BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Gyógyszerkészítmények és bioanyagok technológiája csomag

A csomagot, rövid nevén Készítménytechnológia-csomag, a Kari Tanács 2017.03.09-én hagyta jóvá. A felsorolt kredittel elismert tantárgyak programja összehangolt, és mélyebb ismereteket ad a gyógyszerkészítmény-technológiával kapcsolatos vegyészmérnöki feladatokhoz. Számos ipari és akadémiai, technológus és analitikus, gyógyszerész és vegyészmérnök vendégelőadó színesíti az előadássorozatot, mely segíti a hallgatóknak ezen interdiszciplináris terület megértését. Az igazoló oklevelet a tárgyak elvégzését követően a Dékáni Hivatalban lehet kérni, átvétele csak a diploma megszerzésekor vagy későbbi időpontban lehetséges. 

Tárgycsomag felelőse: Dr. Marosi György, helyettes: Dr. Nagy Zsombor

Elérhetőség: gmarosi@mail.bme.hu

A betétlap annak az MSc végzettnek adható ki, aki az itt felsorolt tantárgyakat teljesítette.

1. Gyógyszerkészítmények technológiája     (BMEVESZM105) 4kr, (tavaszi félévben indul) Kötelező tárgy: Gyógyszervegyész-mérnök MSc szakon (1.félév)

A tantárgy célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a gyógyszerek alkalmazásának biofarmáciai hátterét, előállításuk biológiai és fizikai kémiai alapjait, a gyógyszerhatóanyagok hordozórendszereit, segédanyagait, az anyagkiválasztás szempontjait, a biokompatibilis anyagrendszerek típusait, valamint ezek megvalósítására szolgáló jelentősebb technológiai módszereket különös tekintettel a kontrollált és célzott hatóanyagleadásra. A tananyag átadása nagyrészt tantermi szemináriumi foglalkozásokon történik demonstrációs eszközök bevonásával, valamint ipari gyakorlatok során fejlesztési feladatokban vesznek részt a hallgatók.

2. Bioanyagok kémiája és technológiája (BMEVESZM708) 2kr,( őszi félévben indul), Specializáción választható: Gyógyszervegyész-mérnök MSc szakon

A tantárgy fő célja a polimerek és a biotechnológia fokozódó jelentőségű kapcsolatának bemutatása. A bemutatandó ismeretanyag magában foglalja a bioanyagok rendszerezését, a biopolimerekkel kapcsolatos kémiai és enzimatikus reakciókat (szintézis, módosítás, és lebontás), a környezetvédelmi technológiák makromolekulás rendszereit, a környezetkímélő és biodegradálható polimereket, a gyógyszertechnológiák makromolekuláris alapjait beleértve a gyógyszerhordozó nanokapszulák, implantátumok előállítását és alkalmazását, valamint a biokompatibilis polimer rendszerek tervezésének szempontjait. A gyártástechnológiák bemutatása során a biokompozitok kialakításának módszerei külön hangsúlyt kapnak. Mindezek megalapozására a vonatkozó anyagismereti, felületmódosítási és analitikai tudnivalók mellett a szabályozható szerkezetű rendszerek előállításának és alkalmazásának fizikai kémiai alapjai is ismertetésre kerülnek.

3. Gyógyszeripari anyagvizsgálatok (BMEVESZM709), 2kr, őszi félévben indul), Specializáción választható: Gyógyszervegyész-mérnök MSc szakon

A tantárgy fő célja a gyógyszerkészítmények és bioanyagok szerkezetének meghatározására, valamint gyártástechnológiáik ellenőrzésére szolgáló módszerek ismertetése. A bemutatandó ismeretanyag magában foglalja a jelenleg rutinszerűen alkalmazott minősítési módszereket, és a perspektivikusan alkalmazható anyagvizsgálati módszereket egyaránt. Az előadássorozat kitér a biogyógyszerek, gyógyszeripari nanostruktúrák jellemzésével kapcsolatos analitikai kihívások ismertetésére is.

4. Csomagolástechnika (BMEVESZM710),  2kr ( tavaszi félévben indul), Specializáción választható: Gyógyszervegyész-mérnök MSc szakon

A tantárgy megismerteti a hallgatókat a csomagolástechnika alapfogalmaival, környezetvédelmi vonatkozásaival, a csomagolóanyagok előállítási és alkalmazási technológiájával, tárgyalja a csomagolóanyagok rendszerezését és jellemzését, a transzportfolyamatok szerepét, vizsgálati lehetőségeit és a módosítás módszereit különböző csomagolóanyagok esetében. Az oktatás célja az elméleti alapok megismertetésén túlmenően gyakorlatban hasznosítható ismeretek nyújtása kimondottan gyógyszeripari vonatkozásban.

5. Farmakokinetika (BMEVESZM707), 2kr ( tavaszi félévben indul), Specializáción választható: Gyógyszervegyész-mérnök MSc szakon

A tárgy célja, hogy megismertesse a vegyész- és biomérnök hallgatókat a farmakokinetika tárgykörével, azaz a gyógyszerek felszívódásának, eloszlásának, kötődésének, metabolizmusának és kiürülésének teoretikus összefüggéseivel. A tantárgy keretein belül az elméleti háttér ismertetése mellett bemutatásra kerülnek az egyes folyamatok in vivo/in vitro modelljei, illetve a fontosabb klinikai vizsgáló módszerei.

6. Kiegészítő fejezetek a kísérlettervezéshez (BMEVEKFM001) 2kr (tavaszi félévben indul). Szabadon választható tárgy

A tantárgy célja elsősorban az analitikai módszerfejlesztési és validálási munkához használatos statisztikai módszerek megismertetése, de mindenkinek hasznos lehet, aki további statisztika-alkalmazásokat kíván megismerni. A tananyag részletei: Hipotézisvizsgálat modern felfogásban, különös tekintettel a másodfajú hiba valószínűségére, két laboratórium közötti módszerátadás, a regresszióanalízis bonyolultabb esetei (a kísérleti bizonytalanság nem állandó, nemlineáris függvények illesztése, kalibrációs problémák, transzformáció, pl. az Arrhenius-egyenlet illesztése), parallel line assay és Slope ratio assay biológiai minták titerének meghatározására, készítmények stabilitásának vizsgálata, hibaterjedési elemzés (hogyan alakul ki az eredmény hibája az elemi mérések hibájából), a varianciakomponensek becslése (az ingadozás-források elkülönítése, reprodukálhatóság és ismételhetőség, intermediate precision), mintavétel ömlesztett anyagokból, körmérések eredményeinek elemzése. Követelmény: egyéni feladatok önálló megoldása a Statistica programmal.