek iránt érdeklődő hallgatóknak javasoljuk a kulfolditanulmany kari levelezőlistára történő feliratkozást, melyen keresztül a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar tájékoztatást küld a kar hallgatóit várhatóan érintő lehetőségekről. A feliratkozáshoz (subscribing) illetve a későbbi leiratkozáshoz kérjük, keressék fel a levelezőlista saját honlapját itt.

 

4) Bekapcsolódás az egyetemi kutatómunkába

  • Egyéni feladat

A hallgatók érdeklődésüknek megfelelően bekapcsolódhatnak az oktatók kutatómunkájába. A kapcsolatot mindkét fél kezdeményezheti, tehát tanácsoljuk, hogy az a hallgató, akinek ilyen szándéka van, keresse meg az érdeklődésének megfelelő témával foglalkozó oktatót. Ez a munka kredittel is elismerhető: az „Egyéni feladat X (BSc)” (Ahol X= 1-6) 4 kredites tárgyat kell felvenni, melynek teljesítését az oktató igazolja. Ha a kutatás nem egyetemi, a témavezető nem BME oktató, BME konzulenst (kapcsolattartót) is kell választani. Biztonságos tanulmányi előrehaladás esetén már a harmadik félévtől ajánljuk. Egyidejűleg több „Egyéni feladat X (BSc)” is felvehető. Az Egyéni feladat tantárgyak listája és a jelentkeztető program elérhető a linkre kattintva.

  • TDK munka

A TDK konferenciákról és a díjnyertes dolgozatokról részletesebb információ itt olvasható.

Ha a kutatás eredményeként dolgozat születik és a hallgató részt vesz a TDK konferencián, az – a konferencián elért helyezéstől függő mértékben – beszámít az emelt szintű oklevél (l. később) feltételeibe.

  • Kedvezményes tanulmányi rend (egyéni tanterv)

Kivételes esetben, ha a kutatómunka különösen hosszú és tartalmas, a hallgató – témavezető oktatója támogatásával – kérelmezheti, hogy bizonyos kötelező tantervi feladatok elvégzése alól mentesítsék, és helyette más tantárgyak, vagy „Egyéni feladat” tárgyak teljesítésével szerezzen kreditet. Az ilyen kedvezményes tanulmányi rendet a Karon "egyéni tantervnek" is nevezik. A kérelem benyújtásának módját és tartalmát a Kar részletesen szabályozta.

5) Bekapcsolódás az egyetemi oktatómunkába

A jó tanulmányi eredményű hallgatók – pályázat útján – demonstrátorként részt vehetnek annak a tárgynak a gyakorlati oktatásában, amely tárgyban különösen jó eredményt értek el. A demonstrátori munkát a PhD felvételi során pluszponttal értékelik. A feltételeket a mindenkori pályázati kiírás tartalmazza.

6) Részvétel a kari szakkollégium munkájában

A Kar Szent-Györgyi Albert Szakkollégiuma tartalmas szakmai programokat (előadások, hallgatói konzultációk, elsőévesek előkészítő tábora stb.) szervez, az ezekben való részvétel mind szakmai, mind közösségi téren a hallgatók épülését szolgálja. Akár már első évben lehet csatlakozni a Szakkollégiumhoz, nem feledve a tanulmányi kötelezettségek teljesítésének feltétlen elsőbbségét.

7) Nyelvtanulás

A BSc diploma feltétele egy középfokú állami nyelvvizsga letétele. Akinek nincs még nyelvvizsgája, minél hamarabb kezdje meglévő középiskolás ismereteinek legalább a szinten tartását, aztán vizsgára fejlesztését. További nyelvek tanulását is nagyon ajánljuk, az újabb nyelvvizsga az emelt szintű diploma feltételeibe beszámít. Az Egyetemen nyelvoktatással, és nyelvizsgáztatással, szakfordító- és tolmácsképzéssel a BME Idegen Nyelvi Központja foglalkozik. A nyelvoktatást az Egyetem támogatja, így lehetőség van a Központban, több féléven keresztül térítésmentes nyelvi kurzusok felvételére.

 

Emelt szintű oklevél

A Kar a BSc szakokon emelt szintű képzést biztosít hallgatóinak. A tanterven túli teljesítésnek egy adott képzéshez tartozó részét meghatározott feltételekkel pontozzuk, és megfelelő pontszám elérése esetén a hallgató a BSc oklevele mellékleteként igazolást kap.