BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Környezetmérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Adatbázis rendszerek*

A tantárgy neve angolul: Database systems

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEEOFTMI51 0+2+0/f 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Molnár Bence, egyetemi adjunktus, Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Molnár Bence

egyetemi adjunktus

Fotogrammtria és Térinformatika Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

ajánlott előtanulmány

Matematika M1c-Valószínűségszámítás és statisztika

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgya célja, hogy a hallgató betekintést nyerjen a nagymennyiségű adatok elemzésének lehetőségeibe. A félév során bemutatásra kerül az adatok tárolásának hatékony módja és adat-szervezés alapjai. A tárgy további célja, hogy egy adatbázis rendszer kialakításának minden szintjét megismerjék, valamint a projektszemlélet és csapatmunka készségének kialakítása.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Molnár Bence

egyetemi adjunktus

Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri és alkalmazza a környezetmérnöki szakmához kötött természettudományos és műszaki elméletet és gyakorlatot.

Ismeri a relációs algebrát és a relációs adatbázisokat.

Ismeri a környezetmérnöki tevékenységhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai, információtechnológiai, jogi, közgazdasági és gazdálkodási szakterületek alapjait, azok határait és követelményeit.

Ismeri a normalizálás lépéseit és a redundancia-mentes adattárolás módját.

Ismeri a modern adatbázisokban rejlő lehetőségeket.

ismeri az SQL adatbáziskezelő nyelvet.

Képesség

Környezetvédelmi szakterületen felmerülő problémák megoldásában képes alkalmazni a megszerzett általános és specifikus matematikai, természet‐ és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat.

Alkalmas specifikáció alapján megtervezni egy redundancia-mentes relációs adatbázist.

Képes arra, hogy szakterületén anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven publikációs tevékenységet és tárgyalásokat folytasson.

Képes egy adatbázisokkal megoldható mérnöki feladat specifikációjának elkészítésére.

Kképes csapatmunkára és kommunikációra.

Képes integrált ismeretek alkalmazására a környezetvédelmi berendezések, folyamatok, technológiák, valamint a kapcsolódó elektronika és informatika szakterületeiről.

Képes egy relációs adatbázis megvalósítására egy adatbáziskezelő rendszerben.

Képes elemzéseket megfogalmazni relációs algebra és SQL nyelv segítségével.

képes adatforrások automatikus feldolgozására és átalakítására, majd adatbázisba való betöl-tésére.

Attitűd

Nyitott és fogékony a környezetvédelmi szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére.

Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival.

Törekszik szakmailag magas szinten önállóan vagy munkacsoportban megtervezni és végrehajtani a feladatait.

Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását.

Elkötelezett a magas színvonalú, minőségi munkavégzés iránt és törekszik e szemléletet munkatársai felé is közvetíteni.

Nyitott az információs technológiai eszközök használatára.

Megosztja tapasztalatait munkatársaival, így segítve fejlődésüket.

Törekszik egy mérnöki probléma a társszereplők segítségével való megoldására.

Autonómia és felelősség

Kezdeményező szerepet vállal a környezetvédelmi problémák megoldásában, feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.

Nyitottan fogadja kollégái kérdéseit és azokra szakmailag helyes választ keres.

Értékeli beosztottjai munkáját, kritikai észrevételeinek megosztásával elősegíti szakmai fejlődésüket, munkatársait és beosztottjait felelős és erkölcsös szakmagyakorlásra neveli.

Önállóan képes kapcsolatot tartani a kollégákkal.

Utolsó módosítás: 2018-04-23 11:01:22

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.